دوره 26، شماره 1 - ( فروردين و ارديبهشت 1397 )                   جلد 26 شماره 1 صفحات 48-40 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sadeghi A, Goharloo Arkawaz A, Cheraghi F, Moghimbeigi A. Survey of Nurses' Job Satisfaction in Educational and Therapeutic Centers of Hamadan University of Medical Sciences. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2018; 26 (1) :40-48
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1672-fa.html
صادقی امیر، گهرلو ارکواز عسکر، چراغی فاطمه، مقیم بیگی عباس. بررسی رضایت شغلی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان . مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1397; 26 (1) :40-48

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1672-fa.html


1- استادیار، مرکز تحقیقات مادر و کودک، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشـگاه علـوم پزشـکی همـدان، همدان، ایران
3- دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت بیماری‌های مزمن در منزل، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، f_cheraghi@umsha.ac.ir
4- دانشیار، مرکز تحقیقات مدل‌سازی بیماری‌های غیرواگیر، گروه آمار زیستی، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (10140 مشاهده)

مقدمه: رضایت شغلی یکی از عوامل مؤثر برکیفیت عملکرد پرستاران است، ازاین‌رو بررسی آن توجه بسیاری از پژوهشگران را جلب کرده است. این مطالعه به بررسی رضایت شغلی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی می‌پردازد.
روش کار: این مطالعۀ توصیفی ـ تحلیلی روی ۳۰۴ نفر از پرستاران شاغل بیمارستان‌های دولتی همدان با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از نوع نسبتی در سال ۱۳۹۴ انجام شد. ابزار شامل پرسش‌نامۀ رضایت شغلی اسپکتور بود و از روش‌های آماری توصیفی (میانگین و انحراف‌معیار)، و آزمون‌های تی نمونه‌های مستقل، آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
یافته‌ها: اکثریت شرکت‌کنندگان (۷۴/۳%) دارای رضایت شغلی متوسط، ۱/۳ درصد رضایت بالا و ۲۴/۴ درصد دارای رضایت شغلی پایین بودند. رضایت پرستاران در حیطههای سرپرستی (۵۱/۰ درصد)، همکاران (۵۱/۰ درصد) و ماهیت شغل (۵۳/۰ درصد) در سطح خوب؛ در حیطه‌های ارتقا (۴۶/۷ درصد) و ارتباطات (۴۸/۴ درصد) در سطح متوسط و در حیطه‌های پرداخت (۶۹/۱ درصد)، پاداش‌های احتمالی (۷۹/۶ درصد)، رویه‌های عمل (۹۱/۴ درصد) و مزایای جانبی (۷۹/۶ درصد) در سطح پایین بود. رضایت شغلی پرستاران برحسب جنسیت (۰/۰۰۵=P، ۲/۸-=t) و سابقۀ کار (۰/۰۰۸=P ،۴/۹۵=F) دارای تفاوت آماری معناداری بود اما رضایت شغلی آنها برحسب سن تفاوت آماری معناداری نداشت.
نتیجه: نتایج حاکی از رضایت پایین پرستاران در حیطه‌های پرداخت، پاداش‌ها، مزایای جانبی و رویه‌های عمل بود. ازاین‌رو انتظار می‌رود متولیان امر نسبت به مؤلفه‌های اقتصادی و رویه‌های شغل پرستاری توجه بیشتری کنند.

متن کامل [PDF 308 kb]   (1964 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1395/11/12 | پذیرش: 1396/6/11 | انتشار: 1396/12/25

فهرست منابع
1. Hill J, Valdemar A. Employee Satisfaction and Organizational Commitment: A Mixed Methods Investigation of the Effects of Servant Leadership: ProQuest; 2008.
2. Locke EA. What is job satisfaction? Organizational behavior and human performance. 1969;4(4):309-36. [DOI]
3. Brayfield AH, Rothe HF. Job satisfaction in nursing. J Appl Psychol. 2011;35(5):307. [DOI]
4. Robbins SP, Judge TA. Organizational behavior. Translated by: Parsaeian, A Arabi, MA Trans. Tehran: Office of Cultural Research. 2001:166-90.
5. Larrabee JH, Janney MA, Ostrow CL, Withrow ML, Hobbs GR, Burant C. Predicting registered nurse job satisfaction and intent to leave. Journal of Nursing Administration. 2013;33(5):271-83. [DOI]
6. Ingersoll GL, Olsan T, Drew-Cates J, DeVinney BC, Davies J. Nurses' job satisfaction, organizational commitment, and career intent. J Nurs Adm. 2012;32(5):250-63. [DOI]
7. Roman L. Nursing shortage: looking to the future. RN. 2008;3(71):38-41.
8. Monjamed Z, Ghorbani T, Mostofian F, Oveissipour R, Mahmoudi M. A nationwide study of level of job satisfaction of nursing personnel in Iran. Hayat. 2004;10(4).
9. Herzberg F. The motivation to work. 6, editor: Transaction Publishers; 1993.
10. Fauziah N, Kamaruzaman J. Levels of job satisfaction amongst Malaysian academic staff. Asian Social Science. 2009;5:122-8.
11. Eyupoglu SZ, Saner T. Job satisfaction: Does rank make a difference? African Journal of Business Management. 2009;3(10):609-15.
12. Scheroder R. Job satisfaction of employees at a Christian university. Journal of Research on Christian Education. 2008;17:225-46. [DOI]
13. Sadeghi A, Pihie L, Akmaliah Z, Elias H, Foo SF. Demographic analysis on academic staff's job satisfaction in Malaysian Research Universities. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities. 2012;20(S):1-20.
14. Ghayasi A. Effect of Manager Leadership Style and Demographical Factors on Job Satisfaction of Nurses. Journal of Military Medicine. 2010;15(1):347-53.
15. Spector PE. Job satisfaction: Application, assessment, causes, and consequences: Sage; 1997. [DOI]
16. Akbaritabar A, Mokarami H, Nazifi M, Rahiminejad M, mirkamandar E, Hosseinpouri M. Psychometric properties of Spector's job satisfaction survey in the Iranian population. Koomesh. 2013;14(3):335-41.
17. Zaki M. Examination and reliabity of JSS. Knowledge reference. 2004;4(13):391-94.
18. Murray MA, Atkinson T. Gender differences in correlates of job satisfaction. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement. 1981;13(1):44. [DOI]
19. Golparvar M, Javadian Z, Adibi Z. The relationship between job stress and job performance due to the mediating role of turnover and job satisfaction. Iran Occupational Health Journal. 2013; 10(1):33-42.
20. Shahbazi L, Salimi T. Job satisfaction in Yazd hospitals nurses. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Siences. 2002;10(3Suppl):70.
21. Tahriri, Batool, Honarvar, Hasan, Tavfighi, Shahram, et al. Realationship bitween job satisfaction and organational comittment in hospitals. Army Medecine. 2010;12:1-2.
22. Nolan M, Nolan J, Grant G. Maintaining nurses' job satisfaction and morale. Br J Nurs. 1995;4(19):1149-54. [DOI] [PubMed]
23. Movahed M, Haghighi Moghdam Y. An investigation of the job satisfaction and related factors in nurses of uromia University of Medical Sciences and Health Services. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2001;2(13):86-91.
24. Mirzabeigi G, Salemi S, Sanjari M, Shirazi F, Heidari S, Maleki S. Job Satisfaction among Iranian Nurses. Hayat. 2009;15(1):49-59.
25. Papp I, Markkanen M, Bonsdorff M. Clinical environment as a learning environment: student nurses' perceptions concerning clinical learning experiences. Nurse Educ Today. 2003;23(4):262-8. [DOI]
26. Lu H, Barriball KL, Zhang X, While AE. Job satisfaction among hospital nurses revisited: a systematic review. Int J Nurs Stud. 2012;49(8):1017-38. [DOI] [PubMed]
27. Abascheyan R, Avazeh A, Rabee S. Job Satisfaction and its Related Factors among Nurses in the Public Hospitals of Zanjan University of Medical Sciences, 2010 Nurs Midwifery Care J. 2011;1(1):17-25.
28. Ziapour A. An investigation of the job satisfaction and related factors in nurses of Kermanshah hospitals. J Nurs Manag. 2012;2(2):27-34.
29. Bjørk IT, Samdal GB, Hansen BS, Tørstad S, Hamilton GA. Job satisfaction in a Norwegian population of nurses: A questionnaire survey. Int J Nurs Stud. 2007;44(5):747-57. [DOI] [PubMed]
30. Zangaro GA, Johantgen M. Registered nurses' job satisfaction in Navy hospitals. Military medicine. 2009;174(1): 76-81. [DOI]
31. Donohue SM, Heywood JS. Job satisfaction and gender: an expanded specification from the NLSY. International Journal of Manpower. 2004;25(2):211-38. [DOI]
32. Cortese CG. Job satisfaction of Italian nurses: anexploratory study. J Nurs Manag. 2007;15(3):303-12. [DOI] [PubMed]
33. Arch M, Greatz B. Work satisfaction :::union:::ism and militancy amongst nurses. Community Health Student. 1989;13(2):177-85. [DOI]
34. Hayes B, Bonner A, Pryor J. Factors contributing to nurse job satisfaction in the acute hospital setting: a review of recent literature. Journal of nursing management. 2010;18(7):804-14. [DOI] [PubMed]
35. Rezaeian A. Management of organizational behavior. Tehran: Tehran University School of Management Publications. 2008:286-7.
36. Kovner CT, Brewer CS, Greene W, Fairchild S. Understanding new registered nurses' intent to stay at their jobs. Nurs Econ. 2009;27(2):81-98. [PubMed]
37. Scher KM. Conflict management style of nurse managers and its impact upon staff nurse job satisfaction: University of Bridgeport; 2006.
38. Luddy N. Job satisfaction amongst employees at a public health institution in the Western Cape: University of the Western Cape; 2005.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |