دوره 28، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1399 )                   جلد 28 شماره 2 صفحات 82-75 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shamsizadeh M, Oshvandi K, alipor K, Moamer S, Maghsoudi Z. The Relationship Between Spiritual Health and Moral Sensitivity in Nursing Students of Hamadan University of Medical Sciences, 2017. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2020; 28 (2) :75-82
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2182-fa.html
شمسی زاده مرتضی، عشوندی خدایار، علیپور کامران، معمر ثریا، مقصودی زهرا. بررسی ارتباط سلامت معنوی با حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم‌پزشکی همدان (سال 1397). مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1399; 28 (2) :75-82

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2182-fa.html


1- گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران
2- مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران
3- گروه داخلی جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران
4- گروه آمار زیستی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران
5- گروه داخلی جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران ، maghsoudi.zahra89@gmail.com
چکیده:   (5619 مشاهده)
مقدمه: عملکرد حرفه‌ای در پرستاری، نیازمند آشنایی با مسائل اخلاقی حرفه پرستاری و حساسیت به آنها در ارتباط با بیمـاران است. این حساسیت، به‌عنوان زیربنای اخلاق پرستاری، باید از ابتدای آموزش پرستاری مدنظر قرار بگیرد. به نظر می‌رسد میزان پایبندی به دین و مذهب و سطح اعتقادات فرد، از عوامل مؤثر بر حساسیت اخلاقی باشد؛ بنابراین این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سلامت معنوی با حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری انجام شده است.
روش کار: در مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر، ۱۲۳ دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم‌پزشکی همدان در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ به‌صورت سرشماری شرکت داشتند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه اطلاعات دموگرافیک، پرسش‌نامه سلامت معنوی Poltzen  و  Ericssonو پرسش‌نامه حساسیت اخلاقی جمع‌آوری و سپس به‌کمک آزمون کای‌دو، ضریب هم‌بستگی پیرسون و نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۱ تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین سنی شرکت‌کنندگان ۴/۵۵±۲۳/۶۹سال بود. بیشتر دانشجویان پرستاری دارای نمره سلامت معنوی و حساسیت اخلاقی در حد متوسط بودند. بین سلامت معنوی با حساسیت اخلاقی دانشجویان هم‌بستگی مثبت و معنی‌داری مشاهده شد (۰/۲۶=r، ۰/۰۰۳=P)، بدین‌معنی که هر چه نمره سلامت معنوی دانشجویان بالاتر باشد، حساسیت اخلاقی آنها بیشتر است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد سلامت معنوی پارامتری مؤثر در ارتقای حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری است؛ بنابراین ارتقای باورهای مذهـبی موجب بهبود وضعیت سلامت دانشجویان می‌شود و به‌گونه‌ای نقشی مهم در اجرای مراقبت مؤثر بر بیماران را ایفا می‌کند؛ از این‌رو پیشنهاد می‌‌شود در ارتقای سلامت آنان به بعد معنوی نیز توجه شود.
متن کامل [PDF 532 kb]   (1753 دریافت)    
✅ نتایج نشان می‌دهد سلامت معنوی پارامتری مؤثر در ارتقای حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری است؛ بنابراین ارتقای باورهای مذهـبی موجب بهبود وضعیت سلامت دانشجویان می‌شود و به‌گونه‌ای نقشی مهم در اجرای مراقبت مؤثر بر بیماران را ایفا می‌کند؛ از این‌رو پیشنهاد می‌‌شود در ارتقای سلامت آنان به بعد معنوی نیز توجه شود.
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/1/23 | پذیرش: 1399/1/28 | انتشار: 1399/2/19

فهرست منابع
1. Farasatkish R, Shokrollahi N, Zahednezhad H. Critical care nurses' moral sensitivity in Shahid Rajaee Heart Center Hospital. Iranian Journal of Cardiovascular Nursing. 2015;4(3):36-45.
2. Udomluck S, Tonmukayakul O, Tiansawad S, Srisuphan W. Development of Thai nurses' caring behavior scale. Pacific Rim International Journal of Nursing Research. 2010;14(1):32-44.
3. Mohammadi S, Borhani F, Roshanzadeh M. Moral sensitivity and delivering bad news skills: A study on critical care unit nurses. Medical Ethics Journal. 2016;10(37). [DOI:10.21859/mej-10377]
4. Milliken A. Nurse ethical sensitivity: An integrative review. Nursing ethics. 2018 May;25(3):278-303. [DOI:10.1177/0969733016646155] [PMID]
5. Ohnishi K, Ohgushi Y, Nakano M, Fujii H, Tanaka H, Kitaoka K, Nakahara J, Narita Y. Moral distress experienced by psychiatric nurses in Japan. Nursing Ethics. 2010 Nov;17(6):726-40. [DOI:10.1177/0969733010379178] [PMID]
6. Lützén K, Dahlqvist V, Eriksson S, Norberg A. Developing the concept of moral sensitivity in health care practice. Nursing ethics. 2006 Mar;13(2):187-96. [DOI:10.1191/0969733006ne837oa] [PMID]
7. Kuilman L, Jansen GJ, Mulder LB, Middel B, Roodbol PF. Re‐assessing the validity of the Moral Sensitivity Questionnaire (MSQ): Two new scales for moral deliberation and paternalism. Journal of Evaluation in Clinical Practice. 2020 Apr;26(2):659-69. [DOI:10.1111/jep.13353] [PMID]
8. Khalighi E, Solaimanizadeh L, Borji M, Tarjoman A, Soltany B, Zareie F. Investigating relationship between religious commitment and moral sensitivity in nurses working in ICU. BMC research notes. 2020 Dec 1;13(1):41. [DOI:10.1186/s13104-020-4912-x] [PMID] [PMCID]
9. Yeom HA, Ahn SH, Kim SJ. Effects of ethics education on moral sensitivity of nursing students. Nursing ethics. 2017 Sep;24(6):644-52. [DOI:10.1177/0969733015622060] [PMID]
10. Borhani F, Abbaszadeh A, Mohamadi E, Ghasemi E, Hoseinabad-Farahani MJ. Moral sensitivity and moral distress in Iranian critical care nurses. Nursing ethics. 2017 Jun;24(4):474-82. [DOI:10.1177/0969733015604700] [PMID]
11. Kim HR, Ahn SH. Moral sensitivity and moral distress among Korean hospital nurses. Korean Journal of Medical Ethics. 2010;13(4):321-36. [DOI:10.35301/ksme.2010.13.4.321]
12. Decety J, Howard LH. The role of affect in the neurodevelopment of morality. Child Development Perspectives. 2013 Mar;7(1):49-54. [DOI:10.1111/cdep.12020]
13. Decety J, Michalska KJ, Kinzler KD. The contribution of emotion and cognition to moral sensitivity: a neurodevelopmental study. Cerebral cortex. 2012 Jan 1;22(1):209-20. [DOI:10.1093/cercor/bhr111] [PMID]
14. Baghaei R, Zareh H, Aminolshareh S, Moradi Y. The ethical sensitivity of nurses in decision making in Ayatollah Taleghani Hospital, 1391. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2014;11(11):900-6.
15. Hassanpoor M, Hosseini M, Fallahi Khoshknab M, Abbaszadeh A. Evaluation of the impact of teaching nursing ethics on nurses' decision making in Kerman social welfare hospitals in 1389. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2011 Oct 15;4(5):58-64.
16. Catlett S, Lovan SR. Being a good nurse and doing the right thing: A replication study. Nursing Ethics. 2011 Jan;18(1):54-63. [DOI:10.1177/0969733010386162] [PMID]
17. Begley AM. On being a good nurse: reflections on the past and preparing for the future. International Journal of Nursing Practice. 2010 Dec;16(6):525-32. [DOI:10.1111/j.1440-172X.2010.01878.x] [PMID]
18. Guilbert JJ. The World Health Report 1998-Life in the 21st Century. A Vision for All. Education for Health. 1999 Nov 1;12(3):391.
19. Atashzadeh-Shoorideh F, Abdoljabbar M, Karamkhani M, Khubestani MS, Pishgooie SA. The relationship between nurses' spiritual health and their caring behaviors. Journal of Research on Religion & Health. 2017 Jan 30;3(1):5-15.
20. Rahimi N, Nouhi E, Nakhaee N. Spiritual health among nursing and midwifery students at kerman university of medical sciences. Journal of hayat. 2014 Mar 15;19(4):74-81.
21. Jalili F, Saeidnejad Z, Aghajani M. Effects of spirituality training on the moral sensitivity of nursing students: A clinical randomized controlled trial. Clinical Ethics. 2020 Mar;15(1):1-0. [DOI:10.1177/1477750919898346]
22. Lee E, Kim Y. The relationship of moral sensitivity and patient safety attitudes with nursing students' perceptions of disclosure of patient safety incidents: A cross-sectional study. Plos one. 2020 Jan 10;15(1):e0227585. [DOI:10.1371/journal.pone.0227585] [PMID] [PMCID]
23. Ebadi BN, Hosseini MA, Rahgoi A, Fallahi Khoshknab M, Biglarian A. The relationship between spiritual health and happiness among nursing students. Journal of nursing education. 2017 Jan 10;5(5):23-30. [DOI:10.21859/jne-05054]
24. Chiang YC, Lee HC, Chu TL, Han CY, Hsiao YC. The impact of nurses' spiritual health on their attitudes toward spiritual care, professional commitment, and caring. Nursing outlook. 2016 May 1;64(3):215-24. [DOI:10.1016/j.outlook.2015.11.012] [PMID]
25. Lützén K, Nordin C, Brolin G. Conceptualization and instrumentation of nurses' moral sensitivity in psychiatric practice. International Journal of Methods in Psychiatric Research. 1994 Dec. [DOI:10.1037/t60329-000]
26. Sotoodeh H, Shakerinia I, Jobaneh RG, Kheyrati M, Seddigh MH. Role of Family Health and Spiritual health on Nurses Psychological Wellbeing. Medical History Journal. 2016 Oct 26;7(25):161-84.
27. Gharehboghlou Z, Adib-Hajbaghery M, Hajimohammad Hoseini M. The Relationship between Spiritual Well-Being and Depression in Nursing Students. Iran Journal of Nursing. 2016 Dec;29(103):41-50. [DOI:10.29252/ijn.29.103.41]
28. Rahimi N, Nouhi E, Nakhaee N. Spiritual well-being and attitude toward spirituality and spiritual care in nursing and midwifery students. Iran Journal of nursing. 2013 Dec;26(85):55-65.
29. Kohansal Z, Avaznejad N, Bagherian B, Jahanpour F. Evaluation of Moral Sensitivity in Nursing Students of Bushehr University of Medical Sciences in 2016. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2018 Apr 15;11(1):242-52.
30. Rahimi N, Asadolahi Z, Afsharipour A. A study on the relationship between spiritual health and level of anxiety in the students of nursing and midwifery faculty. Journal of Religion and Health. 2017 Mar 10;4(2):56-64.
31. Beigi Broujeni R, Khademi Z. The relationship between spiritual well-being and psychological empowerment in nursing students. Development Strategies in Medical Education. 2015 Oct 15;2(2):75-82. [Article]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |