دوره 29، شماره 1 - ( زمستان 1399 )                   جلد 29 شماره 1 صفحات 60-53 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zarei Abolkheir A, Allahdadian M, Mosharraf S, Ghasemi Tehrani H. Exploring the Effect of Cognitive – Behavioral Counseling on Marital Satisfaction and Quality of Life Through Virtual Education. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2021; 29 (1) :53-60
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2195-fa.html
زارعی ابوالخیر اشرف، اله دادیان مریم، مشرف شمیلا، قاسمی تهرانی هتاو. بررسی تأثیر مشاوره شناختی – رفتاری بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان نابارور به‌کمک آموزش مجازی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1399; 29 (1) :53-60

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2195-fa.html


1- مربی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، اصفهان، ایران
2- استادیار، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران ، maryamallahdadian@yahoo.com
3- مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، اصفهان، ایران
4- استادیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم ‌پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده:   (3841 مشاهده)

مقدمه: ناباروری سبب اختلال در روابط جنسی و عاطفی، ترس از جدایی، احساس انزوا و افسردگی در افراد نابارور می‌شود و در نتیجه تأثیرات نامطلوبی بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مشاوره شناختی-رفتاری بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان نابارور از طریق آموزش مجازی انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی با رویکرد یک گروه مداخله و یک کنترل است که در سال ۱۳۹۷ با مشارکت ۶۰ زن نابارور در اصفهان انجام شد. گروه مداخله از طریق فضای مجازی (واتساپ) آموزش و مشاوره شناختی-رفتاری را به‌صورت ویس دریافت کردند. بدین‌ منظور نمونه‌ها طی ۵ هفته، ۵ ویس ۳۰ دقیقه‌ای آموزشی و مشاوره‌ای دریافت می‌کردند. سؤالات نیز از طریق پیام و تماس پاسخ داده می‌شد. متغیر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخله سنجیده شد. داده‌ها با آزمون t زوجی، کوواریانس و با SPSS نسخه ۲۰ تجزیه شدند.
یافته‌ها: اجرای مداخله سبب تغییر معنی‌دار در میزان رضایت زناشویی زنان نابارور در مقایسه با گروه کنترل نبوده است (۰/۱۸۷=P)، اما سبب تغییری معنی‌دار در کیفیت زندگی زنان نابارور در مقایسه با گروه کنترل بوده است (۰/۰۰۱>P).
نتیجه‌گیری: هرچند آموزش و مشاوره مجازی سبب ایجاد تغییری معنی‌دار در میزان رضایت زناشویی زنان نابارور در مقایسه با گروه کنترل نشده، میانگین امتیاز رضایت زناشویی بعد از مداخله در مقایسه با قبل مداخله در آزمودنی‌های گروه مداخله افزایش داشته است. مداخله سبب تغییری معنی‌دار در میزان کیفیت زندگی زنان نابارور در مقایسه با گروه کنترل شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد آموزش و مشاوره مجازی در ارتقای سلامت زنان نابارور مفید است.

متن کامل [PDF 442 kb]   (1485 دریافت) |   |   چکیده گسترده انگلیسی (HTML)  (1043 مشاهده)  

✅ هر چند آموزش و مشاوره مجازی سبب ایجاد تغییری معنی‌دار در میزان رضایت زناشویی زنان نابارور در مقایسه با گروه کنترل نشده، میانگین امتیاز رضایت زناشویی بعد از مداخله در مقایسه با قبل مداخله در آزمودنی‌های گروه مداخله افزایش داشته است. مداخله سبب تغییری معنی‌دار در میزان کیفیت زندگی زنان نابارور در مقایسه با گروه کنترل شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد آموزش و مشاوره مجازی در ارتقای سلامت زنان نابارور مفید است.


نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: 1399/3/6 | پذیرش: 1399/5/20 | انتشار: 1399/7/20

فهرست منابع
1. Bushnik T, Cook JL, Yuzpe AA, Tough S, Collins J. Estimating the prevalence of infertility in Canada. Hum Reprod. 2012 Mar 1;27(3):738-46. [DOI:10.1093/humrep/der465] [PMID] [PMCID]
2. Boivin J, Bunting L, Collins JA, Nygren KG. International estimates of infertility prevalence and treatment-seeking: potential need and demand for infertility medical care. Hum Reprod. 2007;22(6):1506-12. [DOI:10.1093/humrep/dem046] [PMID]
3. De Berardis D, Mazza M, Marini S, Del Nibletto L, Serroni N, Pino MC, Valchera A, Ortolani C, Ciarrocchi F, Martinotti G, Di Giannantonio M. Psychopathology, emotional aspects and psychological counselling in infertility: a review. Clin Ter. 2014;165(3):163-9.
4. Haririan HR, Mohammadpour Y, Aghajanloo A. Prevalence of depression and contributing factors of depression in the infertile women referred to Kosar infertility center, 2009. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecol Infertil. 2010;13(2):45-9.
5. Hasanpoor-Azghdy SB, Simbar M, Vedadhir A. The emotional-psychological consequences of infertility among infertile women seeking treatment: Results of a qualitative study. Iran J Reprod Med. 2014;12(2):131.
6. Terzioglu F, Turk R, Yucel C, Dilbaz S, Cinar O, Karahalil B. The effect of anxiety and depression scores of couples who underwent assisted reproductive techniques on the pregnancy outcomes. African Health Sci. 2016;16(2):441-50. [DOI:10.4314/ahs.v16i2.12] [PMID] [PMCID]
7. Behdani F, Erfanian M, Hebrani P, Hojat SK. Prevalence of depression and related factors in infertile women referred to Montaserie infertility clinic in Mashhad. J Fundam Ment Health.2005; 23&24:141-146
8. Solati K, Lo'Bat Ja'Farzadeh AH. The effect of stress management based on group cognitive-behavioural therapy on marital satisfaction in infertile women. J Clin Diagn Res. 2016;10(7):VC01. [DOI:10.7860/JCDR/2016/17836.8077] [PMID] [PMCID]
9. Clayton D. Correlates of quality of life patient with MS. Rehab Nursing. 1995;19:634-7.
10. Cella DF. Quality of life: concepts and definition. J Pain Symp Manag. 1994;9(3):186-92. [DOI:10.1016/0885-3924(94)90129-5]
11. Yaghmaei F, Mohammadi S, Majd HA. Developing" quality of life in infertile couples questionnaire" and measuring its psychometric properties. J Reprod Infertil. 2009;10(2).
12. Moura-Ramos M, Gameiro S, Canavarro MC, Soares I. Assessing infertility stress: re-examining the factor structure of the Fertility Problem Inventory. Hum Reprod. 2012 Feb 1;27(2):496-505. [DOI:10.1093/humrep/der388] [PMID]
13. Link PW, Darling CA. Couples undergoing treatment for infertility: Dimensions of life satisfaction. J Sex Marital Ther. 1986;12(1):46-59. [DOI:10.1080/00926238608415393] [PMID]
14. Shokrollahzadeh M, Forouzesh M, Hosseini H. The effect of cognitive behavioral couple therapy on marital conflicts and marital burnout. Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal. 2017;3(1):115-31.
15. Cousineau TM, Green TC, Corsini E, Seibring A, Showstack MT, Applegarth L, Davidson M, Perloe M. Online psychoeducational support for infertile women: a randomized controlled trial. Hum Reprod. 2008;23(3):554-66. [DOI:10.1093/humrep/dem306] [PMID] [PMCID]
16. Mohammady M, Janani L. [Randomization in randomized clinical trials: From theory to practice]. Hayat, Journal of School of Nursing and Midwifery, Tehran Uni Med Sci. 2016; 22(2): 102-114.
17. Latifnejad Rudsari R, Rasoulzadeh Bidgoli M, Mousavifar N, Modares Gharavi M. Investigating the effect of infertility participatory counseling on perceived stress in infertile women treated with IVF. Iran J Obstet, Gynecol Infertil. 2011; 14 (4): 22-31.
18. Alidosti A., Nakhaei N, Khanjani N. Reliability and validity of Kansas and Inrich marriage questionnaires abbreviated in Persian. J Health Dev. 2015; 4(2): 167-158
19. WHOQOL-BREF WH. Introduction, Administration, Scoring and Generic Version of the Assessment-Field Trial Version. Geneva, Switzerland. 1996.
20. Nejat SA, Montazeri A, Holakouie Naieni K, Mohammad KA, Majdzadeh SR. The World Health Organization quality of Life (WHOQOL-BREF) questionnaire: Translation and validation study of the Iranian version. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2006;4(4):1-2.
21. Sexton MB, Byrd MR, O'Donohue WT, Jacobs NN. Web-based treatment for infertility-related psychological distress. Arch Womens Ment Health. 2010;13(4):347-58. [DOI:10.1007/s00737-009-0142-x] [PMID]
22. Hämmerli K, Znoj H, Barth J. The efficacy of psychological interventions for infertile patients: a meta-analysis examining mental health and pregnancy rate. Human Reprod Update. 2009;15(3):279-95. [DOI:10.1093/humupd/dmp002] [PMID]
23. Mazaheri MA, Kayghobadi F, Imani ZF, Ghashang N, Pato M. Problem solving strategies and marital adjustment in infertile and fertile couples. J Reprod Infertil. 2001;8(2):22-23.
24. Leiblum SR, Aviv A, Hamer R. Life after infertility treatment: a long-term investigation of marital and sexual function. Human reproduction (Oxford, England). 1998;13(12):3569-74. [DOI:10.1093/humrep/13.12.3569] [PMID]
25. Noorbala AA, Ramezanzadeh F, Malakafzali H, Abedinia N, Rahimi Foroushani A, Shariet M. Effectiveness of psychiatric interventions on depression rate in infertile couples referred to Vali-Asr. Hakim Res J. 2008;10(4):17-26.
26. Farrokh Eslamlou HR, Hajishafiha M, Kazemi ES, Oshnouei S. Impact of primary infertility on life quality in Urmia, Iran. J Urmia Univ Med Sc. 2014;25(7):598-604.
27. Vizheh M. Pak Gohar M. Rouhi M. Veisy A. Impact of Gender Infertility Diagnosis on Marital Relationship in Infertile Couples: A Couple Based Study. Sexuality and Disability. 2015;33(4) :457-468. [DOI:10.1007/s11195-015-9417-5]
28. Monga M, Alexandrescu B, Katz SE, Stein M, Ganiats T. Impact of infertility on quality of life, marital adjustment, and sexual function. Urology. 2004;63(1):126-30. [DOI:10.1016/j.urology.2003.09.015] [PMID]
29. Goli M, Ahmadi S. Quality of Life and Its Related Factors in Infertile Women of Isfahan 2008. Sci J Ilam Uni Med Sci. 2012;20(3):63-70.
30. Hamzeh Pourhaghighi T, Ghorban Shiroodi Sh, Tizdast T, The Effect of Cognitive Behavioral Therapy on the Reduction ‎of Anxiety in Infertile Women. ‎Eu J Exp Biol.2009;2(5):415-419.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |