دوره 25، شماره 5 - ( بهمن و اسفند 1396 )                   جلد 25 شماره 5 صفحات 188-180 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Amini R, Madadkon M, Khodaveisi M, Farhadian M. The Effect of Education Based on BASNEF Model on Introduction of Complementary Feeding . Avicenna J Nurs Midwifery Care. 2018; 25 (5) :180-188
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1722-fa.html
امینی رویا، مددکن مریم، خداویسی مسعود، فرهادیان مریم. تأثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بر نحوۀ شروع تغذیۀ تکمیلی کودکان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1396; 25 (5) :188-180

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1722-fa.html


1- مربی هیات علمی، مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن در منزل، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- مرکز تحقیقات مراقبت بیمارهای مزمن در منزل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، khodaveisi@umsha.ac.ir
4- آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (6122 مشاهده)
مقدمه: مادران نقش مهمی در شروع تغذیه تکمیلی دارند. در مطالعه حاضر تاثیر آموزش شروع تغذیه تکمیلی کودکان مبتنی بر مدل بزنف بر عملکرد مادران نخست زا بررسی شد.
روش کار: این مطالعه از نوع نیمهتجربی دو گروهی، به صورت پیشآزمون پسآزمون بود که روی ۱۶۰ مادر نخست زای دارای کودک ۵ ماهۀ مراجعه کننده به مراکز سلامت جامعه همدان در سال ۱۳۹۵ انجام شد. ابتدا هر دو گروه پرسش‌نامۀ مبتنی بر سازه­های مدل بزنف را تکمیل کردند. سپس برای گروه مداخله، آموزش مبتنی بر مدل بزنف در ۴جلسۀ یک ساعته اجرا شد. دو ماه بعد دوباره جمعآوری دادهها در دو گروه، با پرسش‌نامه و چک لیست عملکرد انجام شد. برای تحلیل داده­ها از نرم افزارSPSS نسخۀ ۱۶و آزمون­های آماری کای اسکوئیر، من ویتنی و ویلکاکسون استفاده شد.
یافته ­ها: نمره ساختارهای مدل بزنف در دو گروه قبل از آموزش تفاوت معنی داری نداشته است (  ۰/۰۵  P>) لیکن پس از آموزش بین میانگین نمره ها در دو گروه تفاوت تفاوت معنی داری مشاهده شد ( ۰۰۱ / ۰> P  ). آزمونهای آماری تفاوت معنی داری را در میانگین نمره سازه ها در گروه مداخله قبل و بعد از آموزش نشان داد ( ۰/۰۵ >P ) در حالیکه در گروه کنترل تفاوت معنی داری موجود نبوده است ( ۰۵ /۰P>  ). زمان شروع تغذیه تکمیلی گروه مداخله در ۰/۸۴ ± ۵/۸۸  ماهگی و در گروه کنترل ۰/۸۶ ± ۶/۱۴  ماهگی بود (  ۰/۰۵ 
 P>). مقایسه میانگین نمره عملکرد دو گروه، تفاوت آماری معنی داری را نشان داد ( ۰۰۱ / ۰> P  ).
نتیجه­گیری: آموزش می­تواند ابزاری اثربخش برای ارتقای آگاهی، نگرش، هنجارهای انتزاعی، عوامل قادر کننده، قصد رفتاری و عملکرد مادران نسبت به تغذیه کودکان باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود در برنامه‌های بهداشتی به جای استفاده از آموزش‌های سنتی از مدلهای آموزشی نظیر بزنف استفاده شود.

واژه‌های کلیدی: تغذیۀ تکمیلی، مدل بزنف، کودکان
متن کامل [PDF 301 kb]   (987 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1396/2/14 | پذیرش: 1396/3/16 | انتشار: 1396/4/26

فهرست منابع
1. Ross L, van Leeuwen R, Baldacchino D, Giske T, McSherry W, Narayanasamy A, et al. Student nurses perceptions of spirituality and competence in delivering spiritual care: a European pilot study. Nurse Educ Today. 2014;34(5):697-702. [DOI] [PubMed]
2. Nasehi A, Rafiei H, Jafari M, Borhani F, Sabzevari S, Baneshi MR, Rahimi-Madiseh M. Survey of nurse’s students competencies for delivering spiritual care to their patients. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2013;4(3):1-9.
3. Zare A, Jahandideh S. The impact of special wards nursing spiritual well-being upon patients’ spiritual care. Iran J Nurs Res. 2014;9(3):30-8.
4. Bennett V, Thompson ML. Teaching spirituality to student nurses. J Nurs Educ Pract. 2015;5(2):26-33.
5. Giske T. How undergraduate nursing students learn to care for patients spiritually in clinical studies--a review of literature. J Nurs Manag. 2012;20(8):1049-57. [DOI]
6. Baldacchino DR. Spiritual care education of health care professionals. Religions. 2015;6(2):594–613. [DOI]
7. Wong KF, Yau SY. Nurses’ experiences in spirituality and spiritual care in Hong Kong. Appl Nurs Res. 2010;23(4):242-44. [DOI] [PubMed]
8. Lind B, Sendelbach S, Steen S. Effects of a spirituality training program for nurses on patients in a progressive care unit. Critical Care Nurse. 2011;31(3):87-90. [DOI] [PubMed]
9. Baldacchino DR. Teaching on the spiritual dimension in care to undergraduate nursing students: The content and teaching methods. Nurse Education Today. 2008;28(5):550-62. [DOI] [PubMed]
10. Mohammadi G, Mirshahi F, Movahedi A, Taghavi M, Pasha AM, Mardani M, Kavosi A. Nurses and midwives attitude of hospitals of Neyshabur city about spirituality and spiritual care. Medical Ethics. 2016;9(33):45-63.
11. Wong K. Lee L. Lee J. Hong Kong enrolled nurses' perceptions of spirituality and spiritual care. Int Nurs Rev. 2008;55(3):333-40. [DOI] [PubMed]
12. Adib-Hajbaghery M, Zehtabchi S. Assessment of nurses’ professional competence in spiritual care in Kashan’s hospitals in 2014. Sci J Hamdan Univ Med Sci. 2014;22(4):23-32.
13. Chan MF, Chung LYF, Lee ASC, Wong WK, Lee GSC, Lau CY, et al. Investigating spiritual care perceptions and practice patterns in Hong Kong nurses: Results of a cluster analysis. Nurse Education Today. 2006;26(2):139-50. [DOI] [PubMed]
14. Çetinkaya B, Azak A, Dündar S. Nurses’ perceptions of spirituality and spiritual care. Aust J Adv Nurs. 2013;31(1):5-10.
15. Lewinson LP, McSherry W, Kevern P. Spirituality in pre-registration nurse education and practice: a review of the literature. Nurse Educ Today. 2015;35(6):806-14. [DOI]
16. Yang K, Mao X. A study of nurses spiritual intelligence: A cross-sectional questionnaire survey. Int J Nurs Stud. 2007;44(6):999-1010. [DOI]
17. Narayanasamy A, Owens J. A critical incident study of nurses’ responses to the spiritual needs of their patients. Journal of Advanced Nursing. 2001;33(4):446-55. [DOI] [PubMed]
18. Benjamins MR. Religion and functional health among the elderly: is there a relationship and is it constant? J Aging Health. 2004;16(3):355-74. [DOI] [PubMed]
19. Speck P, Higginson I, Addington-Hall J. Spiritual needs in health care. BMJ. 2004;329(7458):123-4. [DOI] [PubMed]
20. Ghana S, Jouybari LM, Sharifnia SH, Hekmat Afshar M, Sanagoo A, Chehreh Gosha M. Correlation of spiritual intelligence with some of demographic and educational factors among the students of Golestan University of Medical Sciences. Journal of Health Promotion. 2013;2(1):17-23.
21. Shiasi M, Etebarian A, Zarin Abadi Z, Ahmadi M. The effect of spiritual intelligence on the productivity of employees at Isfahan University of Medical Sciences based on structural equation model. Journal of Health Administration. 2016;19(63):34-44.
22. King DB. Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model, and measure. Bethesda, MD: ProQuest; 2008.
23. Noble, K. D. Spiritual intelligence: A new frame of mind. Advanced Development Journal. 2000;9:1-29.
24. Nouhi E, Nakhaee N, Rahimi N. Spiritual intelligence and attitude towards spirituality and spiritual care in nursing and midwifery students. Iran J Nurs Res. 2014;27(90):150-9.
25. Mashayekhi Dolatabadi MR, Mohammadi M. Resilience and spiritual intelligence predictors of as academic self-efficacy in urban and rural students. Journal of school psychology. 2014;3(2):205-25.
26. Miri KH, Keshavarz A, Shirdelzadeh S, Parsa P. The relationship between nurses’ spiritual Intelligence and quality of nursing care based on Nurses' & patients' viewpoints. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2015;13(6):518-24.
27. Amram Y. The contribution of emotional and spiritual intelligences to effective business leadership.[disertation]. Palo Alto: Institute of Transpersonal Psychology; 2009.
28. Bagheri F, Akbarizadeh F, Hatami H. The relationship between nurses' spiritual intelligence and happiness in Iran. Procedia Soc Behav Sci. 2010;5:1556-61. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.325
29. Ghaleei A, Mohajeran B, Mahmoodzadeh M. The relationship among spiritual intelligence, mental health and job stress in nurses in imam khomeini hospital of mahabad. Sci J Hamdan Univ Med Sci. 2016;23(4):14-21.
30. Kaur D, Sambasivan M, Kumar N. Impact of emotional intelligence and spiritual intelligence on the caring behavior of nurses: a dimension-level exploratory study among public hospitals in Malaysia. Appl Nurs Res. 2015;28(4):293-8. [DOI] [PubMed]
31. Karimi-Moonaghi H, Gazerani A, Vaghee S, Gholami H, Salehmoghaddam AR, Gharibnavaz R. Relation between spiritual intelligence and clinical competency of nurses in Iran. Iran J Nurs Midwifery Res. 2015;20(6):665-9. [DOI] [PubMed]
32. Ali G, Wattis J, Snowden M. ‘Why are spiritual aspects of care so hard to address in nursing education?’ a literature review (1993-2015). International Journal of Multidisciplinary Comparative Studies. 2015;2(1):7-31.
33. AdibHajbaghery M, Zehtabchi S. Developing and validating an instrument to assess the nurses’ professional competence in spiritual care. Journal of Nursing Measurement. 2016;24(1):15-27. [DOI] [PubMed]
34. Hosein Chari M, Zakeri HM. The effect of university majors, religious and artistic sciences on the spiritual intelligence; an attempt to validation and reliability measurement of the scale of spiritual intelligence. Period Edu Measur. 2010;1(1):71-92.
35. Attard J, Baldacchino DR, Camiller L. Nurses' and midwives' acquisition of competency in spiritual care: A focus on education. Nurse Education Today. 2014;1(1):1-7. [DOI]
36. Sabsevari S, Jafari M, Bonashi M, Borhani F. Competence spiritual care in nursing and nursing students of Kerman University of Medical Sciences. Journal of Medical Jurisprudence. 2013;5(15,16):123-38.
37. Mazaheri M, Falahi Khoshknab M, Madah B, Rahgozar M. Attitude of nursing to spirituality and spiritual care. Payesh Journal. 2009;8(1):31-7.
38. Noohi E, Rahimi N, Nakhaee N. Study spiritual intelligence nursing and midwife students of kerman university of medical sciences in 1391. Medical History Journal. 2014;5(17):63-78.
39. Mohebi P, Rastegari L, Jafari A, Sepehrinia M. Spiritual intelligence in nursing students and its relationship with some demographic variables in Zanjan school of nursing and midwifery. Nursing and Midwifery Care Journal. 2013;2(2):49-56.
40. Golchin M, Sanjari AR. The relation between spiritual intelligence and self efficacy in employees (Case study: Golestan Province Education Department). Organizational Behavior Studies Quarterly. 2013;1(3):54-66.
41. Ghasemi-Pirbalouti M, Ahmadi R, Alavi-Eshgaftaki SM, Alavi-Eshkaftaki SS. The association of spiritual intelligence and job satisfaction with mental health among personnel in Shahrekord University of Medical Sciences. J Shahrekord Univ Med Sci. 2014;16(5):123-31.
42. Pakniat M, Javidy H. Mediating role of citizenship behaviors for spiritual intelligent and organizational mental health. Journal of psychological models and methods. 2016;7(23):19-37.
43. Hosseini M, Elias H, Krauss SE, Aishah S. A review study on spiritual intelligence, adolescence and spiritual intelligence: factors that may contribute to individual differences in spiritual intelligence and the related theories. Journal of Social Sciences. 2010;6(3):429-38. [DOI]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |