دوره 29، شماره 3 - ( تابستان 1400 )                   جلد 29 شماره 3 صفحات 189-181 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bahmani S, Shaoei R. Comparison of the Effect of Misoprostol and Evening Primrose oil Capsules with Misoprostol on Delivery Method in Post-Term Pregnancy: Clinical Trial. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2021; 29 (3) :181-189
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2208-fa.html
بهمنی سوما، شاهویی روناک. مقایسه تأثیر میزوپروستول و کپسول روغن گل مغربی با میزوپروستول بر روش زایمان در حاملگی‌های پس از موعد: یک کارآزمایی بالینی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1400; 29 (3) :181-189

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2208-fa.html


1- مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران ، soma.bahmani25@gmail.com
2- دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت های بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
چکیده:   (6643 مشاهده)

مقدمه: حاملگی پس از موعد به حاملگی‌هایی گفته می‌شود که بیش از ۴۲ هفته کامل (۲۹۴ روز) از اولین روز آخرین قاعدگی تداوم یابد. با افزایش سن حاملگی میزان عوارض و مرگ و میر مادری و جنینی به‌طور مشخصی افزایش می‌یابد. در بین روش‌های دارویی، میزوپروستول به‌طور گسترده برای آماده‌سازی دهانه رحم در حاملگی‌های پس از موعد مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما امروزه با توجه به عوارض بالای میزوپروستول مخصوصا افزایش نیاز به سزارین از برخی از روش‌های طب مکمل برای آماده‌سازی دهانه رحم استفاده می‌کنند. هدف این مطالعه مقایسه تأثیر میزوپروستول و کپسول روغن گل مغربی با میزوپروستول بر روش زایمان در حاملگی‌های پس از موعد بود.
روش کار: این مطالعه در سال ۱۳۹۷، به‌صورت کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده یک سوکور بر روی ۱۳۰ زن باردار با حاملگی پس از موعد که به بخش زایمان بیمارستان بعثت شهر سنندج مراجعه کرده بودند، انجام شد. نمونه‌ها به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و به روش نمونه‌گیری تصادفی به دو گروه (گل مغربی و میزوپروستول و پلاسبو و میزوپروستول) تخصیص یافتند. در گروه گل مغربی و میزوپروستول، یک کپسول ۵۰۰ میلی‌گرمی روغن گل مغربی به صورت واژینال و ۲۵ میکروگرم میزوپروستول به‌صورت زیرزبانی داده شد. در گروه پلاسبو و میزوپروستول نیز یک کپسول بی‌ اثر به‌ صورت واژینال همراه با ۲۵ میکروگرم میزوپروستول به‌صورت زیرزبانی داده شد. در نهایت دو گروه از نظر تغییرات نمره بیشاپ و نوع زایمان صورت‌گرفته مقایسه شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، مشخصات بالینی و روش زایمانی استفاده شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۱ و آزمون‌های آماری کای‌اسکوئر، t تست و آزمون آنالیز واریانس اندازه‌های تکراری تحلیل (۰/۰۵<P) و معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بین دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و مامایی تفاوت قابل توجهی دیده نشد(۰/۰۵<P)، اما در گروه گل مغربی و میزوپروستول میانگین نمره بیشاپ در مقایسه با گروه پلاسبو و میزوپروستول افزایش معنی‌داری پیدا کرده بود(۰/۰۵<P). همچنین در گروه روغن گل مغربی و میزوپروستول (۸ نفر) (۱۲/۳ درصد) نیاز به سزارین از گروه پلاسبو و میزوپروستول (۲۷ نفر) (۴۱/۵ درصد) کمتر بود(۰/۰۰۰۱<P).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، استفاده از کپسول واژینال روغن گل مغربی در کنار میزوپروستول در مقایسه با میزوپروستول به‌تنهایی ضمن کمک به رسیدگی دهانه رحم با میزان سزارین کمتری همراه است.

متن کامل [PDF 629 kb]   (982 دریافت) |   |   چکیده گسترده انگلیسی (HTML)  (1180 مشاهده)  

✅ بر اساس نتایج مطالعه حاضر، استفاده از کپسول واژینال روغن گل مغربی در کنار میزوپروستول در مقایسه با میزوپروستول به‌تنهایی ضمن کمک به رسیدگی دهانه رحم با میزان سزارین کمتری همراه است.


نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: 1399/4/5 | پذیرش: 1399/10/15 | انتشار: 1400/6/30

فهرست منابع
1. Cunningham, Leveno, Bloom, Spong, Dashe, Hoffman, Casey, Sheffield. Williams Obstetrics.24th.Tehran: Arjmand Pub: 2018.
2. Shahali S, Khatami F, Abbaspoor Z, Gheraghian B. The effect of vaginal evening primrose capsule on cervical ripening in nulliparous women with post-term pregnancy: A clinical trial. IJOGI. 2018;21(8):30-8.
3. Ministry of health and medical education. national guide to midwifery and childbirth services. Tehran, 2017.Retreived from https://behdasht.gov.ir.
4. Rezaie M, Seyedoshohadaei F, Nayebi M. Comparison of oral and vaginal prescription of misoprostol in labor induction of post-term pregnancies. Horizon Med Sci. 2016;22(2):103-9. [DOI:10.18869/acadpub.hms.22.2.103]
5. Eslamian L, Shahsavari H. Management and outcome of prolonged pregnancies in Shariati university hospital. Tehran Univ Med J. 2008; 65(12):48-54.
6. Hajivandi L, Montazeri S, Irvani M, Oliyai A, Haghighi zade M. Investigating the Effect of Intramuscular Dexamethas on Duration of Labor in Post Date Pregnancy. JSSU. 2013; 21 (5):555-63.
7. Teymori B, GHasemi M, Sakhavar N, Khajenouri S. Comparison of Vaginal Trinitroglycerin (TNG) and Vaginal Misoprostol in Cervical Ripening at term pregnancy. Iran. J. Obstet. Gynecol. Infertil. 2018; 20(11): 8-14. [Persian]
8. PonMalar J, Benjamin SJ, Abraham A, Rathore S, Jeyaseelan V, Mathews JE. Randomized double-blind placebo controlled study of preinduction cervical priming with 25 µg of misoprostol in the outpatient setting to prevent formal induction of labour. Arch Gynecol Obstet. 2017;295(1):33-8. [DOI:10.1007/s00404-016-4173-z] [PMID]
9. Husain S, Husain S, Izhar R. Oral misoprostol alone versus oral misoprostol and Foley's catheter for induction of labor: A randomized controlled trial. J Obstet Gynaecol Res. 2017;43(8):1270-7. [DOI:10.1111/jog.13354] [PMID]
10. Keshavarzi F, Nankoli A, Rezaie M, Fakheri T, Jalilian N, Mohammadi N, Lashni N, Khashay A. Compare amniotic infusion of normal saline and hydrocortisone with suppositories prostaglandin E2 for termination of pregnancy. J Birjand Univ Med Sci. 2012;19(2):132-139.
11. Jalilian N, Tamizi N, Rezaei M. The effect of vaginal Misoprostol and intravenous Oxytocin for labor induction, J Kermanshah Univ Med Sci. 2010 ; 14(3):e79473.
12. Sharifzadeh, F., Abbasi Dezfouli, G., Moeini Chaghervand, M., Azad, Z. Comparison of the efficacy of Glyceryl trinitrate and Misoprostol on cervical ripening for curretage in pregnant women at first trimester. Iran J Obstet Gynecol Infertil, 2015; 18(174): 6-11. [DOI:10.22038/ijogi.2015.6371]
13. Inal HA, Inal ZH, Tonguc E, Var T. Comparison of vaginal misoprostol and dinoprostone for cervical ripening before diagnostic hysteroscopy in nulliparous women. Int J Fertil Steril. 2015;103(5):1326-31. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2015.01.037] [PMID]
14. Alinejati S, Mallah F. Comparing the Efficacy and Side Effects of Trans-Cervical Catheter and Vaginal Misoprostol on Cervical Ripening. Alborz Univ Med J. 2016;5(3):149-56. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.aums.5.3.149]
15. Alamiherandi R, Karamali M, Moieni A. Comparison of efficacy and side effects of oral misoprostol with oxytocin to induce labor in term pregnancy. J North Khorasan Univ Med Sci. 2012; 4(3): 303-09. [Persian] [DOI:10.29252/jnkums.4.3.303]
16. Jahdi F, Kalati M, Kashanian M, Naseri M, Haghani H. Effect of oral evening primrose capsules on ripening of the cervix in nulliparous iranian pregnant women (a randomized trial). Acta Med Mediterranea. 2016;32(Specia):1273-9. [Persian]
17. Tahermanesh K, Vahdat M, Mehdizade Kashi A, Ashouri M, Solaymani Dodaran M, Kashanian M, Alizade P et at. Evening Primrose Oil Effect on the Ease of Cervical Ripening and Dilatation before Operative Hysteroscopy. Thrita J. 2015; 4(3): e29876. [Persian] [DOI:10.5812/thrita.29876]
18. Fallah LT, Najafi A, Fathizadeh N, Khaledian Z. The effect of evening primrose oil on premenstrual syn. Sci J Hamadan Nurs & Mid. 2008;10;16(1):35-45. [Persian]
19. González CA, Guerra AS, Llano RA. Behavior of cervix during pregnancy, labor and puerperium. Ginecol Obstet Mex. 2010;78(02):132-7.
20. Beigi A, Kazemipour SM, Tabarestani H. Induction of labor in term pregnancy: Sublingual versus vaginal misoprostol. Mag Tehran Uni Med Sci. 2010; 68(3): 175-81. [Persian]
21. Dove D, Johnson P. Oral evening primrose oil: Its effect on length of pregnancy and selected intrapartum outcomes in low-risk nulliparous women. J Nurs-Midwifery. 1999; 44(3): 320-4. [DOI:10.1016/S0091-2182(99)00055-5]
22. Bayles B, Usatine R. Evening primrose oil. Am Fam Physician. 2009;80(12):1405-8.
23. Nonette DN. The effectiveness of evening primrose oil gel capsule as a cervical ripening agent during labor induction as measured by bishop score on term singleton pregnant patients. Philippine J Obstet Gynecol. 2017; 41(2):1-4.
24. Abedi Asl ZH, Pordelshahri M, Amirian M, Zare SH. Compare the effects of vaginal misoprostol and Foley catheter intracervically on cervical ripening before induction of labor at term pregnancy. Med J. 2005; 63(9): 757-63.
25. Chung JH, Huang WH, Rumney PJ, Garite TJ, Nageotte MP. A prospective randomized controlled trial that compared misoprostol, Foley catheter, and combination misoprostol-Foley catheter for labor induction. Am.J Obstet Gynecol. 2003; 189: 1031-5. [DOI:10.1067/S0002-9378(03)00842-1]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |