دوره 29، شماره 2 - ( بهار 1400 )                   جلد 29 شماره 2 صفحات 159-146 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kashani Lotfabadi M, Aboozarian S S, Farnosh M, Mohammadi A, Hashemi B M, Salarhaji A. The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Symptoms of Depression and Anxiety in Women with Chronic Schizophrenia Admitted to Hejazi Hospital in Mashhad. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2021; 29 (2) :146-159
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2231-fa.html
کاشانی لطف آبادی مسعود، ابوذریان سیده سارا، فرنوش مریم، محمدی اعظم، هاشمی بی بی مریم، سالارحاجی اعظم. تأثیر گروه ‌درمانی شناختی‌ رفتاری مهارت‌های شناختی‌ رفتاری بر علائم افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن بستری در بیمارستان حجازی مشهد. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1400; 29 (2) :146-159

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2231-fa.html


1- کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، بیمارستان روانپزشکی ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
2- کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور گرمسار، گرمسار، ایران ، Sara.Aboozarian@gmail.com
3- کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان، قوچان، ایران
4- کارشناسی ارشد روانپرستاری، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، بیمارستان روانپزشکی ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
5- کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی، دانشگاه پیام نور گناباد، گناباد، ایران
6- دانشجوی دکترای پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
چکیده:   (3897 مشاهده)

مقدمه: با توجه ‌به پیامدهای منفی علائم افسردگی و اضطراب بر سیر بیماری اسکیزوفرنی به‌نظر می‌رسد ترکیب گروه‌درمانی شناختی‌رفتاری با مهارت‌های خودمراقبتی بتواند موجب افزایش بهره‌وری این درمان در کاهش دیسترس بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن شود. بنابراین، پژوهشی با هدف تعیین تأثیر گروه‌درمانی شناختی‌رفتاری مهارت‌های خودمراقبتی بر علائم اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن طراحی و انجام شد.
روش کار: این کارآزمایی بالینی تصادفی با گروه کنترل روی سی نفر از زنان مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن بستری در بیمارستان روان‌پزشکی حجازی در مشهد انجام شد. نمونه‌های مطالعه به ‌طور تصادفی و براساس جدول اعداد تصادفی، به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله (پانزده نفر) گروه‌درمانی شناختی‌رفتاری مهارت‌های خودمراقبتی را در ده جلسۀ نود دقیقه‌ای و گروه کنترل (پانزده نفر) مراقبت‌های معمول را دریافت کردند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مقیاس اضطراب و افسردگی همیلتون بود که در سه مرحلۀ قبل از مداخله و پس از مداخله و شش ماه پس از مداخله تکمیل شد. گفتنی است داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۵ و آزمون‌های آماری آنالیز واریانس اندازه‌گیری مکرر و t مستقل تحلیل شد.
یافته‌ها: بین دو گروه مداخله و کنترل ازنظر تغییرات میانگین اضطراب قبل و پس از مداخله کاهش معناداری وجود داشت (۰/۰۰۱>P)؛ ولی ازنظر تغییرات میانگین اضطراب قبل و شش ماه پس از مداخله و تغییرات میانگین افسردگی در مراحل آزمون تفاوت معناداری وجود نداشت (۰/۰۵<P).
نتیجه‌گیری: گروه‌درمانی شناختی‌رفتاری می‌تواند بر کاهش علائم اضطراب مؤثر باشد؛ ولی برای افزایش تداوم تأثیر آن ممکن است افزایش تعداد جلسات بتواند کمک‌کننده باشد.

متن کامل [PDF 503 kb]   (1616 دریافت) |   |   چکیده گسترده انگلیسی (HTML)  (924 مشاهده)  

✅ گروه‌ درمانی شناختی‌رفتاری می‌تواند بر کاهش علائم اضطراب مؤثر باشد؛ ولی برای افزایش تداوم تأثیر آن ممکن است افزایش تعداد جلسات بتواند کمک‌کننده باشد.


نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/6/17 | پذیرش: 1399/7/3 | انتشار: 1399/9/8

فهرست منابع
1. Orrico-Sánchez A, López-Lacort M, Muñoz-Quiles C, Sanfélix-Gimeno G, Díez-Domingo J. Epidemiology of schizophrenia and its management over 8-years period using real-world data in Spain. BMC Psychiatry. 2020;20:1-9. [DOI:10.1186/s12888-020-02538-8] [PMID] [PMCID]
2. Kanchanatawan B, Sirivichayakul S, Thika S, Ruxrungtham K, Carvalho AF, Geffard M, et al. Physio-somatic symptoms in schizophrenia: association with depression, anxiety, neurocognitive deficits and the tryptophan catabolite pathway. Metab Brain Dis. 2017;32(4):1003-16. [DOI:10.1007/s11011-017-9982-7] [PMID]
3. Sun MM, Yang LM, Wang Y, Feng X, Cui KY, Liu LF, et al. BDNF Val66Met polymorphism and anxiety/depression symptoms in schizophrenia in a Chinese Han population. Psychiatr Genet. 2013;23(3):124-9. [DOI:10.1097/YPG.0b013e328360c866] [PMID]
4. Kaplan B, Sadock vA, Ruiz P. Synopsis of Psychiatry Behavioral Sciences/ Clinical Psychiatry. Tehran: Arjmand; 2015. 827 p
5. Ghalehbandi MF. Textbook of Clinical Psychiatry & Behavioral Sciences. Tehran: Arjmand; 2017. 760 p
6. Gannon JM, Brar J, Rai A, Chengappa KNR. Effects of a standardized extract of Withania somnifera (Ashwagandha) on depression and anxiety symptoms in persons with schizophrenia participating in a randomized, placebo-controlled clinical trial. Ann Clin Psychiatry. 2019;31(2):123-9.
7. Chiang YH, Beckstead JW, Lo SC, Yang CY. Association of auditory hallucination and anxiety symptoms with depressive symptoms in patients with schizophrenia: A three-month follow-up. Arch Psychiatr Nurs. 2018;32(4):585-90. [DOI:10.1016/j.apnu.2018.03.014] [PMID]
8. Kay SR, Fiszbein A, Opler LA. The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizophrenia. Schizophr Bull. 1987;13(2):261-76. [DOI:10.1093/schbul/13.2.261] [PMID]
9. Pallanti S, Cantisani A, Grassi G. Anxiety as a core aspect of schizophrenia. Curr Psychiatry Rep. 2013;15(5):354. [DOI:10.1007/s11920-013-0354-7] [PMID]
10. Tsai YF, Chen CY. Self-care symptom management strategies for auditory hallucinations among patients with schizophrenia in Taiwan. Appl Nurs Res. 2006;19(4):191-6. [DOI:10.1016/j.apnr.2005.07.008] [PMID]
11. Kanchanatawan B, Thika S, Sirivichayakul S, Carvalho AF, Geffard M, Maes M. In Schizophrenia, Depression, Anxiety, and Physiosomatic Symptoms Are Strongly Related to Psychotic Symptoms and Excitation, Impairments in Episodic Memory, and Increased Production of Neurotoxic Tryptophan Catabolites: a Multivariate and Machine Learning Study. Neurotox Res. 2018;33(3):641-55. [DOI:10.1007/s12640-018-9868-4] [PMID]
12. Kanchanatawan B, Sirivichayakul S, Carvalho AF, Anderson G, Galecki P, Maes M. Depressive, anxiety and hypomanic symptoms in schizophrenia may be driven by tryptophan catabolite (TRYCAT) patterning of IgA and IgM responses directed to TRYCATs. Prog Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry. 2018;80:205-16. [DOI:10.1016/j.pnpbp.2017.06.033] [PMID]
13. Braga RJ, Reynolds GP, Siris SG. Anxiety comorbidity in schizophrenia. Psychiatry Res. 2013;210(1):1-7. [DOI:10.1016/j.psychres.2013.07.030] [PMID]
14. Tsai J, Rosenheck RA. Psychiatric comorbidity among adults with schizophrenia: A latent class analysis. Psychiatry Res. 2013;210(1):16-20. [DOI:10.1016/j.psychres.2013.05.013] [PMID] [PMCID]
15. Hou C-L, Ma X-R, Cai M-Y, Li Y, Zang Y, Jia F-J, et al. Comorbid moderate-severe depressive symptoms and their association with quality of life in Chinese patients with schizophrenia treated in primary care. Community Ment Health J. 2016;52(8):921-6. [DOI:10.1007/s10597-016-0023-5] [PMID]
16. Temmingh H, Stein DJ. Anxiety in Patients with Schizophrenia: Epidemiology and Management. CNS Drugs. 2015;29(10):819-32. [DOI:10.1007/s40263-015-0282-7] [PMID]
17. Rahim T, Rashid R. Comparison of depression symptoms between primary depression and secondary-to-schizophrenia depression. Int J Psychiatry Clin Pract. 2017;21(4):314-7. [DOI:10.1080/13651501.2017.1324036] [PMID]
18. Howells FM, Kingdon DG, Baldwin DS. Current and potential pharmacological and psychosocial interventions for anxiety symptoms and disorders in patients with schizophrenia: structured review. Hum Psychopharmacol. 2017;32(5). [DOI:10.1002/hup.2628] [PMID]
19. Chen SR, Chien YP, Kang CM, Jeng C, Chang WY. Comparing self-efficacy and self-care behaviours between outpatients with comorbid schizophrenia and type 2 diabetes and outpatients with only type 2 diabetes. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2014;21(5):414-22. [DOI:10.1111/jpm.12101] [PMID]
20. Donato K. Self-Care as a Burdened Virtue. Episteme. 2017;28(1):3.
21. Rathod S, Phiri P, Kingdon D. Cognitive behavioral therapy for schizophrenia. Psychiatr Clin North Am. 2010;33(3):527-36. [DOI:10.1016/j.psc.2010.04.009] [PMID]
22. Laws KR, Darlington N, Kondel TK, McKenna PJ, Jauhar S. Cognitive Behavioural Therapy for schizophrenia - outcomes for functioning, distress and quality of life: a meta-analysis. BMC Psychol. 2018;6(1):32. [DOI:10.1186/s40359-018-0243-2] [PMID] [PMCID]
23. Jones C, Hacker D, Meaden A, Cormac I, Irving CB, Xia J, Zhao S, Shi C, Chen J. Cognitive behavioural therapy plus standard care versus standard care plus other psychosocial treatments for people with schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2018(11). [DOI:10.1002/14651858.CD008712.pub3] [PMCID]
24. Opoka SM, Lincoln TM. The Effect of Cognitive Behavioral Interventions on Depression and Anxiety Symptoms in Patients with Schizophrenia Spectrum Disorders: A Systematic Review. Psychiatr Clin North Am. 2017;40(4):641-59. [DOI:10.1016/j.psc.2017.08.005] [PMID]
25. Upthegrove R, Marwaha S, Birchwood M. Depression and Schizophrenia: Cause, Consequence, or Trans-diagnostic Issue? Schizophr Bull. 2017;43(2):240-4.
26. Lodha P, De Sousa A. Cognitive Behavioural Therapy and Its Role in the Outcome and Recovery from Schizophrenia. Schizophrenia Treatment Outcomes: Springer; 2020. p. 299-312 [DOI:10.1007/978-3-030-19847-3_26]
27. Addington J, Epstein I, Liu L, French P, Boydell KM, Zipursky RB. A randomized controlled trial of cognitive behavioral therapy for individuals at clinical high risk of psychosis. Schizophr Res. 2011;125(1):54-61. [DOI:10.1016/j.schres.2010.10.015] [PMID]
28. Bible LJ, Casper KA, Seifert JL, Porter KA. Assessment of self-care and medication adherence in individuals with mental health conditions. J Am Pharm Assoc (2003). 2017;57(3S):S203-S10 e3. [DOI:10.1016/j.japh.2017.02.023] [PMID]
29. Orfanos S, Banks C, Priebe S. Are Group Psychotherapeutic Treatments Effective for Patients with Schizophrenia? A Systematic Review and Meta-Analysis. Psychother Psychosom. 2015;84(4):241-9. [DOI:10.1159/000377705] [PMID]
30. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Synopsis of psychiatry: behavioral sciences. New York: Wolters Kluwer; 2015.
31. Halperin S, Nathan P, Drummond P, Castle D. A cognitive-behavioural, group-based intervention for social anxiety in schizophrenia. Aust N Z J Psychiatry. 2000;34(5):809-13. [DOI:10.1080/j.1440-1614.2000.00820.x] [PMID]
32. Kunikata H, Yoshinaga N, Nakajima K. Effect of cognitive behavioral group therapy for recovery of self-esteem on community-living individuals with mental illness: Non-randomized controlled trial. Psychiatry Clin Neurosci. 2016;70(10):457-68. [DOI:10.1111/pcn.12418] [PMID]
33. Penn DL, Meyer PS, Evans E, Wirth RJ, Cai K, Burchinal M. A randomized controlled trial of group cognitive-behavioral therapy vs. enhanced supportive therapy for auditory hallucinations. Schizophr Res. 2009;109(1-3):52-9. [DOI:10.1016/j.schres.2008.12.009] [PMID]
34. Hamilton M. The assessment of anxiety states by rating. Br J Med Psychol. 1959;32(1):50-5. [DOI:10.1111/j.2044-8341.1959.tb00467.x] [PMID]
35. Hamilton M. A rating scale for depression. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1960;23(1):56-62. [DOI:10.1136/jnnp.23.1.56] [PMID] [PMCID]
36. Hawton K. Cognitive behaviour therapy for psychiatric problems (a practical guide). Tehran: Arjmand; 1989.
37. Freedland KE, Carney RM, Rich MW, Steinmeyer BC, Rubin EH. Cognitive Behavior Therapy for Depression and Self-Care in Heart Failure Patients: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2015;175(11):1773-82. [DOI:10.1001/jamainternmed.2015.5220] [PMID] [PMCID]
38. Vancampfort D, De Hert M, Knapen J, Maurissen K, Raepsaet J, Deckx S, et al. Effects of progressive muscle relaxation on state anxiety and subjective well-being in people with schizophrenia: a randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2011;25(6):567-75. [DOI:10.1177/0269215510395633] [PMID]
39. Kingsep P, Nathan P, Castle D. Cognitive behavioural group treatment for social anxiety in schizophrenia. Schizophr Res. 2003;63(1-2):121-9. [DOI:10.1016/S0920-9964(02)00376-6]
40. Baruah A, Bhaduri A, Deuri S. Effect of psycho-educative intervention on knowledge about illness and self-care in patients with schizophrenia. Nurs J India. 2012;103(4):188.
41. Hsu Y-C, Lin W-Q, Kuo H-W. Schizophrenic Patients' Poor Perception in Personal Hygiene. Ment Health Fam Med. 2017;13(1):369-74. [DOI:10.25149/1756-8358.1301006]
42. Ayres H, Ngo H, John AP. Limited changes in activities of daily life performance ability among people with schizophrenia at clinical settings and the factors moderating the changes. Schizophr Res: Cognition. 2019;16:29-35. [DOI:10.1016/j.scog.2018.12.001] [PMID] [PMCID]
43. Storch EA, Arnold EB, Lewin AB, Nadeau JM, Jones AM, De Nadai AS, et al. The effect of cognitive-behavioral therapy versus treatment as usual for anxiety in children with autism spectrum disorders: A randomized, controlled trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2013;52(2):132-42. e2. [DOI:10.1016/j.jaac.2012.11.007] [PMID]
44. Krynicki CR, Upthegrove R, Deakin J, Barnes TR. The relationship between negative symptoms and depression in schizophrenia: a systematic review. Acta Psychiatr Scand. 2018;137(5):380-90. [DOI:10.1111/acps.12873] [PMID]
45. Chen T-H, Lu R-B, Chang A-J, Chu D-M, Chou K-R. The evaluation of cognitive-behavioral group therapy on patient depression and self-esteem. Arch Psychiatr Nurs. 2006;20(1):3-11. [DOI:10.1016/j.apnu.2005.08.005] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |