مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا- فرم پاسخ نویسنده به داور
فرم پاسخ نویسنده به داور فرم پاسخ نویسنده به داور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/8 | 
برای تسهیل در روند داوری لطفا کلیه اصلاحات در مقالات برای داور شماره یک را با رنگ قرمز  و برای داور شماره دو با رنگ زرد مشخص نمایید و در یک فایل جداگانه بصورت کامل و جزء به جزء به نظرات داوران پاسخ دهید.
نشانی مطلب در وبگاه مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا:
http://nmj.umsha.ac.ir/find-1.87.31.fa.html
برگشت به اصل مطلب