دوره 27، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1398 )                   جلد 27 شماره 3 صفحات 162-156 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
2- مربی، گروه پرستاری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران ، mahziyarakbari@yahoo.com
3- دانشیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
4- مربی، گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
چکیده:   (4710 مشاهده)
مقدمه: کمبود شدید پرستار و ترک شغل آنها، پژوهشگران را بر شناخت عوامل مؤثر بر حفظ پرستاران و روابط میان این عوامل متمرکز کرده است؛ از این‌رو هدف مطالعه حاضر تعیین ارتباط عدالت سازمانی با درهم‌بافتگی شغلی پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی است.
روش کار: در مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر، داده‌ها از ۲۱۵ پرستار در دو بیمارستان آموزشی شهر بیرجند جمع‌آوری شد که به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده انتخاب شده بودند. به‌منظور سنجش متغیرهای مطالعه از مقیاس کلی درهم‌بافتگی شغلی Crossley و همکاران و مقیاس عدالت سازمانی Niehoff و Moorman استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز به کمک نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۱۶ و آزمون‌های آماری t ‌مستقل، آنالیز واریانس یک‌طرفه، آزمون تعقیبی توکی، آزمون ضریب هم‌بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه در سطح معنی‌داری کمتر از ۰/
۰۵ صورت گرفت.
یافته‌ها: براساس نتایج، سطح درهم‌بافتگی شغلی پرستاران بیشتر از متوسط بود (
۱/۰۷±۳/۰۵) و مردان درهم‌بافتگی بیشتری از زنان داشتند (۰/۰۰۱>P). در مطالعه حاضر از ابعاد عدالت سازمانی، بعد عدالت تعاملی نشان‌دهنده بالاترین هم‌بستگی با درهم‌بافتگی شغلی است. براساس تحلیل رگرسیون چندگانه، ابعاد عدالت تعاملی و عدالت توزیعی ۳۴/۶ درصد از تغییرات درهم‌بافتگی شغلی را پیشگویی می‌کنند (۰/۰۰۱>P و ۳۷/۲۰=F). همچنین عدالت تعاملی پیشگو‌کننده بهتری از عدالت توزیعی برای درهم‌بافتگی شغلی است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، اجرای برنامه‌هایی برای بهبود درهم‌بافتگی شغلی پرستاران، به‌ویژه پرستاران زن با افزایش عدالت سازمانی درک‌شده به‌خصوص ابعاد عدالت تعاملی و توزیعی ضروری است.

 
متن کامل [PDF 374 kb]   (1335 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1397/2/29 | پذیرش: 1397/8/1 | انتشار: 1398/1/7

فهرست منابع
1. Nafei W. The effects of job embeddedness on organizational cynicism and employee performance: A study on Sadat City University. International Journal of Business Administration. 2015 Jan 1;6(1):8. [DOI:10.5430/ijba.v6n1p8]
2. Fasbender U, Van der Heijden BI, Grimshaw S. Job satisfaction, job stress and nurses' turnover intentions: The moderating roles of on‐the‐job and off‐the‐job embeddedness. Journal of advanced nursing. 2019 Feb;75(2):327-37. [DOI:10.1111/jan.13842] [PMID]
3. Takawira N, Coetzee M, Schreuder D. Job embeddedness, work engagement and turnover intention of staff in a higher education institution: An exploratory study. SA Journal of Human Resource Management. 2014 Jan 1;12(1):1-0. [DOI:10.4102/sajhrm.v12i1.524]
4. Balasubramanian N. A study on the level of job embeddedness among the employees of an it training firm. Internation Journal Of Advance Research And Innovative Ideas In Education. 2017;3(2):2207-11.
5. Choi JS, Kim KM. Job embeddedness factors as a predictor of turnover intention among infection control nurses in Korea. American journal of infection control. 2015 Nov 1;43(11):1213-7. [DOI:10.1016/j.ajic.2015.06.017] [PMID]
6. Cohen JD. The aging nursing workforce: How to retain experienced nurses. Journal of healthcare management / American College of Healthcare Executives. 2006;51(4):233-45. [DOI:10.1097/00115514-200607000-00006] [PMID]
7. Imran R, Allil K. The Impact of Organizational Justice on Employee Retention: Evidence from Oman. International Review of Management and Marketing. 2016;6(2):246-9.
8. Leow KL, Khong KW. Organizational commitment: The study of organizational justice and leader-member exchange (LMX) among auditors in Malaysia. International Journal of Business and Information. 2009;4(2).
9. Shahriari S. Organizational Justice, Job Embeddedness, and Job Outcomes: A Study of Hotel Employees in Iran (Doctoral dissertation, Eastern Mediterranean University (EMU)).
10. Holtom BC, O'Neill BS. Job embeddedness: A theoretical foundation for developing a comprehensive nurse retention plan. Journal of Nursing Administration. 2004 May 1;34(5):216-27. [DOI:10.1097/00005110-200405000-00005]
11. Jeon JH, Yom YH. Roles of empowerment and emotional intelligence in the relationship between job embeddedness and turnover intension among general hospital nurses. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2014 Jun 1;20(3):302-12. [DOI:10.11111/jkana.2014.20.3.302]
12. Karatepe OM, Shahriari S. Job embeddedness as a moderator of the impact of organisational justice on turnover intentions: A study in Iran. International Journal of Tourism Research. 2014 Jan;16(1):22-32. [DOI:10.1002/jtr.1894]
13. Kim JK, Kim MJ, Kim SY, Yu M, Lee KA. Effects of general hospital nurses' work environment on job embeddedness and burnout. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2014 Jan 1;20(1):69-81. [DOI:10.11111/jkana.2014.20.1.69]
14. Ringl RW. The relationship between job embeddedness and work engagement [Master's Theses]: San Jose State University; 2013.
15. Aboughadareh R, Taghizadeh Herat A, jafari D. The Influence of Job Embeddedness on Organizational Commitment Using by Structural Equation Modeling PLS Method, a Case Study in Iranian Oil Terminals Company_Kharg Island. Journal of Engineering and Applied Sciences. 2017;12:1914-9.
16. Moradi M, Khatooni M, Zeighami R, Sheikhi M. Relationship between Professional Commitment and Job Satisfaction in Qazvin's Pubic Educational Hospital Nurses. Medical Ethics Journal. 2013;7(24):55-78.
17. Crossley CD, Bennett RJ, Jex SM, Burnfield JL. Development of a global measure of job embeddedness and integration into a traditional model of voluntary turnover. Journal of applied Psychology. 2007 Jul;92(4):1031. [DOI:10.1037/0021-9010.92.4.1031] [PMID]
18. Niehoff BP, Moorman RH. Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior. Academy of Management journal. 1993 Jun 1;36(3):527-56. [DOI:10.2307/256591]
19. Gürbüz S, Mert IS. Validity and reliability testing of organizational justice scale: An empirical study in a public organization. Review of Public Administration. 2009;42(3):117-39.
20. Akbari O, Vagharseyyedin SA, Farajzadeh Z. The Relationship of organizational justice with nurses' professional commitment. Modern Care Journal 2015;12(1):31-8.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.