دوره 27، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1398 )                   جلد 27 شماره 3 صفحات 177-170 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Saghirzadeh M, Sadeghi N, Azarbarzin M. The Relationship Between Defense Mechanisms and Self-Efficacy in Ischemic Heart Patients at Feiz Hospital of Esfahan in 2017. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2019; 27 (3) :170-177
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1893-fa.html
صغیرزاده مرجان، صادقی نرگس، آذربرزین مهرداد. بررسی ارتباط مکانیسم‌های دفاعی و خودکارآمدی بیماران ایسکمیک قلبی مراجعه‌کننده به بیمارستان فیض شهر اصفهان در سال 1396. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1398; 27 (3) :170-177

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1893-fa.html


1- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‌پرستاری، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
2- استادیار پرستاری، گروه کودکان، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران ، n45sadeghi@yahoo.com
3- استادیار پرستاری، گروه جراحی داخلی، مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
چکیده:   (4077 مشاهده)
مقدمه: یکی از عوامل مهم تغییرات رفتاری در بیماران مزمن، به‌ویژه بیماران قلبی، افزایش خودکارآمدی آنهاست. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه مکانیسم‌های دفاعی و خودکارآمدی در بیماران ایسکمیک قلبی مراجعه‌کننده به بیمارستان فیض شهر اصفهان در سال ۱۳۹۶ انجام شده است.
روش کار: مطالعه حاضر توصیفی-هم‌بستگی و از نوع مقطعی است که جامعه آماری آن را بیماران ایسکمیک قلبی مراجعه‌کننده به بیمارستان فیض اصفهان در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ تشکیل داده‌اند. براساس  نمونه‌گیری در دسترس، ۱۵۰ بیمار واجد شرایط وارد مطالعه شدند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های مشخصات دموگرافیک بیماران، سبک‌های دفاعی (DSQ-۴۰) و خودکارآمدی بیماران قلبی سالیوان استفاده شد. داده‌ها نیز به کمک نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۱۹ و آزمون‌های آماری اسمیرنوف- کولموگروف، t مستقل و هم‌بستگی  پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: براساس نتایج، ۵۳/۳ درصد بیماران مرد و ۷۶ درصدشان متأهل بودند. ۳۲ درصد نیز تحصیلات زیر دیپلم داشتند. یافته‌ها میزان مکانیسم‌های دفاعی را با میانگین
۲۸/۴۵ ± ۱۹۳/۰۷و خودکارآمدی آنها را با میانگین در سطح متوسط نشان می‌دهد. با توجه به ضریب هم‌بستگی پیرسون، میان مکانیسم‌های دفاعی رشدیافته بیماران با خودکارآمدی هم‌بستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد (۲۰/۰=P= ۰/۰۱۳ ، r).
نتیجه‌گیری: براساس پژوهش حاضر، میان استفاده از مکانیسم‌های دفاعی رشدیافته با میزان خودکارآمدی بیماران ایسکمیک قلبی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد؛ یعنی با افزایش استفاده از مکانیسم‌های دفاعی رشدیافته، میزان خودکارآمدی آنها ارتقا می‌یابد؛ بنابراین آموزش و تقویت مکانیسم‌های رشدیافته و کاهش مکانیسم‌های رشدنیافته و روان‌آزرده از سوی پرستاران پیشنهاد می‌شود.
 
متن کامل [PDF 304 kb]   (1266 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1397/3/29 | پذیرش: 1397/8/13 | انتشار: 1398/1/7

فهرست منابع
1. Mohammadian-Hafshejani A, Baradaran H, Sarrafzadegan N, AsadiLari M, Roohani Rassaf M, Bakhsi A, Roohafza H, Chemi S, Bahonar A, Mohammadian M, Moghaddam A. Secular trend changes in mean age of morbidity and mortality from an acute myocardial infarction during a 10-year period of time in Isfahan and Najaf Abad. Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences. 2013;14.
2. Shahsavari S, Nazari F, Karimyar Jahromi M, Sadeghi M. Epidemiologic study of hospitalized cardiovascular patients in Jahrom hospitals in 2012-2013. Iranian Journal of Cardiovascular Nursing. 2013 Sep 15;2(2):14-21.
3. Shariatifar F, Moeini M, Kheirabadi G. The effect of a supportive program based on family psychosocial needs on care burden Family carers of patients with ischemic heart disease hospitalized in the domestic ward Shahid Chamran Hospital, Isfahan University of Medical Sciences. Quarterly Journal of Psychology and Educational Sciences. 2017;3(1):1-8.
4. Momeni T, Musarezaie A, Moeini M, Naji Esfahani H. The effect of spiritual care program on ischemic heart disease patients, anxiety, hospitalized in CCU: a clinical trial. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2013;6:554-64.
5. Boroumand S, Shahriari M, Abbasi Jebeli M, Baghersad Z, Baradaranfard F, Ahmadpoori F. Determine the level of self-efficacy and its related factors in patients with ischemic heart disease: A descriptive correlational study. IJNR. 2015;9(4):61-9.
6. Bandura A. Guide for constructing self-efficacy scales. Self-efficacy beliefs of adolescents. 2006 Feb 1;5(1):307-37.
7. Masoudi R, Soleimany MA, Moghadasi J, Qorbani M, Mehralian HA, Bahrami N. Effect of progressive muscle relaxation program on self-efficacy and quality of life in caregivers of patients with multiple sclerosis. JQUMS. 2011;15(2).
8. Akbari Oe. Effect of Continuous Care Model on the Self-Efficacy of Patients with Myocardial Infarction in Controlling Disease Complications. Medical-Surgical Nursing Journal. 2015;3(4):194-85.
9. Babaei S, Boroumand S. Relationship between lifestyle and cardiac self efficacy among people with heart failure. Cardiovascular Nursing Journal. 2017;5(4):36-44.
10. Shafiei Z, Babaei S. Relationship between Mood and Self-Efficacy in Coronary Artery Bypass Graft Surgery Hospitalized in Isfahan Chamran Hospital Nursing journal of the Vulnerable. 2016;3(6):48-61.
11. Asgharkhah E, Shareh H. Effectiveness of group metacognitive therapy in self-efficacy and defense styles in women with multiple sclerosis. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2017 Jul;19(4):330-40.
12. Basharat M. Mediating role of defense mechanisms in relation between attachment and emotional attachment styles. Journal of Applied Psychology. 2012;6(1):7-22.
13. Porcerelli JH, Cramer P, Porcerelli DJ, Arterbery VE. Defense mechanisms and utilization in cancer patients undergoing radiation therapy: A pilot study. The Journal of nervous and mental disease. 2017 Jun 1;205(6):466-70. [DOI:10.1097/NMD.0000000000000674] [PMID]
14. Bahadorikhosroshahi J, Khanjani Z. Relationship of Humor and Negative Life Events with Depression among Students. Zahedan J Res Med Sci 2012;14(2):96-100.
15. Zareinezhad Z, Pourhossein R, Rahiminezhad A. The role of mediator of defensive styles in the relationship between my level of development and marital satisfaction. Journal of Psychological Sciences. 2017;16(61):6-18.
16. Aliakbaridehkordi M, Salehi S, Rezaei A. The comparison of the relationship between irrational beliefs and defense styles among cardiac patients and ordinary people. Scientific Journal Management System. 2013;2(6):18-32.
17. Hulley SB, Cummings SR, Newman TB, Browner WS, Grady DG. Designing cross-sectional and cohort studies. Designing clinical research. 2013;85.
18. Kachooei M, Ashtiani AF, Allahyari A. Relationship of personality characteristics and defense styles with eating disorder in University students. Know Res Appl Psychol. 2012;13:84-93.
19. Khodamoradi S, Basharat M, Hemmati A. Comparison of defensive styles in patients with breast cancer with non-clinical group. Journal of Lorstan university of medical sciences. 2013;15(3):76-86.
20. Kachuei M, Parsa V, Soeizi R. Comparative study of defensive styles and personality traits in non-depressed and depressed patients referring to treatment centers affiliated to the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. Journal of Islamic Azad University. 2014;24(3):182-8.
21. Soltani Te. Comparison of psychological hardiness and style of defense mechanisms in hemodialysis patients and healthy subjects. Journal of Applied Psychology. 2014;8(1):87-100.
22. Nowak Z, Wańkowicz Z, Laudanski K. Denial defense mechanism in dialyzed patients. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research. 2015;21:1798. [DOI:10.12659/MSM.893331] [PMID] [PMCID]
23. Stepanchuk E, Zhirkov A, Yakovleva A. The coping strategies, psychological defense mechanisms and emotional response to the disease in Russian patients with chronic leukemia. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013 Oct 10;86:248-55. [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.08.559]
24. Sahrakhil Le. The relationship between health literacy and Self-efficacy of cardiovascular patients in selected hospitals in Qazvin. Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2015.
25. Hoseinzadeh Te. Study of Self-efficacy in Patients with Coronary Artery Disease and Its Predictors. Qom Univ Med Sci J 2013;7(2):41-8.
26. Jalilian M, Mostafavi F, Sharifirad G. Association between self-efficacy, perceived social support and quality of life in patients with cardiovascular diseases: A cross-sectional study. J Health Syst Res. 2013;9(5):531-9.
27. Ranjbaran S, Dehdari T, Mahmoodi Majdabadi M, Sadeghniiat-Haghighi K. The survey of sleep self-efficacy and perceived social support status in patients with poor sleep quality after coronary artery bypass surgery. Razi Journal of Medical Sciences. 2014 Dec 15;21(126):33-42.
28. LauWalker M. Relationship between illness representation and self‐efficacy. Journal of advanced nursing. 2004;48(3):216-25. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2004.03190.x] [PMID]
29. Kang Y, Yang IS. Cardiac self‐efficacy and its predictors in patients with coronary artery diseases. Journal of clinical nursing. 2013 Sep;22(17-18):2465-73. [DOI:10.1111/jocn.12142] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |