دوره 26، شماره 1 - ( فروردين و ارديبهشت 1397 )                   جلد 26 شماره 1 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
2- دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره درمامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، saeeideh.alizadeh@gmail.com
3- دانشجوی دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده:   (1727 مشاهده)

مقدمه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی مقابله با سرطان و ارتباط آن با خودکارآمدی مدیریت علائم، حمایت اجتماعی درک شده، عدم قطعیت در زندگی و جهت گیری زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان می باشد. 

روش کار:  مطالعه حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی با حجم نمونه 150 نفر، در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی و پژوهشی ارومیه در سال 1395 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های خصوصیات دموگرافیک، مقابله با سرطان، خودکار آمدی مدیریت علایم سرطان پستان مرتبط با شیمی درمانی، حمایت اجتماعی درک شده، عدم قطعیت میشل در بیماری و آزمون جهت گیری زندگی بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی انجام شد.

یافته ها: همبستگی مثبت بین مقابله با سرطان و خودکارآمدی مدیریت علائم، حمایت اجتماعی درک شده و جهت گیری زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان وجود داشت. و همبستگی منفی بین مقابله با سرطان و عدم قطعیت در زندگی مشاهده شد ( sig کمتر از 0/01). نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد  51/7 % از واریانس مقابله با سرطان توسط متغیرهای حمایت اجتماعی درک شده، خودکارآمدی مدیریت علائم، جهت گیری زندگی و عدم قطعیت تعیین می شود.

بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش خودکارآمدی مدیریت علائم، حمایت اجتماعی درک شده، جهت گیری زندگی و عدم قطعیت در زندگی بر میزان مقابله با سرطان پستان تاثیر دارد. بنابراین انجام مداخلاتی در این زمینه ها جهت افزایش توانایی مقابله با سرطان توصیه می شود.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۱۴