دوره 27، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1398 )                   جلد 27 شماره 6 صفحات 450-441 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hasan Tehrani T, Seyed Bagher Maddah S, Fallahi-Khoshknab M, Mohammadi Shahbooulaghi F, Ebadi A. Outcomes of Observance Privacy in Hospitalized Patients: A Qualitative Content Analysis. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2020; 27 (6) :441-450
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2020-fa.html
حسن طهرانی طیبه، مداح سادات سید باقر، فلاحی خشکناب مسعود، محمدی شاهبلاغی فرحناز، عیادی عباس. پیامدهای رعایت حریم خصوصی بیماران بستری در بیمارستان: تحلیل محتوای کیفی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1398; 27 (6) :441-450

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2020-fa.html


1- استادیار، مرکز تحقیقات مادر و کودک، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران
2- استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم‌بهزیستی و توان‌بخشی تهران، تهران، ایران
3- استاد، گروه پرستاری، دانشگاه علوم‌بهزیستی و توان‌بخشی تهران، تهران، ایران ، @uswr.ac.ir
4- استاد، مرکز تحقیقات سالمندی، گروه آموزشی پرستاری، دانشگاه علوم‌بهزیستی و توان‌بخشی تهران، تهران، ایران
5- استاد، مرکز تحقیقات علوم رفتاری. انستیتو سبک زندگی، دانشکده پرستاری. دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه‌الله (عج) تهران، تهران. ایران
چکیده:   (5661 مشاهده)

مقدمه: در اخلاق پزشکی، حریم خصوصی یکی از مهم‌ترین ابعاد حقوق بیمار است. از آنجا که پیامدهای احترام به حریم خصوصی به‌عنوان یکی از ابعاد حقوق بیمار  روشن نیست، این مطالعه با هدف تبیین پیامدهای رعایت حریم خصوصی بیماران بستری در بیمارستان انجام شده است.
روش کار: این مطالعه با رویکرد تحقیق کیفی و روش تحلیل محتوای قراردادی صورت گرفته است. مشارکت‌کنندگان شامل ۲۰ بیمار بستری در بخش‌های داخلی و جراحی بیمارستان‌های دولتی تهران بودند که براساس نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته انفرادی جمع‌آوری شد. سپس براساس تحلیل محتوای قراردادی و با استفاده از نرم‌افزارMAXQDA  نسخه ۱۰ تجزیه‌ و‌ تحلیل شد.
یافته‌ها: از تحلیل مصاحبه‌های انجام‌شده با بیماران ۴۵۶ کد اولیه، ۱۳ زیرطبقه و ۴ طبقه استخراج شد که نشان‌دهنده ماهیت درک مشارکت‌کنندگان از پیامدهای  رعایت حریم خصوصی بیمار بستری بود. طبقات شامل صیانت و ارتقای کرامت انسانی، سازش با وضعیت موجود، توسعه سلامتی و رضایت‌مندی بودند.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه پیامدهای رعایت حریم خصوصی بیمار بستری را مشخص کرد. با آگاهی تیم درمان از این پیامدها، به انتظارات بیماران  احترام گذاشته می‌شود که به ارائه خدمات درمانی مطلوب و رضایت‌مندی بیمار منجر می‌شود.

واژه‌های کلیدی: پیامد، حریم خصوصی، بیمار، تحقیق کیفی
متن کامل [PDF 417 kb]   (1561 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1398/1/10 | پذیرش: 1398/4/23 | انتشار: 1398/6/6

فهرست منابع
1. Dictionary COE. Oxford University Press. URL: http://oxforddictionaries com/(Дата обращения: . 2012.
2. Hasan Tehrani T, Seyed Bagher Maddah S, Fallahi-Khoshknab M, Ebadi A, Mohammadi Shahboulaghi F, Gillespie M. Respecting the privacy of hospitalized patients: An integrative review. Nurs Ethics. 2018:0969733018759832. [DOI:10.1177/0969733018759832] [PMID] [DOI:10.1177/0969733018759832] [PMID]
3. Hasan Tehrani T, Seyed Bagher Maddah S, Fallahi-Khoshknab M, Ebadi A, Mohammadi Shahboulaghi F. Perception of hospitalized patients regarding respect for privacy. IJNR. 2018;13(1):79-86. [DOI:10.21859/ijnr-130111] [DOI:10.21859/ijnr-130111]
4. Friedman LA. Patient experience of privacy while participating in group healthcare: A phenomenographic description (Doctoral dissertation, Boston College).
5. Griffin-Heslin VL. An analysis of the concept dignity. Accid Emerg Nurs. 2005;13(4):251-7. [DOI:10.1016/j.aaen.2005.09.003] [PMID] [DOI:10.1016/j.aaen.2005.09.003] [PMID]
6. Parsapoor A, Bagheri A. Larijani b.[Patient rights in Iran]. J Med Ethics Hist Med. 2009:39-47.
7. Sanjari M, edtal. The code of Nursing ethics Iran. J Med Ethics Hist Med. 2011;5(1):17-28.
8. Parsapour A, Bagheri A, Larijani B. Patients' Bill of Rights in Iran. J Med Ethics Hist Med. 2010;3:39-47.
9. Gafarimanesh H, rangbaran M. The importance of privacy in the urology patient from the patient's perspective. J Kermanshah Univ Med Sci. 2014;18(4):251-5.
10. Jahanpour F, Rasti R. Viewpoints of nurses and patients on paying respect to the privacy of patients in care. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2014 Apr 15;24(111):34-42.
11. Hajbaghery MA, Chi SZ. Evaluation of elderly patients' privacy and their satisfaction level of privacy in selected hospitals in Esfahan. Medical Ethics Journal. 2015;8(29):97-120.
12. Moore M, Chaudhary R. Patients' attitudes towards privacy in a Nepalese public hospital: a cross-sectional survey. BMC research notes. 2013 Dec 1;6(1):31. [DOI:10.1186/1756-0500-6-31] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1186/1756-0500-6-31] [PMID] [PMCID]
13. Baillie L. Patient dignity in an acute hospital setting: a case study. International journal of nursing studies. 2009 Jan 1;46(1):23-37. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2008.08.003] [PMID] [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2008.08.003] [PMID]
14. Serenko N, Fan L. Patients' perceptions of privacy and their outcomes in healthcare. International Journal of Behavioural and Healthcare Research. 2013 Jan 1;4(2):101-22. [DOI:10.1504/IJBHR.2013.057359] [DOI:10.1504/IJBHR.2013.057359]
15. Woogara J. Patients' rights to privacy and dignity in the NHS. Nursing Standard (through 2013). 2005 Jan 12;19(18):33. [DOI:10.7748/ns.19.18.33.s50] [PMID] [DOI:10.7748/ns.19.18.33.s50] [PMID]
16. Strauss LJ. Patient Privacy Impacts Quality. QualityJ of health care compliance. 2013;15(5):53-4.
17. Carpenter DR. Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic imperative: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
18. Swan M. Emerging patient-driven health care models: an examination of health social networks, consumer personalized medicine and quantified self-tracking. International journal of environmental research and public health. 2009 Feb;6(2):492-525. [DOI:10.3390/ijerph6020492] [PMID] [PMCID] [DOI:10.3390/ijerph6020492] [PMID] [PMCID]
19. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today. 2004 Feb 1;24(2):105-12. [DOI:10.1016/j.nedt.2003.10.001] [PMID] [DOI:10.1016/j.nedt.2003.10.001] [PMID]
20. Polit DF, Beck CT. Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice: Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
21. Eklöf N, Abdulkarim H, Hupli M, Leino-Kilpi H. Somali asylum seekers' perceptions of privacy in healthcare. Nursing ethics. 2016 Aug;23(5):535-46. [DOI:10.1177/0969733015574927] [PMID] [DOI:10.1177/0969733015574927] [PMID]
22. Rasmussen TS, Delmar C. Dignity as an empirical lifeworld construction-In the field of surgery in Denmark. International journal of qualitative studies on health and well-being. 2014 Jan 1;9(1):24849. [DOI:10.3402/qhw.v9.24849] [PMID] [PMCID] [DOI:10.3402/qhw.v9.24849] [PMID] [PMCID]
23. Manookian A, Cheraghi MA, Nikbakht Nasrabadi A, Peiravi H, Shali M. Nurses' lived experiences of preservation of patients' dignity. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2014 May 15;7(1):22-33.
24. Chadwick A. A dignified approach to improving the patient experience: Promoting privacy, dignity and respect through collaborative training. Nurse Education in Practice. 2012 Jul 1;12(4):187-91. [DOI:10.1016/j.nepr.2011.12.006] [PMID] [DOI:10.1016/j.nepr.2011.12.006] [PMID]
25. Chochinov HM, Hack T, McClement S, Kristjanson L, Harlos M. Dignity in the terminally ill: a developing empirical model. Social science & medicine. 2002 Feb 1;54(3):433-43. [DOI:10.1016/S0277-9536(01)00084-3] [DOI:10.1016/S0277-9536(01)00084-3]
26. Whitehead J, Wheeler H. Patients' experiences of privacy and dignity. Part 1: a literature review. British Journal of Nursing. 2008 Mar 27;17(6):381-5. [DOI:10.12968/bjon.2008.17.6.28904] [PMID] [DOI:10.12968/bjon.2008.17.6.28904] [PMID]
27. Akyüz E, Erdemir F. Surgical patients' and nurses' opinions and expectations about privacy in care. Nursing ethics. 2013 Sep;20(6):660-71. [DOI:10.1177/0969733012468931] [PMID] [DOI:10.1177/0969733012468931] [PMID]
28. Bäck E, Wikblad K. Privacy in hospital. Journal of Advanced Nursing. 1998;27(5):940-5. [DOI:10.1046/j.1365-2648.1998.t01-1-00576.x] [PMID] [DOI:10.1046/j.1365-2648.1998.t01-1-00576.x] [PMID]
29. Mazer SE. Lived-privacy: Understanding the variations in the ways patients make meaning of their privacy during hospitalization (Doctoral dissertation, Fielding Graduate University).
30. Johnson M. Notes on the tension between privacy and surveillance in nursing. OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing. 2005 May 1;10(2).
31. Malcolm HA. Does privacy matter? Former patients discuss their perceptions of privacy in shared hospital rooms. Nursing Ethics. 2005 Mar;12(2):156-66. [DOI:10.1191/0969733005ne772oa] [PMID] [DOI:10.1191/0969733005ne772oa] [PMID]
32. DeVoe JE, Wallace LS, Fryer Jr GE. Measuring patients' perceptions of communication with healthcare providers: do differences in demographic and socioeconomic characteristics matter?. Health Expectations. 2009 Mar;12(1):70-80. [DOI:10.1111/j.1369-7625.2008.00516.x] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1111/j.1369-7625.2008.00516.x] [PMID] [PMCID]
33. Kaiser K, Rauscher GH, Jacobs EA, Strenski TA, Ferrans CE, Warnecke RB. The import of trust in regular providers to trust in cancer physicians among white, African American, and Hispanic breast cancer patients. Journal of general internal medicine. 2011 Jan 1;26(1):51-7. [DOI:10.1007/s11606-010-1489-4] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1007/s11606-010-1489-4] [PMID] [PMCID]
34. Association. AM. Code of medical ethics of the American Medical Association [Adobe Digital Editions version] www.ama-assn.org/ama/pub/physician-resources/medical-ethics/codemedical- ethics/code-medical-ethics.2015.
35. Sedaghani A. Evaluation of Health Care and Health Hospital standards. Fifth Edition ed. Tehran: Science and Art Publishing; 2014.
36. Abrahamnia M, Amerion A, Aziz A, Farahani M, Khadami V. Satisfaction rate of patients admitted to military hospitals from providing services. Journal of Military Medicine in the Pacific. 2011;12(2):101-5.
37. Farzianpour F, Foroushani AR, Sadeghi NS, Nosrati SA. Relationship between'patient's rights charter'and patients' satisfaction in gynecological hospitals. BMC health services research. 2016 Dec 1;16(1):476. [DOI:10.1186/s12913-016-1679-9] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1186/s12913-016-1679-9] [PMID] [PMCID]
38. Aqajani M, dehghan nayeri N. Review of compliance with various aspects of the privacy of patients in the emergency department of the hospital, Tehran University of Medical Sciences. Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2010:59-69.
39. Marama T, Bayu H, Merga M, Binu W. Patient satisfaction and associated factors among clients admitted to obstetrics and gynecology wards of public hospitals in Mekelle town, Ethiopia: An Institution-Based Cross-Sectional Study. Obstetrics and gynecology international. 2018;2018. [DOI:10.1155/2018/2475059] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1155/2018/2475059] [PMID] [PMCID]
40. Hajbaghery MA, Chi SZ. Evaluation of elderly patients' privacy and their satisfaction level of privacy in selected hospitals in Esfahan. Medical Ethics Journal. 2015;8(29):97-120.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |