دوره 27، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1398 )                   جلد 27 شماره 1 صفحات 72-64 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hamidi Y, Vakilian M, Roshanaei G, Makvandi Z, Atogara M, Bayat F. Correlation of Nurses’ Quality of Working Life and Job Satisfaction in Teaching Hospitals of Hamadan University of Medical Sciences. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2019; 27 (1) :64-72
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1894-fa.html
حمیدی یداله، وکیلیان مهناز، روشنایی قدرت اله، مکوندی زینب، اتوگرا مرضیه، بیات فرزانه. هم‌بستگی کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1398; 27 (1) :64-72

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1894-fa.html


1- دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران
2- استادیار مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، همدان، ایران
3- دانشیار آمارزیستی، گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران ، gh.roshanaei@umsha.ac.ir
4- دانشجوی دکتری آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی، اصفهان، ایران
5- دانشجوی دکتری آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران
6- کارشناس ارشد، گروه آموزش بهداشت ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (4884 مشاهده)
مقدمه: پرستاران عمده‌ترین بخش نیروی انسانی نظام سلامت را تشکیل می‌دهند. این مطالعه با هدف تعیین رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی همدان انجام شده است.
روش کار: مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی است که در آن ۲۶۹ پرستار بیمارستان شهر همدان به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها به کمک دو پرسشنامه رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری صورت گرفت که ضریب پایایی آنها بر اساس شریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۹۴/۹ و ۸۰ بوده است. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۱، آمار توصیفی و آزمون کای‌دو و آزمون تی و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: بین کیفیت زندگی کاری با امنیت شغلی و ارزشیابی رابطه معناداری وجود دارد (۰/۰۵>P)، اما با دیگر ابعاد مانند مشارکت در تصمیم‌گیری، نظام باز ارتباطات، سرپرست و حقوق و مزایا رابطه معناداری مشاهده نمی‌ِشود. همچنین بین رضایت شغلی از بعد حقوق و مزایا و ترفیع شغلی رابطه معناداری وجود دارد (۰/۰۵>P) و با سایر ابعاد مانند ماهیت کار، سرپرست، روابط با همکار، ترفیع شغلی و حقوق و مزایا رابطه معناداری ندارد. بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی نیز رابطه معنا‌داری مشاهده شد (۰/۰۰۱=P).
نتیجه‌گیری: بین رضایت شغلی و کیفیت زندگی ‌کاری پرستاران در جامعه مطالعه حاضر، ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد؛ بنابراین توجه سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان نظام سلامت و مدیران بیمارستان‌ها به نیازهای کلیدی پرستاران مانند افزایش حقوق و مزایا، امنیت شغلی، ترفیع و ارزشیابی عادلانه می‌تواند در افزایش رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری پرستاران نقشی بسیار مهمی ایفا کند. 
متن کامل [PDF 346 kb]   (1213 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1397/3/29 | پذیرش: 1397/6/17 | انتشار: 1398/1/7

فهرست منابع
1. Hersey P, Blanchard K.H. Management of organizational behavior, utilizing human resources, (5th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.;1988.
2. Abbaschian R, Avazeh A, Rabi SiahkaliS S. Job satisfaction and its related factors among nurses in the Public Hospitals of Zan-jan University of Medical Sciences, 2010. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal. 2011 Sep 15;1(1):17-24.
3. Hall LM. Nursing intellectual capital: A theoretical approach for analyzing nursing productivity. Nursing economics. 2003;21(1):14.
4. Esmaeili M, HusseinZadgan F, Jasemi M, Dabaghi Ghalea I, Savari GH, Mahboby MR, et al. The Relationship between Job Sat-isfaction and the Quality of Life in Nurses of Shabestar Fatemiyye Hospital In 2015. J Educ Ethics Nurs. 2015; 4 (2) :25-32.
5. Zülfïkar F, Ulusoy MF. Are patients aware of their rights? A Turkish study. Nursing Ethics. 2001;Nov;8(6):487-98. [DOI:10.1191/096973301682553788] [PMID]
6. Hurst K. Relationships between patient dependency, nursing workload and quality. International journal of nursing studies. 2005 Jan 1;42(1):75-84. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2004.05.011] [PMID]
7. Hagbaghery MA, Salsali M, Ahmadi F. A qualitative study of Iranian nurses' understanding and experiences of professional power. Human Resources for Health. 2004 Dec;2(1):9. [DOI:10.1186/1478-4491-2-9] [PMID] [PMCID]
8. Mirzabeigi GH, Salemi SE, Sanjari MA, Shirazi FA, Heidari SH, Maleki SE. Job satisfaction among Iranian nurses. Journal of hayat. 2009 Aug 15;15(1):49-59.
9. Dehghannyieri N, Salehi T, Asadinoghabi AA. Assessing the quality of work life, productivity of nurses and their relationship. Ira-nian Journal of Nursing Research. 2008 Aug 15;3(9):27-37.
10. Farsi Z.The relationship between productivity and quality of working life in nurses of AJA hospital in Tehran.Journal of Nurse and Physician With War.2014;3(2):93-100.
11. Sandrick K. Putting the emphasis on employees. Trustee: the journal for hospital governing boards. 2003 Jan;56(1):6-10.
12. Beaudoin LE, Edgar L. Hassles: Their importance to nurses' quality of work life. Nursing Economics. 2003 May 1;21(3):106.
13. Faraji O, Salehnejad G, Gahramani S, Valiee S. The relation between nurses' quality of work life with intention to leave their job. Nursing Practice Today. 2017 Jul 18;4(2):103-11.
14. O'Brien-Pallas L, Baumann A. Quality of nursing worklife issues--a unifying framework. Canadian journal of nursing administra-tion. 1992;5(2):12-6.
15. Brooks BA. Development of an instrument to measure quality of nursing work life. University of Illinois at Chicago. 2001.
16. Lacey SR, Teasley SL, Henion JS, Cox KS, Bonura A, Brown J. Enhancing the work environment of staff nurses using targeted interventions of support. Journal of Nursing Administration. 2008 Jul 1;38(7/8):336-40. [DOI:10.1097/01.NNA.0000323942.04888.36] [PMID]
17. Dargahi H, Gharib M, Goodarzi M. Quality of Work Life in Nursing Employees of Tehran University of Medical Sciences Hospi-tals. Hayat. 2007; 13 (2) :13-21.
18. Krueger P, Brazil K, Lohfeld L, Edward HG, Lewis D, Tjam E. Organization specific predictors of job satisfaction: findings from a Canadian multi-site quality of work life cross-sectional survey. BMC Health Services Research. 2002 Dec;2(1):6. [DOI:10.1186/1472-6963-2-6] [PMID] [PMCID]
19. Tabatabaei SM, Mokgber N,Latifian B.The study of job satisfaction and its related structures in dentists in Mashhad, Journal of Principles of Mental Health. 2004;6(24-23): 99 - 104.
20. Sadeghi A, ShadiM, Moghimbaeigi A. Relationship between Nurses Job Satisfaction and Burnout,Science Journal of Hamadan Nurs Midwifery Fac. 2016;24(4):238-246. [DOI:10.21859/nmj-24044]
21. Naharir B, Ebadi A,Tofighi Sh, Karimi Zarchi A. A., Honarvar H. Relationship between job satisfaction and organizational commitment in hospital nurses . J Mil Med.. 2010;12(1): 23-26.
22. Danna K, Griffin RW. Health and well-being in the workplace: A review and synthesis of the literature. Journal of management. 1999 Jun;25(3):357-84. [DOI:10.1016/S0149-2063(99)00006-9]
23. Navidian A, Saber S, Rezvani Amin M, Kianian T. Correlation of quality of work life and job satisfaction in nurses of Kerman University of Medical Sciences. Journal of Health Promotion Management. 2014 Apr 15;3(2):7-15.
24. Chiu MC, Wang MJ, Lu CW, Pan SM, Kumashiro M, Ilmarinen J. Evaluating work ability and quality of life for clinical nurses in Taiwan. Nursing outlook. 2007 Nov 1;55(6):318-26. [DOI:10.1016/j.outlook.2007.07.002] [PMID]
25. Roohi G, Asayesh H, Rahmani H, Abbasi A. The relationship job satisfaction and organizational commitment of nurses in hospi-tals of Golestan University of Medical Sciences. Journal of Payesh. 2011;10(2):285-92.
26. Mohammadi A, Sarhanggi F, Ebadi A, Daneshmandi M, Reiisifar A, Amiri F, Hajamini ZA. Relationship between psychological problems and quality of work life of Intensive Care Unit Nurses. Iran J Crit Care Nur. 2011 Jan 1;43:135-40.
27. Nowrouzi B, Giddens E, Gohar B, Schoenenberger S, Bautista MC, Casole J. The quality of work life of registered nurses in Cana-da and the United States: A comprehensive literature review. International journal of occupational and environmental health. 2016 Oct 1;22(4):341. [DOI:10.1080/10773525.2016.1241920] [PMID] [PMCID]
28. Choobineh A, Daneshmandi H, Parand M, Ghobadi R, Haghayegh A, Zare F. The Survey of quality of work life and determina-tion of its related factors in shiraz university of medical sciences staff. Iranian Journal of Ergonomics. 2013 Dec 15;1(2):56-62.
29. Ziapour A. An investigation of the job satisfaction and related factors in nurses of Kermanshah hospitals. Journal of Paramedi-cal science and Rehabitation. FALL 2013- WINTER 2014 ;2(2):27-34.
30. Wagenaar AF, Taris TW, Houtman IL, van den Bossche S, Smulders P, Kompier MA. Labour contracts in the European :union:, 2000-2005: Differences among demographic groups and implications for the quality of working life and work satisfaction. European Journal of Work and Organizational Psychology. 2012 Apr 1;21(2):169-94. [DOI:10.1080/1359432X.2010.548121]
31. Natarajan C, Kiruthika V. Factors contributing quality of work life of employees in select Magnesite Companies: an empirical study. International Journal of Management. 2013 Mar;4:188-94.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |