دوره 25، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 25 شماره 2 صفحات 44-36 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

mohammadi N, takarli F, khodaveisi M, soltanian A. The Effect of Peer Educational Program on the Self-Efficacy of Multiple Sclerosis Patients: A Randomized‐Controlled Trial. Avicenna J Nurs Midwifery Care. 2017; 25 (2) :36-44
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1598-fa.html
محمدی ناهید، تکرلی فاطمه، خداویسی مسعود، سلطانیان علیرضا. بررسی تأثیر آموزش به روش گروه همتا بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: یک کارآزمایی بالینی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1396; 25 (2) :44-36

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1598-fa.html


1- دانشگاه علوم پزشکی همدان
2- دانشگاه علوم پزشکی همدان ، khodaveisi@umsha.ac.ir
چکیده:   (6610 مشاهده)

مقدمـه: بیمـاری مولتیپـل اسـکلروزیس اسـتقالل و توانایـی فـرد را بـرای شـرکت مؤثـر در خانـواده و جامعـه تهدیـد میکنـد. هـدف ایـن مطالعـه بررسـی تأثیـر آمـوزش بـه روش گـروه همتـا بـر خودکارآمـدی بیمـاران مبتــا بــه مولتیپــل اســکلروزیس مراجعــه کننــده بــه بیمارســتان فرشــچیان و انجمــن بیمــاران مولتیپــل اســکلروزیس شــهر همــدان در ســال 1394 بــود.

روش کار: در ایـن مطالعـه کارآزمایـی بالینـی، 80 بیمـار مبتـا بـه مولتیپـل اسـکلروزیس بـه صـورت نمونـه گیـری در دسـترس انتخـاب و بـه گـروه آزمـون و کنتـرل بـا روش تخصیـص تصادفـی تقسـیم شـدند. 4 جلسـه آموزشــی هــر کــدام بــه مــدت 60 دقیقــه، دوبــار در هفتــه بــرای گروههــا برگــزار گردیــد. اطالعــات توســط پرسشـنامه خودکارآمـدی عمومـی شـرر )Sherer )قبـل و بعـد از مداخلـه از هـر دو گـروه جمـع آوری گردیـد. بــا نــرم افــزار SPSS نســخه 16 و آمــار توصیفــی و آزمونهــای تــی مســتقل، تــی زوجــی تجزیــه و تحلیــل شـدند.

یافته هــا: بیــن میانگیــن نمــرات خودکارآمــدی گــروه آزمــون قبــل و بعــد از مداخلــه اختــاف معنــی دار آمـاری وجـود داشـت )05/0 > P .)کـه ایـن اختـاف در گـروه کنتـرل معنـی دار نبـود. اختـاف بیـن میانگیـن نمـرات خودکارآمـدی گـروه آزمـون و کنتـرل قبـل و بعـد مداخلـه معنـی دار نبـود )05/0 < P.)

نتیجــه گیــری: روش آمـوزش همتـا بـر سـطح خودکارآمـدی بیمـاران مبتـا بـه مولتیپـل اسـکلروزیس را مؤثــر واقــع شــده بــود. میتــوان از ایــن روش بــه عنــوان ابــزار ارزشــمندی جهــت بهبــود درمــان و کنتــرل عــوارض جســمی و روانــی بیمــاری و همچنیــن افزایــش خودکارآمــدی ایــن بیمــاران اســتفاده کــرد

متن کامل [PDF 255 kb]   (2624 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1395/6/6 | پذیرش: 1395/6/20 | انتشار: 1395/11/20

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |