مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا- گروه داوران 1399
گروه داوران ۱۳۹۹

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/24 | 
گروه داوران همتای مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا در سال ۱۳۹۹
ردیف نام و نام خانوادگی سازمان مربوطه تعداد مقالات داوری شده
۱ خانم مریم دهقانی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۳
۲ دکتر مسعود خداویسی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲
۳ دکتر سودابه آقابابایی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱
۴ آقای مهدی محسنی دانشکده پرستاری ملایر ۱
۵ فرزانه سلطانی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۳
۶ خانم فائقه گل علیزاده بی بالان دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۲
۷ دکتر سیده زهرا معصومی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲
۸ دکتر امیر صادقی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۴
۹ آقای مرتضی شمسی زاده دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۷
۱۰ دکتر قدرت اله روشنایی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۷
۱۱ خانم شهین توحیدی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۱۲
۱۲ دکتر یاسر مرادی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۱
۱۳ دکتر عظیم عزیزی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲
۱۴ دکتر یونس محمدی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲۱
۱۵ دکتر حسین باقری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۱
۱۶ دکتر نسیم بهرامی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱
۱۷ دکتر فریده کاظمی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۵
۱۸ دکتر مرضیه جهانی صیاد نویری دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۵
۱۹ دکتر منصوره رفایی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۳
۲۰ دکتر فاطمه محمدی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲
۲۱ دکتر طیبه حسن تهرانی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲
۲۲ آقای حسین جعفری زاده دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۱
۲۳ خانم سعیده الماسی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲
۲۴ آقای رضا محمدپورهدکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱
۲۵ خانم ندا علیمحمدی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱
۲۶ خانم سیمین حجه الاسلامی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۵
۲۷ آقای علی افشاری دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱
۲۸ دکتر آرزو کرمپوریان دانشگاه علوم پزشکی همدان ۳
۲۹ آقای آرش خلیلی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۵
۳۰ خانم آرزو شایان دانشگاه علوم پزشکی همدان ۳
۳۱ آقای مهدی مولوی وردنجانی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲
۳۲ خانم زهرا خلیلی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲
۳۳ آقای هیوا اعظمی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۳
۳۴ خانم میترا طالبی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱
۳۵ خانم ملیحه اسحاق زاده دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ۱
۳۶ خانم فیروزه پیامنی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۴
۳۷ خانم شادی عسگری دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱
۳۸ آقای علی عباسی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۲
۳۹ خانم زهرا مقصودی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱
۴۰ آقای مهرداد ملکی جاماسبی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲
۴۱ دکتر فاطمه چراغی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱
۴۲ دکتر زهرا پورفرزاد دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱
نشانی مطلب در وبگاه مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا:
http://nmj.umsha.ac.ir/find-1.111.56.fa.html
برگشت به اصل مطلب