XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد پرستاری سالمندان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
2- استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
3- استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران (نویسنده مسئول) ، nbahrami87@gmail.com
4- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
چکیده:   (1183 مشاهده)

مقدمه: اختلال در عملکرد جنسی یکی از اثراتی است که متعاقب با سرطان ایجاد می­شود. فاکتورهای متعددی بر بهبود و یا تشدید عملکرد جنسی مؤثر هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل پیشگویی کننده عملکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان ژنیکولوژیک انجام شد.

روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی (بهمن تا خرداد ماه 1395)، 800 نفر از بیماران مبتلا به سرطان­های ژنیکولوژیک از دو مرکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین  به روش نمونه­گیری در دسترس در مطالعه شرکت کردند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و شاخص عملکرد جنسی روزن و همکاران جمع­آوری شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص­های توصیفی و تحلیلی از جمله مدل رگرسیون خطی استفاده شد.

یافته ­ها: میانگین سطح عملکرد جنسی زنان مبتلا به سرطان­های ژنیکولوژیک (92/19-03/19 :95CI) 43/6±48/19 بود. نتایج حاصل از مدل رگرسیون خطی نشان داد طول مدت ابتلا به بیماری (001/0, p=107/0-= b)، مرحله سرطان (004/0, p=908/0-= b)، نوع درمان (005/0, p=563/0=b) و حمایت اجتماعی (001/0, p=341/0=b) می­تواند عملکرد جنسی زنان را به طور معنی داری پیش بینی کند.

نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر می­توان دریافت که چهار متغییر طول مدت ابتلا به بیماری، مرحله سرطان، نوع درمان و حمایت اجتماعی به عنوان پیش­­بینی کننده­های عملکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان ژنیکولوژیک مطرح شدند. بنابراین پیشنهاد می­گردد برنامه­های آموزشی از طریق رسانه­ها، پایگاه­های بهداشتی و درمانی به جهت لزوم ارتقا آگاهی بیماران، خانواده­های آن­ها و به صورت کل برای جامعه به عمل آید.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۸ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۶