دوره 27، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1398 )                   جلد 27 شماره 6 صفحات 404-394 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mogadam tabrizi F, Shaykhi N, Najafi S. Investigating the Status of Health Promoting Behaviors and Its relation to Self-Efficacy and Social Support in Female Heads of Suburban Households of Urmia City. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2020; 27 (6) :394-404
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1942-fa.html
مقدم تبریزی فاطمه، شیخی ناصر، نجفی سهیلا. بررسی وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی و ارتباط آن با خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در زنان سرپرست خانوار حاشیه شهر ارومیه. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1398; 27 (6) :394-404

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1942-fa.html


1- دکتری علوم‌پزشکی
2- فوق‌لیسانس علوم‌پزشکی
3- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم پزشکی ، soheilanajjafi@gmail.com
چکیده:   (5961 مشاهده)

مقدمه: رفتارهای ارتقادهنده سلامت یکی از معیارهای عمده تعیین‌کننده سلامت است. یکی از مهم‌ترین موقعیت‌هایی که رفتارهای ارتقادهنده سلامت اهمیت ویژه‌ای می‌یابند، زنان سرپرست خانوار حاشیه‌نشین هستند؛ بنابراین این پژوهش به‌منظور تعیین میانگین نمرات رفتارهای ارتقادهنده سلامت، ابعاد شش‌گانه آن و ارتباط آن با خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و عوامل جمعیت‌شناختی در زنان سرپرست خانوار حاشیه‌ نشین شهر ارومیه در سال ۱۳۹۶ انجام شد.
روش‌کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است که جامعه آماری آن تمام زنان سرپرست خانوار حاشیه‌نشین شهر ارومیه هستند که از میان آنها ۳۸۴ نفر  به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و داده‌های این مطالعه به‌ کمک پرسش‌نامه‌های جمعیت‌شناختی، حمایت اجتماعی ادراک‌شده، خودکارآمدی عمومی و پرسشنامه رفتارهای ارتقادهنده سلامت والکر جمع‌آوری شده است. در ارائه ویژگی‌های توصیفی از آمارهای توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و در ارائه ویژگی‌های تحلیلی از آزمون هم‌بستگی پیرسون و کندال با سطح معنی‌داری ۵ درصد استفاده شد. 
یافته‌ها: میانگین کل رفتارهای ارتقادهنده سلامت ۲۰/۴۵±۱۱۱/۶۲ بود. بین خودکارآمدی و حمایت اجتماعی درک‌شده ارتباط مثبت معنی‌دار  مشاهده شد (۰/۰۰۱>P). همچنین، بین مشخصات جمعیت شناختی تأهل و تحصیلات با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، ارتباط مثبت معنی‌داری مشاهده شد (۰/۰۰۱>P)، اما بین شغل و سن با رفتارهای ارتقادهنده سلامت، ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، مسئولان و مراقبان سلامت می‌توانند با طرح‌ریزی برنامه‌هایی در جهت ارتقای سطح خودکارآمدی، زمینه تغییر رفتار را در زنان سرپرست خانوار حاشیه‌نشین فراهم کنند. همچنین سازمان‌های دولتی و خانواده‌ها نیز با حمایت‌های عاطفی لازم برای این زنان، زمینه افزایش حمایت اجتماعی و به‌دنبال آن تغییر رفتار را برای زنان سرپرست خانوار حاشیه‌نشین فراهم کنند.

متن کامل [PDF 455 kb]   (1354 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: 1397/7/22 | پذیرش: 1397/10/4 | انتشار: 1398/6/6

فهرست منابع
1. Parvizy S, Kiani K, Ivbijaro G. Women's health bridges and barriers: a qualitative study. Health care for women international. 2013;34(3-4):193-208. [DOI:10.1080/07399332.2012.740108] [PMID]
2. Van Leuven K, Prion S. Health promotion in care directed by nurse practitioners. The Journal for Nurse Practitioners. 2007;3(7):456-61. [DOI:10.1016/j.nurpra.2007.04.024]
3. Clark CC, Paraska KK. Health promotion for nurses: A practical guide. 1st ed. New York: Jones & Bartlett Publishers; 2012.
4. Hong JF, Sermsri S, Keiwkarnka B. Health-promoting lifestyles of nursing students in Mahidol University. Journal of Public Health and Development. 2007;5(1):27-40.
5. Walker SN, Sechrist KR, Pender NJ. The health-promoting lifestyle profile: development and psychometric characteristics. Nursing research. 1987;36(2):76-81. [DOI:10.1097/00006199-198703000-00002] [PMID]
6. DiIorio C, Shafer PO, Letz R, Henry TR, Schomer DL, Yeager K, et al. Behavioral, social, and affective factors associated with self-efficacy for self-management among people with epilepsy. Epilepsy & Behavior. 2006;9(1):158-63. [DOI:10.1016/j.yebeh.2006.05.001] [PMID]
7. Adams MH, Bowden AG, Humphrey DS, McAdams LB. Social support and health promotion lifestyles of rural women. Online Journal of Rural Nursing and Health Care. 2000;1(1):28-40.
8. Taghavi M, Kalafi E, Talei A, Dehbozorgi G, Taghavi SMA. Investigating the Relation of Depression and Religious Coping and Social Support in Women with Breast Cancer. Journal of Isfahan Medical School. 2011;28(115).
9. Hamidi F. Relationship between Social support and mental health among Female-headed households employed a military university. JOURNAL OF MILITARY PSYCHOLOGY. 2010;1(2):51-60.
10. Gholipour A, Rahimian A. Economic, Cultural, and Educational Factors Related to Empowerment of Head-of-Household Women. Social welfare quarterly. 2011;11(40):29-62.
11. Kimiaee S. Methods Used for Empowering Head-of-Household Women. Social welfare quarterly. 2011;11(40):63-92.
12. Ozawa MN, Lee Y, Wang KY-T. Economic conditions of female-headed households in Taiwan in comparison with the United States and Sweden. Journal of Comparative Social Welfare. 2011;27(1):63-74. [DOI:10.1080/17486831.2011.532954]
13. Johansson H, Weinehall L, Emmelin M. " It depends on what you mean": a qualitative study of Swedish health professionals' views on health and health promotion. BMC health services research. 2009;9(1):191. [DOI:10.1186/1472-6963-9-191] [PMID] [PMCID]
14. Ghasemi R, Rjabi Gilan N, Reshadat S, Tavangar F, Saedi S, Soofi M. Quality of leisure time in women resident in marginal neighborhoods and its relation with health related quality of life. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2015;24(120):14-24.
15. Akinsola HA, Popovich JM. The quality of life of families of female-headed households in Botswana: A secondary analysis of case studies. Health care for women international. 2002;23(6-7):761-72. [DOI:10.1080/07399330290107502] [PMID]
16. Mohhamadi I, Pak A, Mohhamadi b. validity and reliabity of inarian version of health promoting behaviors. mazandaran medical journal. 2011;21:103-13.
17. Salimi A, Joukar B, Nikpour R. Internet and communication: Perceived social support and loneliness as antecedent variables. Psychological studies. 2009;5(3):81-102.
18. Zimet GD, Dahlem NW, Zimet SG, Farley GK. The multidimensional scale of perceived social support. Journal of personality assessment. 1988;52(1):30-41. [DOI:10.1207/s15327752jpa5201_2]
19. Abedi P, Jorfi M, Afshari P. Evaluation of the Health Promotion Lifestyle and its Related Factors in Reproductive Aged Women in Ahvaz, Iran. Community Health Journal. 2015;9(1):68-74.
20. Mohammadbeigi A, Anbari Z, Mohammadsalehi N, Mahdipour A, Ahmadli R, Ansari H. Study of the relationship between self-efficacy and health-promoting lifestyle and associated factors in nurses. Majallah-i Dānishgāh-i ̒Ulūm-i Pizishkī-i Qum. 2016;10(7):49-57.
21. Wei C-N, Harada K, Ueda K, Fukumoto K, Minamoto K, Ueda A. Assessment of health-promoting lifestyle profile in Japanese university students. Environmental health and preventive medicine. 2012;17(3):222. [DOI:10.1007/s12199-011-0244-8] [PMID] [PMCID]
22. Raiyat A, Nourani N, Samiei Siboni F, Sadeghi T, Alimoradi Z. Health Improving Behaviors in students of Qazvin Secondary schools in 2011. journal of health. 2012;3(3):46-53.
23. Salahshoori A, Harooni J, Salahshouri S, Hassanzadeh A, Mostafavi F, Molaei M. Investigation on association between self-efficacy, perceived barriers and social supports with health promoting behaviors in elderly in Dena city. Health system research. 2015;11(1):30-42.
24. Roosta F, Ahmadi A. Self-Efficacy and Health Promoting Behaviors among Women of Reproductive Ages in Shiraz During 2013. Journal of Ilam University. 2016;24(2):90-100. [DOI:10.18869/acadpub.sjimu.24.2.90]
25. Khalili F, Sam S, Sharifirad G, Hassanzadeh A, Kazemi M. The relationship between perceived social support and social health of elderly. Journal of Health System Research. 2012;7(6):1216-25.
26. Cheng S-T, Chan AC. The multidimensional scale of perceived social support: dimensionality and age and gender differences in adolescents. Personality and Individual Differences. 2004;37(7):1359-69. [DOI:10.1016/j.paid.2004.01.006]
27. Rimaz S, Dastoorpoor M, Vesali Azar Shorbeyani S, Saiepour N, Beigi Z, Nedjat S. The Survey of Quality of Life and its Related Factors in Female-headed Households Supported by Tehran Municipality, Ddistrict 9. Iranian Journal of Epidemiology. 2014;10(2):48-55.
28. Roosta F, Ahmadi A. Self-Efficacy and Health Promoting Behaviors among Women of Reproductive Ages in Shiraz During 2013. www sjimu medilam ac ir. 2016;24(2):90-100. [DOI:10.18869/acadpub.sjimu.24.2.90]
29. Abdolkarimy M, Zareipour M, Mahmoodi H, Dashti S, Faryabi R, Movahed E. Health Promoting Behaviors and their Relationship with Self-efficacy of Health Workers. Iran Journal of Nursing. 2017;30(105):68-79. [DOI:10.29252/ijn.30.105.68]
30. Bovier PA, Chamot E, Perneger TV. Perceived stress, internal resources, and social support as determinants of mental health among young adults. Quality of Life Research. 2004;13(1):161-70. [DOI:10.1023/B:QURE.0000015288.43768.e4] [PMID]
31. Chenary R, Noroozi A, Noroozi R. Relation between perceived social support and health promotion behaviors in chemical veterans in Ilam province on 2012-13. Iranian Journal of War and Public Health. 2013;6(1):1-10.
32. Bahar Z, Beşer A, Özbıçakçı Ş, Haney MÖ. Health promotion behaviors of Turkish women. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2014;6(1).
33. Mirghafourvand M, Baheiraei A, Nedjat S, Mohammadi E, Charandabi SM-A, Majdzadeh R. A population-based study of health-promoting behaviors and their predictors in Iranian women of reproductive age. Health promotion international. 2014;30(3):586-94. [DOI:10.1093/heapro/dat086] [PMID]
34. Mahmoodi H, Hasanpoor E, Zareipour M, Housaenpour H, Sharifi-Saqqezi P, Babazadeh T. Compare the health promoting behaviors among nurses, health and administrative staff. Iran Journal of Nursing. 2016;29(99):56-65. [DOI:10.29252/ijn.29.99.100.56]
35. Beser A, Bahar Z, BÜYÜKKAYA D. Health promoting behaviors and factors related to lifestyle among Turkish workers and occupational health nurses' responsibilities in their health promoting activities. Industrial health. 2007;45(1):151-9. [DOI:10.2486/indhealth.45.151] [PMID]
36. Al‐Kandari F, Vidal VL. Correlation of the health‐promoting lifestyle, enrollment level, and academic performance of College of Nursing students in Kuwait. Nursing & health sciences. 2007;9(2):112-9. [DOI:10.1111/j.1442-2018.2007.00311.x] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |