مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا- گروه داوران سال 1397
گروه داوران سال ۱۳۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/29 | 
گروه داوران همتای مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا در سال ۱۳۹۷
ردیف نام و نام­خانوادگی سازمان مربوطه تعداد مقالات داوری شده
۱ نسیم بهرامی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین ۸
۲ حسن جعفرزاده دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ۴
۳ آقای دکتر یونس محمدی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۷
۴ آقای دکتر مسعود خداویسی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۲
۵ حمید رضا کوهستانی دانشکده پرستاری و مامایی ساوه ۴
۶ آقای آرش خلیلی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۲
۷ خانم آرزو شایان دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۵
۸ آقای دکتر عظیم عزیزی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۲
۹ آقای دکتر محمد  ترابی دانشکده پرستاری و مامایی نهاوند ۶
۱۰ خانم دکتر بنفشه تهرانی دانشکده پرستاری و مامایی شیراز ۵
۱۱ آقای دکترخدایار عشوندی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۸
۱۲ خانم دکتر پریسا پارسا دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۶
۱۳ آقای دکتر قدرت الله روشنایی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۱۱
۱۴ علی عباسی دانشکده پرستاری و مامایی شاهرود ۷
۱۵ خانم دکتر فاطمه شبیری دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۲
۱۶ خانم دکتر مرضیه حسنیان دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۳
۱۷ آقای مهدی مولوی وردنجانی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۲
۱۸ یاسر مرادی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ۵
۱۹ آقای مرتضی شمسی زاده دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۱۴
۲۰ مرضیه جهانی دانشکده پرستاری و مامایی گیلان ۵
۲۱ آقای دکتر علیرضا سلطانیان دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۲
۲۲ آقای دکتر امیر صادقی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۱
۲۳ خانم دکتر فرزانه سلطانی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۳
۲۴ ملیحه اسحاق زاده دانشکده پرستاری و مامایی تربت حدریه ۶
۲۵ محمد علی سلیمانی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین ۴
۲۶ آقای محسن صلواتی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۲
۲۷ خانم رویا امینی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۴
۲۸ خانم شهین توحیدی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۱
۲۹ خانم طیبه حسن طهرانی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۲
۳۰ آقای محمد کاظم ضرابیان دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۲
نشانی مطلب در وبگاه مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا:
http://nmj.umsha.ac.ir/find-1.104.45.fa.html
برگشت به اصل مطلب