دوره 27، شماره 4 - ( مهر و آبان 1398 )                   جلد 27 شماره 4 صفحات 268-260 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sedighi L, Mollai Z, Ahmadi M, hosseini M, Bolourchifard F. The Effect of Using Behavioral Pain Scale (BPS) by Nurses on Diagnosis of Pain and Relief Care in ICU Patients. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2019; 27 (4) :260-268
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1956-fa.html
صدیقی لادن، ملائی ژاله، احمدی مهرناز، حسینی میمینت، بلورچی فرد فریبا. تأثیر به‌کارگیری مقیاس رفتاری درد (BPS) از سوی پرستاران بر شناسایی درد و مراقبت‌های تسکینی در بیماران بستری در ICU. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1398; 27 (4) :260-268

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1956-fa.html


1- دانشجوی دکتری پرستاری،کمیته پژوهشی دانشجویان، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران
2- کارشناس ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران
3- دانشجوی دکتری پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویان، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران
4- استادیار، گروه پرستاری سلامت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران ، Meimanathosseini@yahoo.com
5- استادیار، گروه پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده:   (16080 مشاهده)

مقدمه: امروزه درد به‌منزله پنجمین علامت حیاتی اهمیت دارد. در بیمارانی که سطح هوشیاری آنها کاهش یافته، تشخیص درد به‌دلیل موانع برقراری ارتباط دشوار است؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تأثیر به‌کارگیری مقیاس رفتاری درد (BPS) از سوی پرستاران بر شناسایی درد و مراقبت‌های تسکینی در بیماران بستری در ICU صورت گرفت.
روش‌کار: مطالعه حاضر از نوع نیمهتجربی تکگروهی است که با روش نمونه‌گیری سرشماری به بررسی ۶۸ پرستار شاغل در بخش مراقبت ویژه بیمارستان‌های شهر همدان پرداخته است. توانایی تشخیص درد و تعیین شدت آن در بیماران و روش‌هایی که پرستاران برای تسکین درد استفاده می‌کردند، براساس فرم نحوه ارزیابی تسکین درد قبل و بعد از آموزش مقیاس BPS ارزیابی شد. در خاتمه، اطلاعات جمع‌آوری‌شده با نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۱۸ تجزیه و تحلیل شد. از آمار توصیفی نیز برای تعیین فراوانی و میانگین و از آمار تحلیلی به‌منظور ارائه آزمون‌های مقایسه نسبت‌ها و کلموگروف اسمرینوف و کای‌اسکوئر استفاده شد (۰/۰۵P <).
یافته‌ها: براساس یافته‌ها توانایی پرستاران در تشخیص درد بعد از مداخله (آموزش مقیاس BPS) تغییرات مطلوبی داشته است (۰/۰۵ <P). همچنین دفعات استفاده از روش‌های دارویی تسکین درد از ۶۲۵ مرتبه به ۱۲۲۲ مرتبه افزایش یافته و ثبت و به‌کارگیری روش‌های غیردارویی تسکین درد نیز رشد فراوانی داشته است (۰/۰۰۱< P).
نتیجه‌گیری: براساس نتایج حاصل از این مطالعه، به‌کارگیری مقیاس BPS در توانایی تشخیص و پایش درد بیماران با کاهش سطح هوشیاری مؤثر بوده و به تغییرات مطلوبی در استفاده از شیوه‌های تسکین درد غیر دارویی به‌عنوان طب مکمل در بخش‌های مراقبت ویژه منجر شده است.

متن کامل [PDF 615 kb]   (1994 دریافت)    
نوع مطالعه: مرور سیستماتیک | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1397/8/29 | پذیرش: 1397/11/25 | انتشار: 1398/1/7

فهرست منابع
1. Puntillo KA, Smith D, Arai S, Stotts N. Critical care nurses provide their perspectives of patients' symptoms in intensive care units. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care. 2008 Nov 1;37(6):466-75. [DOI:10.1016/j.hrtlng.2008.02.002] [PMID] [DOI:10.1016/j.hrtlng.2008.02.002] [PMID]
2. Urden LD, Stacy KM, Lough ME. Critical Care Nursing, Diagnosis and Management, 7: Critical Care Nursing. Elsevier Health Sciences; 2013 May 1.
3. Cade CH. Clinical tools for the assessment of pain in sedated critically ill adults. Nursing in critical care. 2008;13(6):288-97 [DOI:10.1111/j.1478-5153.2008.00294.x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1478-5153.2008.00294.x] [PMID]
4. Barr J, Fraser GL, Puntillo K, Ely EW, Gélinas C, Dasta JF, Davidson JE, Devlin JW, Kress JP, Joffe AM, Coursin DB. Clinical practice guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit: executive summary. American Journal of Health-System Pharmacy. 2013 Jan 1;70(1):53-8. [DOI:10.1093/ajhp/70.1.53] [PMID] [DOI:10.1093/ajhp/70.1.53] [PMID]
5. Sole ML, Klein DG, Moseley MJ, Brenner ZR, Powers J. Introduction to critical care nursing. 5th Edition St. Louis, Mo.: Saunders, c2009. xix, 748 p.: ill.(chiefly col.); 27 cm.; 2009.
6. Topolovec-Vranic J, Canzian S, Innis J, Pollmann-Mudryj MA, McFarlan AW, Baker AJ. Patient satisfaction and documentation of pain assessments and management after implementing the adult nonverbal pain scale. American Journal of Critical Care. 2010 Jul 1;19(4):345-54. [DOI:10.4037/ajcc2010247] [PMID] [DOI:10.4037/ajcc2010247] [PMID]
7. Kwekkeboom KL, Herr K. Assessment of pain in the critically ill. Critical Care Nursing Clinics. 2001 Jun 1;13(2):181-94. [DOI:10.1016/S0899-5885(18)30048-0] [DOI:10.1016/S0899-5885(18)30048-0]
8. Payen JF, Chanques G, Mantz J, Hercule C, Auriant I, Leguillou JL, Binhas M, Genty C, Rolland C, Bosson JL. Current practices in sedation and analgesia for mechanically ventilated critically ill PatientsA prospective multicenter patient-based study. Anesthesiology: The Journal of the American Society of Anesthesiologists. 2007 Apr 1;106(4):687-95. [DOI:10.1097/01.anes.0000264747.09017.da] [PMID] [DOI:10.1097/01.anes.0000264747.09017.da] [PMID]
9. Boyce BA, Yee BH. Incidence and severity of phlebitis in patients receiving peripherally infused amiodarone. Critical Care Nurse. 2012 Aug 1;32(4):27-34. [DOI:10.4037/ccn2012139] [PMID] [DOI:10.4037/ccn2012139] [PMID]
10. Arbour C, Gélinas C, Michaud C. Impact of the implementation of the Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) on pain management and clinical outcomes in mechanically ventilated trauma intensive care unit patients: A pilot study. Journal of Trauma Nursing. 2011 Jan 1;18(1):52-60. [DOI:10.1097/JTN.0b013e3181ff2675] [DOI:10.1097/JTN.0b013e3181ff2675]
11. Payen JF, Bosson JL, Chanques G, Mantz J, Labarere J. Pain Assessment Is Associated with Decreased Duration of Mechanical Ventilation in the Intensive Care UnitA Post HocAnalysis of the DOLOREA Study. Anesthesiology: The Journal of the American Society of Anesthesiologists. 2009 Dec 1;111(6):1308-16. [DOI:10.1097/ALN.0b013e3181c0d4f0] [PMID] [DOI:10.1097/ALN.0b013e3181c0d4f0] [PMID]
12. Shannon K, Bucknall T. Pain assessment in critical care: what have we learnt from research. Intensive and critical care nursing. 2003 Jun 1;19(3):154-62. [DOI:10.1016/S0964-3397(03)00027-2] [DOI:10.1016/S0964-3397(03)00027-2]
13. Chanques G, Jaber S, Barbotte E, Violet S, Sebbane M, Perrigault PF, Mann C, Lefrant JY, Eledjam JJ. Impact of systematic evaluation of pain and agitation in an intensive care unit. Critical care medicine. 2006 Jun 1;34(6):1691-9. [DOI:10.1097/01.CCM.0000218416.62457.56] [PMID] [DOI:10.1097/01.CCM.0000218416.62457.56] [PMID]
14. Herr K, Bjoro K, Decker S. Tools for assessment of pain in nonverbal older adults with dementia: a state-of-the-science review. Journal of pain and symptom management. 2006 Feb 1;31(2):170-92. [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2005.07.001] [PMID] [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2005.07.001] [PMID]
15. Chen YY, Lai YH, Shun SC, Chi NH, Tsai PS, Liao YM. The Chinese Behavior Pain Scale for critically ill patients: translation and psychometric testing. International journal of nursing studies. 2011 Apr 1;48(4):438-48. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2010.07.016] [PMID] [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2010.07.016] [PMID]
16. Marino PL. Marino's the ICU Book. Lippincott Williams & Wilkins; 2013 Nov 14.
17. Hirsh AT, Jensen MP, Robinson ME. Evaluation of nurses' self-insight into their pain assessment and treatment decisions. The Journal of Pain. 2010 May 1;11(5):454-61. [DOI:10.1016/j.jpain.2009.09.004] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1016/j.jpain.2009.09.004] [PMID] [PMCID]
18. Young J, Siffleet J, Nikoletti S, Shaw T. Use of a Behavioural Pain Scale to assess pain in ventilated, unconscious and/or sedated patients. Intensive and Critical Care Nursing. 2006 Feb 1;22(1):32-9. [DOI:10.1016/j.iccn.2005.04.004] [PMID] [DOI:10.1016/j.iccn.2005.04.004] [PMID]
19. Arroyo-Novoa CM, Figueroa-Ramos MI, Puntillo KA, Stanik-Hutt J, Thompson CL, White C, Wild LR. Pain related to tracheal suctioning in awake acutely and critically ill adults: a descriptive study. Intensive and Critical Care Nursing. 2008 Feb 1;24(1):20-7. [DOI:10.1016/j.iccn.2007.05.002] [PMID] [DOI:10.1016/j.iccn.2007.05.002] [PMID]
20. Pasero C. Pain in the critically ill patient. Journal of PeriAnesthesia Nursing. 2003;18(6):422-5. [DOI:10.1016/j.jopan.2003.09.003] [PMID] [DOI:10.1016/j.jopan.2003.09.003] [PMID]
21. So PS, Jiang JY, Qin Y. Touch therapies for pain relief in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2008(4( [DOI:10.1002/14651858.CD006535.pub2] [DOI:10.1002/14651858.CD006535.pub2]
22. Häuser W, Hagl M, Schmierer A, Hansen E. The efficacy, safety and applications of medical hypnosis: a systematic review of meta-analyses. Deutsches Ärzteblatt International. 2016 Apr;113(17):289. [DOI:10.3238/arztebl.2016.0289] [PMID] [PMCID] [DOI:10.3238/arztebl.2016.0289] [PMID] [PMCID]
23. Gelinas C, Arbour C, Michaud C, Robar L, Côté J. Patients and ICU nurses' perspectives of non‐pharmacological interventions for pain management. Nursing in critical care. 2013 Nov 1;18(6):307-18. [DOI:10.1111/j.1478-5153.2012.00531.x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1478-5153.2012.00531.x] [PMID]
24. Tracy MF, Chlan L. Nonpharmacological interventions to manage common symptoms in patients receiving mechanical ventilation. Critical care nurse. 2011 Jun 1;31(3):19-28. [DOI:10.4037/ccn2011653] [PMID] [DOI:10.4037/ccn2011653] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |