دوره 25، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 25 شماره 2 صفحات 8-15 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

khatiban M, setvati basir M, salavati M, soltanian A. Effect of Planned Nursing Interventions on the Prevention of Acute Urinary Retention (AUR) in Male Patients after Cardiac Catheterization. Avicenna J Nurs Midwifery Care. 2017; 25 (2) :8-15
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1605-fa.html
خطیبان مهناز، سطوتی بصیر محمدرضا، صلواتی محسن، سلطانیان علیرضا. تأثیر مداخالت برنامه ریزی شده پرستاری بر پیشگیری از ایجاد احتباس حاد ادراری پس از کاتتریزاسیون قلبی: یک کارآزمایی بالینی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1396; 25 (2) :8-15

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1605-fa.html


1- دانشگاه علوم پزشکی همدان
2- دانشگاه علوم پزشکی همدان ، salavatimohsen42@yahoo.com
چکیده:   (5489 مشاهده)

مقدمـه: بـا توجـه بـه گسـترش اسـتفاده از روش کاتتریسـم قلبـی و عـوارض آن از جملـه احتباس حـاد ادراری، یافتــن روشــی امــن و غیــر تهاجمــی در جهــت رفــع ایــن عارضــه ضــروری میباشــد. هــدف از ایــن مطالعــه بررســی تأثیــر مداخــات پرســتاری برنامــه ریــزی شــده بــر پیشــگیری از احتبــاس حــاد ادراری در بیمــاران مردپــس از کاتتریزاســیون قلبــی در مراکــز آموزشــی و درمانــی همــدان میباشــد.

روش کار: ایـن مطالعـه یـک کارآزمایـی بالینـی اسـت کـه تعـداد 74 بیمـار دارای معیارهـای ورود بـه مطالعـه کـه تحـت کاتتریسـم قلبـی قـرار گرفتنـد انتخـاب و سـپس بـه طـور تصادفـی در دو گـروه کنتـرل و مداخلـه قــرار گرفتنــد. بــرای گــروه مداخلــه، مداخــات پرســتاری برنامــه ریــزی شــده و بــرای گــروه کنتــرل فقــط مراقبتهــای روتیــن پرســتاری بخــش اجــرا گردیــد. پــس از آنژیوگرافــی، بیمــاران دو گــروه در ســاعتهای 0 ، 1 ،2 ،4 ،6 از نظـر عالیـم بـروز احتبـاس حـاد ادراری بررسـی و باهـم مقایسـه گردیدنـد. در نهایـت دادههـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS نسـخه 16 مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتنـد.

یافته هـا: بـر اسـاس نتایـج ایـن مطالعـه، اختـاف معنـی دار آمـاری بیـن دو گـروه کنتـرل و مداخلـه از نظـر میـزان احتبـاس ادراری در زمانهـای مختلـف مشـاهده نگردیـد )148/0 = P)؛ ولـی در گـروه مداخلـه بـه تنهایـی و در طـول زمانهـای تعییـن شـده ایـن اختـاف معنـی داری بـود )017/0 = P.)

نتیجــه گیــری: بـا توجـه بـه نتایـج مثبـت مداخـات پرسـتاری برنامـه ریـزی شـده در پیشـگیری از بـروز احتبـاس حـاد ادراری، میتـوان از ایـن روش جهـت پیشـگیری از بـروز احتبـاس حـاد ادراری بیمـاران بعـد از آنژیوگرافـی اسـتفاده نمـود.

متن کامل [PDF 301 kb]   (2283 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1395/7/5 | پذیرش: 1395/8/1 | انتشار: 1395/11/20

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | کمک ناشر: موسسۀ فرنام

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb | Pubishing: Farname Inc.