دوره 27، شماره 5 - ( آذر و دی 1398 )                   جلد 27 شماره 5 صفحات 305-293 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abbasi S, Masoudi R, Rabiei L, Shahbazi K. The Effect of Assertiveness Program on Clinical Competence of Intensive Care Units Nurses; A Randomized Clinical Trial. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2019; 27 (5) :293-305
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2084-fa.html
عباسی سمیرا، مسعودی رضا، ربیعی لیلی، شهبازی کوروش. تأثیر برنامه جرأت‌ورزی بر شایستگی بالینی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه: یک مطالعه کارآزمایی بالینی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1398; 27 (5) :293-305

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2084-fa.html


1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه، گروه پرستاری مراقبت‌های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد، دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
2- دانشیار، مرکز تحقیقات پرستاری مامایی جامعه‌نگر، گروه پرستاری بزرگسالان و سالمندان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران ، masoodi1383@yahoo.com
3- استادیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
4- دکترای روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ایران
چکیده:   (14914 مشاهده)

مقدمه: شایستگی بالینی پرستاران، عاملی مؤثر در تضمین کیفیت خدمات مراقبتی در دنیای پررقابت امروزی محسوب می‌شود؛ با توجه به نقش ارتباطی حیاتی پرستاران و ضعف قاطعیت موجود، جرأت‌ورزی به‌عنوان یک سبک ارتباطی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای عملکرد و  بهبود کیفیت مراقبت‌ها در شرایط پرتنش مراقبتی داشته باشد. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر برنامه جرأت‌ورزی بر شایستگی بالینی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه انجام شد.
روش‌ کار: در یک کارآزمایی بالینی، ۷۰ نفر از پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های شهرکرد در سال ۱۳۹۷ در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمون تحت آموزش مهارت جرأت‌ورزی طی شش جلسه ۱/۵ ساعته قرار گرفت، در حالی که گروه کنترل آموزش دریافت نکرد. در هر دو گروه، داده‌ها قبل، بلافاصله و سه ماه پس از مداخله با استفاده از پرسش‌نامه استاندارد شایستگی بالینی پرستاران CIRN به همراه اطلاعات دموگرافیک جمع‌آوری و با نسخۀ ۱۷ نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری تی‌مستقل، آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات و کای‌اسکوئر تحلیل شدند.
یافته‌ها: آزمون تی‌مستقل و کای‌اسکوئر، اختلاف معنی‌داری بین دو گروه آزمون و کنترل از نظر متغیرهای زمینه‌ای نشان نداد (۰/۰۵<P). تفاوت میانگین نمرات شایستگی بالینی بین دو گروه، پیش از مداخله تفاوت معنی‌داری را نشان نمی‌دهد، اما این تفاوت بلافاصله و سه ماه پس از مداخله، بر اساس آزمون تی‌مستقل معنی‌دار بود (۰/۰۵>P). آزمون  آنالیزواریانس با تکرار مشاهدات، تفاوت معنی‌داری را در روند تغییرات میانگین نمرات در سه مرحله سنجش (پیش، بلافاصله و سه ماه پس از مداخله) نشان داد (۰/۰۰۱>P).
نتیجه‌گیری: آموزش جرأت‌ورزی باعث افزایش شایستگی بالینی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه می‌شود؛ از این رو بهتر است در دورهای آموزشی پرستاران به کار گرفته ‌شود.

متن کامل [PDF 554 kb]   (1027 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1398/5/12 | پذیرش: 1398/5/29 | انتشار: 1398/6/6

فهرست منابع
1. Chiang LC, Liao MN. Transformative Care Rooted in Evidence-Based Nursing. Journal of Nursing. 2017;64(1):25-31.
2. Flodgren G, Rojas-Reyes MX, Cole N, Foxcroft DR. Effectiveness of organisational infrastructures to promote evidence-based nursing practice. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2012(2):CD002212. [DOI:10.1002/14651858.CD002212.pub2] [PMCID]
3. Beogo I, Rojas BM, Gagnon MP, Liu CY. Psychometric evaluation of the French version of the Clinical Nursing Competence Questionnaire (CNCQ-22): A cross-sectional study in nursing education in Burkina Faso. Nurse Education Today. 2016;45:173-8. [DOI:10.1016/j.nedt.2016.08.007] [PMID]
4. Karimi-Moonaghi H, Gazerani A, Vaghee S, Gholami H, Salehmoghaddam AR, Gharibnavaz R. Relation between spiritual intelligence and clinical competency of nurses in Iran. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2015;20(6):665-9. [DOI:10.4103/1735-9066.170002] [PMID] [PMCID]
5. Lakanmaa RL, Suominen T, Perttila J, Puukka P, Leino-Kilpi H. Competence requirements in intensive and critical care nursing--still in need of definition? A Delphi study. Intensive and Critical Care Nursing. 2012;28(6):329-36. [DOI:10.1016/j.iccn.2012.03.002] [PMID]
6. Kamel SS, Fakhry SF, Ibrahim RM, Shoeib A, El-Esnawy N, Zarouk A, et al. Self-assessment competency tool for nurses working in critical care units: development and psychometric evaluation. Life Science Journal. 2011;8(3):156-64.
7. Elliott D, Aitken L, Chaboyer W. ACCCN's Critical Care Nursing-E-Book. 2nd ed. Australia: Elsevier Health Sciences; 2011.
8. Monks J, Flynn M. Care, compassion and competence in critical care: a qualitative exploration of nurses' experience of family witnessed resuscitation. Intensive and Critical Care Nursing. 2014;30(6):353-9. [DOI:10.1016/j.iccn.2014.04.006] [PMID]
9. Krokmyrdal KA, Andenaes R. Nurses' competence in pain management in patients with opioid addiction: A cross-sectional survey study. Nurse Education Today. 2015;35(6):789-94. [DOI:10.1016/j.nedt.2015.02.022] [PMID]
10. Flinkman M, Leino‐Kilpi H, Numminen O, Jeon Y, Kuokkanen L, Meretoja R. Nurse Competence Scale: a systematic and psychometric review. Journal of Advanced Nursing. 2017;73(5):1035-50. [DOI:10.1111/jan.13183] [PMID]
11. Soroush F, Zargham-Boroujeni A, Namnabati M. The relationship between nurses' clinical competence and burnout in neonatal intensive care units. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2016;21(4):424-9. [DOI:10.4103/1735-9066.185596] [PMID] [PMCID]
12. Lakanmaa RL, Suominen T, Ritmala-Castren M, Vahlberg T, Leino-Kilpi H. Basic Competence of Intensive Care Unit Nurses: Cross-Sectional Survey Study. BioMed Research International. 2015;2015:536724. [DOI:10.1155/2015/536724] [PMID] [PMCID]
13. Nobahar M. Competence of nurses in the intensive cardiac care unit. Electron Physician. 2016;8(5):2395-404. [DOI:10.19082/2395] [PMID] [PMCID]
14. Heydari A, Kareshki H, Armat MR. Is Nurses' Professional Competence Related to Their Personality and Emotional Intelligence? A Cross-Sectional Study. Journal of Caring Sciences. 2016;5(2):121-32. [DOI:10.15171/jcs.2016.013] [PMID] [PMCID]
15. Nemati Dehkordi S, Nemati Dehkordi M, Goli H, Barkhordary M. Competency based education: The bridge between theory and practice. Strides in Development of Medical Education. 2016;13(6):644-6.
16. Ibrahim SA. Factors affecting assertiveness among student nurses. Nurse Education Today. 2011;31(4):356-60. [DOI:10.1016/j.nedt.2010.07.006] [PMID]
17. Bagheri-Nesami M, Rafii F, Parvizi S, Esmaeili R. The analysis of the concept of competency in nursing: A qualitative study and a hybrid model. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences (JMUMS). 2008;18(67):35-42.
18. Bahreini M, Moattari M, Kaveh MH, Ahmadi F. Self-assessment of the clinical competence of nurses in a major educational hospital of Shiraz University of Medical Sciences. Pars Journal of Medical Sciences (JAHROM Medical Journal). 2010;8(1):28-36. [DOI:10.29252/jmj.8.1.28]
19. Aari RL, Tarja S, Helena LK. Competence in intensive and critical care nursing: a literature review. Intensive and Critical Care Nursing. 2008;24(2):78-89. [DOI:10.1016/j.iccn.2007.11.006] [PMID]
20. Ahmady S, Yazdani S, Mohammadpour Y. Toward a definition competency framework for competency-based education in nursing: Critical review of evidence. Educational Development Center-Urmia University of Medical Sciences and Health Services. 2016;7(23):1-37.
21. Hasandoost F, Ghanbari Khanghah A, Salamikohan K, Kazemnezhad Leili E, Norouzi Pareshkouh N. Prioritization of general clinical competence indicators from nurses' view employed in emergency wards. Journal of Holistic Nursing and Midwifery. 2015;25(4):53-63.
22. Safadi R, Jaradeh M, Bandak A, Froelicher E. Competence assessment of nursing graduates of Jordanian universities. Nursing & Health Sciences. 2010;12(2):147-54. [DOI:10.1111/j.1442-2018.2009.00507.x] [PMID]
23. Deltsidou A. Undergraduate nursing students' level of assertiveness in Greece: a questionnaire survey. Nurse Education in Practice. 2009;9(5):322-30. [DOI:10.1016/j.nepr.2008.08.002] [PMID]
24. Asadnia S, Sepehrian Azar F, Saadatmand S, Feizipour H, Zareie F, Banihashem Shishavan MR. Analyzing the Effectiveness of Assertiveness Training Program on Reducing Social Anxiety Disorder Symptoms and Improving Shyness. URMIA Medical Journal. 2013;24(9):673-81.
25. McCartan PJ, Hargie OD. Assertiveness and caring: are they compatible? Journal of Clinical Nursing. 2004;13(6):707-13. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2004.00964.x] [PMID]
26. Castledine G. Nurses must stop themselves being used by doctors. British Journal of Nursing. 1997;6(4):234. https://doi.org/10.12968/bjon.1997.6.4.234 [DOI:10.12968/bjon.1993.2.4.234] [PMID]
27. Imanifar N, Seyedin AV, Roshanzadeh M, Afshar L. The relationship between patient advocacy practice of nurses and their assertiveness. Medical Ethics Journal. 2015;9(32):141-66.
28. Seyedfatemi N, Moshirabadi Z, Borimnejad L, Haghani H. Relationship between Problem Solving and Assertiveness Skills among Nursing Students. Hayat, Journal of School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences. 2013;19(3):70-81.
29. Baghani R, Keyghobadi F, Tabaraei Y. Factors affecting nursing and midwifery students'decisiveness in 2013. Journal Of Sabzevar University Of Medical Sciences. 2014;20(5):647-70.
30. Motahari M, Mazlom S, Asgharipour N, Maghsoudi Poor Zaid Abadi S, Ghiassi Ajgan M. The effect of the assertiveness skill training on the surface of nurse's aassertiveness in workplace. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2016;23(4):644-51.
31. Zeyghami Mohammadi S, Haghighi S. The association between nurses communication skills and nurse-physician relationship and collaboration. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2009;6(4):189-96.
32. Khazaie F, Shairi MR, Heidari-Nasab L, Jalali MR. Comparison of self-efficacy, self-esteem, social anxiety, shyness and aggression among high school students with different levels of assertiveness. Journal of Kashan University of Medical Sciences (FEYZ). 2014;18(3):229-38.
33. Timmins F, McCabe C. Nurses' and midwives' assertive behaviour in the workplace. Journal of Advanced Nursing. 2005;51(1):38-45. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2005.03458.x] [PMID]
34. Abed G, El-Amrosy S, Atia M. The Effect of Assertiveness Training Program on Improving Self-Esteem of Psychiatric Nurses. Journal of Nursing Science. 2015 Mar;1(1):1-8.
35. Maheshwari S, Gill KK. Relationship of assertiveness and self esteem among nurses. International Journal of Health Sciences & Research. 2015;5(6):440-9.
36. Warland J, McKellar L, Diaz M. Assertiveness training for undergraduate midwifery students. Nurse Education in Practice. 2014;14(6):752-6. [DOI:10.1016/j.nepr.2014.09.006] [PMID]
37. Kalantary S, Kord F, Kazemi S, Rahimian S, Araghianmojarad F, Jalali T. Determination of nurses' clinical competence in critical care ward in Golestan hospital. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery. 2016;7(1):49-56.
38. Loghmani L, Borhani F, Abbaszadeh A. Determination of the content of communication between the care team and family members of patients in the intensive care unit: the experience of nurses and patients'families. Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 2014;3(3):257-68.
39. Kermani B, Darvish H, Ahmadi A, Bani Asadi A, Kolivand P. Correlation between Communication Skills and Nurses' Standardized Communication in Hazrat Rasoul Akram Complex, 2014. Shefaye Khatam. 2015;3(s1):16-24. [DOI:10.18869/acadpub.shefa.3.3.16]
40. Liu M, Kunaiktikul W, Senaratana W, Tonmukayakul O, Eriksen L. Development of competency inventory for registered nurses in the People's Republic of China: scale development. International Journal of Nursing Studies. 2007;44(5):805-13. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2006.01.010] [PMID]
41. Liu M, Yin L, Ma E, Lo S, Zeng L. Competency Inventory for Registered Nurses in Macao: instrument validation. Journal of Advanced Nursing. 2009;65(4):893-900. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2008.04936.x] [PMID]
42. Ghasemi E, Janani L, Dehghan Nayeri N, Negarandeh R. Psychometric Properties of Persian Version of the Competency Inventory for Registered Nurse (CIRN). Iran Journal of Nursing. 2014;27(87):1-13. [DOI:10.29252/ijn.27.87.1]
43. Jang IS, Kim JN. Effects of assertiveness training on assertiveness behavior, problem solving ability, and interpersonal relationships of nursing college students. Journal of Korean Community Nursing. 2002;13(2):239-48.
44. Hasandoost F, Ghanbari KA, Salamikohan K, Kazemnezhad LE, Norouzi PN. Prioritization of general clinical competence indicators from nurses 'view employed in emergency wards. Journal Holist Nurs Midwifery. 2016;25(4):53-63.
45. Lin Y-R, Shiah I-S, Chang Y-C, Lai T-J, Wang K-Y, Chou K-R. Evaluation of an assertiveness training program on nursing and medical students' assertiveness, self-esteem, and interpersonal communication satisfaction. Nurse Education Today. 2004;24(8):656-65. [DOI:10.1016/j.nedt.2004.09.004] [PMID]
46. Kang MJ, Lee H. The Effect of Assertiveness Training on Communication Related Factors and Personnel Turnover Rate among Hospital Nurses. Journal of Korean Academy of Nursing. 2006;36(5):681-90. [DOI:10.4040/jkan.2006.36.5.681] [PMID]
47. Akbari M, Pouretemad H, Saleh Sedghpour B. The effect of an assertiveness, problem solving and self regard intervention-training program on emotional intelligence. Journal of Applied Psychology. 2010;4(10):52-64.
48. Akhoond lotfali P, Hosseini M.A, Khankeh H.R, Fallahi Khoshknab M, Hosseinzadeh S. The effect of emotional intelligence education on job conflict in nurses. Journal of Health Promotion Management. 2012;1(1):7-16.
49. Gholipour Z, Marashi SA, Mehrabizadeh Honarmand M, Arshadi N. Resilience as a Mediator between Big Five-Factor Personality Trait and Happiness. Educational Psychology. 2016;12(39):135-55.
50. Nota L, Soresi S. An assertiveness training program for indecisive students attending an Italian university. The Career Development Quarterly. 2003;51(4):322-34. [DOI:10.1002/j.2161-0045.2003.tb00613.x]
51. Rabiei L, Masoudi R, Moghadasi J, Esmaeili S, Khairi F, Hakim A. Evaluation the efficiency of school-based assertiveness program on self-advocacy and self-determination skills in high school students. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 2013;15(1):11-22.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |