دوره 27، شماره 5 - ( آذر و دی 1398 )                   جلد 27 شماره 5 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران
2- دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران ، g-akhoundzadeh@aliabadiau.ac.ir
چکیده:   (586 مشاهده)
مقدمه: زنان نخست­زا برای شروع و ادامه شیردهی با چالش­های زیادی روبرو هستند. خودکارآمدی شیردهی یک متغیر روانشناختی و انگیزشی مهم و در عین حال تعدیل­پذیر برای تداوم تغذیه با شیر مادر است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش از طریق فضای مجازی برخودکارآمدی شیردهی زنان نخست­زا انجام شد.
روش کار: این مطالعه از نوع تجربی­ کلاسیک بر روی 65 نفر از زنان نخست­زای 28-32 هفته مراجعه­کننده به مراکز آمادگی برای زایمان شهرستان شاهرود در سال 1397 انجام شده است. نمونه­گیری به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمون و کنترل انجام شد. گروه آزمون برنامه آموزش شیردهی را در 7 جلسه 60-45 دقیقه دریافت نمودند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و خودکارآمدی شیردهی جمع­آوری و در نرم­افزار21  SPSS V. وارد، سپس با استفاده از آزمون­های آماری تی­مستقل، تی­زوجی و کواریانس در سطح معنی­داری 05/0>p تجزیه تحلیل شد.
یافته‌ ها: میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی در گروه آزمون قبل مداخله 97/12 + 39/49، بعد مداخله 34/12 + 53 و در گروه کنترل قبل مداخله  95/13 + 03/45 و بعد مداخله 79/7 + 71/41 بود. بنابراین بعد از مداخله میزان خودکارآمدی گروه آزمون (35/0= P) نسبت به گروه کنترل (24/0= P) بیشتر شد.
بحث: با توجه به نتایج بدست آمده، آموزش از طریق فضای مجازی می­تواند به عنوان یک روش جدید و موثر در خودکارآمدی شیردهی زنان نخست­زا استفاده گردد. لذا به نظر می­رسد بتوان با آموزش مادران، عوامل مرتبط با خودکارآمدی شیردهی را اصلاح نموده و متعاقبا وضعیت شیردهی را بهبود بخشید.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۸/۳/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۸/۴/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۸/۶/۶