دوره 28، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1399 )                   جلد 28 شماره 2 صفحات 143-136 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Baghcheghi N, Koohestani H R. Comparison of Depression and Quality of Life Between Patients on Hemodialysis and Their Spouses. Avicenna J Nurs Midwifery Care. 2020; 28 (2) :136-143
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2082-fa.html
باغچقی نیره، کوهستانی حمیدرضا. مقایسه میزان افسردگی و کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز و همسران آنها. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1399; 28 (2) :143-136

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2082-fa.html


1- استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی ساوه، ساوه، ایران
2- استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی ساوه، ساوه، ایران ، Koohestani709@gmail.com
چکیده:   (4332 مشاهده)
مقدمه: بیماران تحت همودیالیز و همسران آنها در طول بیماری و درمان با دیالیز، با استرس‌های مختلفی مواجه می‌شوند؛ از این‌رو هدف این مطالعه، مقایسه افسردگی و کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز و همسران آنها بوده ست.
روش کار: پژوهش حاضر، مطالعه‌ای تحلیلی و مقطعی است که با استفاده از پرسش‌نامه WHOQOL برای ارزیابی کیفیت زندگی و پرسش‌نامه افسردگی بک به‌منظور بررسی افسردگی انجام شد. مجموعاً ۱۷۲ شرکت‌کننده به شیوه سرشماری (۸۶ بیمار تحت همودیالیز و ۸۶ نفر همسران آنها) از دو بیمارستان در پژوهش شرکت کردند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد ۸۹/۵۴ درصد و ۹۱/۸۷ درصد از بیماران دیالیزی و همسران آنها با شدت‌های خفیف تا شدید دچار افسردگی بودند. میانگین نمره افسردگی گروه همسران به‌طور معنی‌داری بیشتر از نمره بیماران تحت همودیالیز بود (۰/۰۵>P). همچنین نمره گروه همسران در حوزه سلامت روان کیفیت زندگی به‌طور معنی‌داری کمتر از نمره بیماران تحت همودیالیز بود (۰/۰۵>P).
نتیجه گیری: افسردگی در میان بیماران همودیالیز و همسران آنها بسیار شایع است. همسران بیماران تحت همودیالیز در مقایسه با بیماران از میزان افسردگی بیشتر و کیفیت زندگی پایین‌تر در حوزه سلامت روانی برخوردار هستند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود مانند بیماران، وضعیت افسردگی و کیفیت زندگی همسران آنها نیز به‌طور متناوب بررسی شود و در صورت لزوم، اقدامات حمایتی انجام گیرد.
متن کامل [PDF 516 kb]   (587 دریافت)    
✅  افسردگی در میان بیماران همودیالیز و همسران آنها بسیار شایع است. همسران بیماران تحت همودیالیز در مقایسه با بیماران از میزان افسردگی بیشتر و کیفیت زندگی پایین‌تر در حوزه سلامت روانی برخوردار هستند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود مانند بیماران، وضعیت افسردگی و کیفیت زندگی همسران آنها نیز به‌طور متناوب بررسی شود و در صورت لزوم، اقدامات حمایتی انجام گیرد.
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1398/5/9 | پذیرش: 1398/6/16 | انتشار: 1398/6/16

فهرست منابع
1. Ye JJ, Zhou TB, Zhang YF, Wang Q, Su YY, Tang JM, Li HY. Levels of vitamin D receptor and CYP24A1 in patients with end-stage renal disease. African health sciences. 2016;16(2):462-7. [DOI:10.4314/ahs.v16i2.14] [PMID] [PMCID]
2. IZADPANAH AM, HADAVI M, BAHRAMI TH. The effect of foot reflexology on severity of fatigue in haemodialysis patients.
3. Iranian Consortium of Dialysis. Calendar of Dialysis by the End of 2016. Annual data report: atlas of chronic kidney disease and end-stage renal disease in islamic repoblic of iran 1395 [Available from: http://www.icdgroup.org/Content/Upload/pdf/1395.pdf. (Persian)
4. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, Abraham J, Adair T, Aggarwal R, Ahn SY, AlMazroa MA. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. The lancet. 2012 Dec 15;380(9859):2095-128.
5. Zheng J, You LM, Lou TQ, Chen NC, Lai DY, Liang YY, Li YN, Gu YM, Lv SF, Zhai CQ. Development and psychometric evaluation of the Dialysis patient-perceived Exercise Benefits and Barriers Scale. International journal of nursing studies. 2010 Feb 1;47(2):166-80. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2009.05.023] [PMID]
6. Baghcheghi N, Ashktorab T, Seyedfatemi N. Relationship of Coping Strategies with Quality of Life in Women Living with Husband on Hemodialysis. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care. 2017 Apr 10;25(1):9-17. [DOI:10.21859/nmj-25012]
7. Koohestani HR, Baghcheghi N. The prevalence of depression among caregivers of stroke survivors and related factors in Arak. Iranian Journal of Epidemiology. 2012 Dec 15;8(3):66-72.
8. Ashktorab T, Baghcheghi N, Seyedfatemi N, Baghestani A. Psychometric parameters of the Persian version of the BriefCOPE among wives of patients under hemodialysis. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2017;31:20. [DOI:10.18869/mjiri.31.20]
9. Mollaei F, Borhani F, Abbaszadeh A, Khabazkhoob M. Correlation between spiritual well-being and burden of care in family caregivers of cancer patients. Hayat, Journal of School of Nursing and Midwifery, Tehran Universit Mollaei F, Borhani F, Abbaszadeh A, Khabazkhoob M. Correlation between spiritual well-being and burden of care in family caregivers of cancer patients. Journal of hayat. 2019 Jan 10;24(4):296-309.y of Medical Sciences. 2019;24(4):296-309. (Persian)
10. Adili D, Dehghani-Arani F. The relationship between caregiver's burden and patient's quality of life in women with breast cancer. Journal of Research in Psychological Health. 2018 Aug 10;10(2):30-9.
11. Calvin AO. Haemodialysis patients and end‐of‐life decisions: a theory of personal preservation. Journal of advanced nursing. 2004 Jun;46(5):558-66. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2004.03030.x] [PMID]
12. Baghcheghi N, Koohestani HR. Quality of life of caregivers of elderly people with stroke at the hospitalization time and after leaving hospital, and its association with patients disabilities. Journal of Nursing and Midwifery. 2011;21(47):35-41. (Persian)
13. Shafaii M, Payami M, Amini K, Pahlevan S. The relationship between death anxiety and quality of life in hemodialysis patients. Hayat, Journal of School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences. 2017;22(4):325-38. (Persian)
14. Khaki S, Khesali Z, Farajzadeh M, Dalvand S, Moslemi B, Ghanei Gheshlagh R. The relationship of depression and death anxiety to the quality of life among the elderly population. Journal of hayat. 2017 Jul 15;23(2):152-61.
15. Brodaty H, Donkin M. Family caregivers of people with dementia. Dialogues in clinical neuroscience. 2009 Jun;11(2):217.
16. Farajzadeh M, Hosseini M, Ghanei Gheshlagh R, Ghosi S, Nazari M, Nahid K. Investigating the association between Restless Leg Syndrome and depression in elderly. Iranian Journal of Rehabilitation Research. 2016 Jun 10;2(3):18-26. [DOI:10.17795/nmsjournal32585] [PMID] [PMCID]
17. Gheshlagh RG, Parizad N, Sayehmiri K. The relationship between depression and metabolic syndrome: systematic review and meta-analysis study. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2016 Jun;18(6). [DOI:10.5812/ircmj.26523]
18. Beck AT, Steer RA, Brown G. Manual for the Beck depression inventory-II (BDI-II).
19. Ghassemzadeh H, Mojtabai R, Karamghadiri N, Ebrahimkhani N. Psychometric properties of a Persian‐language version of the Beck Depression Inventory‐Second edition: BDI‐II‐PERSIAN. Depression and anxiety. 2005;21(4):185-92. [DOI:10.1002/da.20070] [PMID]
20. Skevington SM, Lotfy M, O'Connell K2. The World Health Organization's WHOQOL-BREF quality of life assessment: psychometric properties and results of the international field trial. A report from the WHOQOL group. Quality of life Research. 2004 Mar 1;13(2):299-310. [DOI:10.1023/B:QURE.0000018486.91360.00] [PMID]
21. Nejat SA, Montazeri A, Holakouie Naieni K, Mohammad KA, Majdzadeh SR. The World Health Organization quality of Life (WHOQOL-BREF) questionnaire: Translation and validation study of the Iranian version. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2006 Jul 15;4(4):1-2.
22. Mashayekhi F, Pilevarzadeh M, Rafati F. The assessment of caregiver burden in caregivers of hemodialysis patients. Materia socio-medica. 2015 Oct;27(5):333. [DOI:10.5455/msm.2015.27.333-336] [PMID] [PMCID]
23. Alnazly E. Coping strategies and socio-demographic characteristics among Jordanian caregivers of patients receiving hemodialysis. Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation. 2016 Jan 1;27(1):101. [DOI:10.4103/1319-2442.174088] [PMID]
24. Turkmen K, Yazici R, Solak Y, Guney I, Altintepe L, Yeksan M, Tonbul HZ. Health‐related qualıty of lıfe, sleep qualıty, and depressıon in peritoneal dialysis and hemodıalysıs patıents. Hemodialysis International. 2012 Apr;16(2):198-206. [DOI:10.1111/j.1542-4758.2011.00648.x] [PMID]
25. Klaric D, Klaric V. Depression in end stage renal disease: comparison between patients treated with hemodialysis and peritoneal dialysis. Journal of Life Sciences. 2012 May 1;6(5).
26. Hawamdeh S, Almari AM, Almutairi AS, Dator WL. Determinants and prevalence of depression in patients with chronic renal disease, and their caregivers. International journal of nephrology and renovascular disease. 2017;10:183. [DOI:10.2147/IJNRD.S139652] [PMID] [PMCID]
27. Eghbali M, Shahqolian N, Nazari F, Babaee S. Comparing problems of patients with chronic renal failure undergoing hemodialysis and peritoneal dialysis referring to medical university's hospitals. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2009 Apr 20;14(1).
28. Assefa B, Duko B, Ayano G, Mihretie G. Prevalence and factors associated with depressive symptoms among patient with Chronic Kidney Disease (CKD) in Black Lion Specialized Hospital and Saint Paulo's Hospital Millennium Medical College, Addis Ababa, Ethiopia: Cross Sectional Study. J Psychiatry. 2016;19(390):2. [DOI:10.4172/2378-5756.1000390]
29. Salehi Tali s, Zarea k, Hasanpour A. Victim of situation: experience familial caregiver with hemodialysis patient. A qualitative study. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2018;7(2):158-69.
30. Shimoyama S, Hirakawa O, Yahiro K, Mizumachi T, Schreiner A, Kakuma T. Health-related quality of life and caregiver burden among peritoneal dialysis patients and their family caregivers in Japan. Peritoneal Dialysis International. 2003 Dec 1;23(Supplement 2):S200-5. [DOI:10.1177/089686080302302s42]
31. Alvarez-Ude F, Valdés C, Estébanez C, Rebollo P. Health-related quality of life of family caregivers of dialysis patients. Journal of Nephrology. 2004;17(6):841-50. [DOI:10.1016/S1098-3015(10)67763-7]
32. Daneker B, Kimmel PL, Ranich T, Peterson RA. Depression and marital dissatisfaction in patients with end-stage renal disease and in their spouses. American journal of kidney diseases. 2001 Oct 1;38(4):839-46. [DOI:10.1053/ajkd.2001.27704] [PMID]
33. Habibzadeh H, Mohammadpour Y, Jafarizadeh H, Kiani P, Bahrechi A, Lak KH. A survey on quality of life in hemodialysis patient care givers. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2009;7(3):128-35.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |