دوره 26، شماره 2 - ( خرداد و تير 1397 )                   جلد 26 شماره 2 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجو مرکز پژوهش دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- مربی گروه پرستاری داخلی-جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران
3- مربی مربی، مرکز تحقیقات مراقبت مادر و کودک، گروه پرستاری داخلی-جراحی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران (نویسنده مسئول) ، salavatiMohsen42@yahoo.com
4- استادیار استادیار، مرکز تحقیقات مدل سازی بیمار یهای غیرواگیر، گروه اپیدمیولو‍ژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
5- سوپروایزر آموزشی بیمارستان امام حسین ملایر، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (630 مشاهده)
چکیده:
مقدمه: هیپرتانسیون یکی از بیماری های شایع، مزمن و عود کننده می باشد که به علت ایجاد تغییرات وسیع و طولانی مدت در رفتارهای مربوط به سبک زندگی، چالش برانگیز و در سراسر دنیا از نظر درمانی پراهمیت، محسوب می شود از این رو آموزش به بیمار پرفشاری خون و خانواده وی، یک بخش مهم از درمان است که هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آموزش برنامه ریزی شده بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به پرفشاری خون می باشد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 140 بیمار مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به درمانگاه قلب و عروق بیمارستان فرشچیان همدان انجام شد. بیماران به روش در دسترس انتخاب و به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. آموزش بیماران در قالب 3 جلسه آموزشی برگزار شد و این 3 جلسه به صورت هر هفته پشت سر هم برگزار گردید. 4 هفته و 8 هفته بعد از اتمام مداخله از بیماران هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه سنجش خودکارامدی بیماران پرفشاری خون پس آزمون گرفته شد. داده ها بوسیله نرم افزار spss/16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: هر دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک همگن بودند و تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه وجود نداشت. هم چنین نمره خودکارآمدی هر دو گروه قبل از ورود به مطالعه، تفاوت آماری معنی داری با هم نداشتند (p>0/05). اما بین نمره خودکارآمدی دو گروه مداخله و کنترل قبل از مداخله ، با 4 هفته و 8 هفته بعد از  مداخله، تفاوت  آماری معنی داری   مشاهده  شد (0/001 p<)
نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش به نظر می رسد، آموزش به بیماران پرفشاری خون توسط پرسنل بهداشتی و درمانی می تواند به عنوان یک روش کم هزینه و مؤثر باعث افزایش خودکارآمدی و ارتقاء سطح سلامت بیماران شود. لذا توصیه می شود جهت آموزش بیماران مبتلا به پرفشاری خون، از این رویکرد آموزشی استفاده شود.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۳۰