Volume 14, Issue 2 (0-0)                   Avicenna J Nurs Midwifery Care 0, 14(2): 52-62 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

SH. Banaian, M.Sc., N. Parvin, M.Sc., A. Kazemian M.Sc. The Investigation of the Relationship Between Mental Health Condition and Martital Satisfaction. Avicenna J Nurs Midwifery Care 0; 14 (2) :52-62
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1024-en.html
Abstract:   (44008 Views)

مقدمه و هدف: خانواده در حکم بافت سلولی برای اندام های اجتماعی است و فراهم کننده سلامت روانی ، جســمــی و اجتمــاعی اعضاء آن می باشد. سلامت خانواده در پناه زندگی توآم با برقراری ارتباط محکم و دائمی بین زن و مرد که ازدواج  نامیده می شود برقرار می شود. امروزه بروز اختلافات زناشویی افزایش داشته که این مورد لزوم بررسی علل و تعارضات خانوادگی و زناشویی را مطرح می نماید. برخی مطالعات وجود مشکلات روانی را در افرادی که متقاضی طلاق هستند نشان داده لذا با توجه به اهمیت تداوم زندگی خانوادگی، محقق بر آن شد تا با انجام این تحقیق و با هدف بررسی ارتباط وضعیت سلامت روان و رضایت زناشویی زنان بروجنی به بررسی عوامل احتمالی ایجاد کننده نارضایتی زناشویی پرداخته تا زمینه ای برای پیشگیری از طلاق و از هم پاشیدن زندگی خانواده فراهم نماید.

روش کار: این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی  می باشد. در این پژوهش از دو پرسشنامه 28 سوالی سلامت روان گلدبرگ  و 47 سؤالی رضایت زناشویی انریج (Enrich) به علاوه سؤالاتی پیرامون عوامل دموگرافیک استفاده شده است. جامعه پژوهش را زنان متأهل بروجن که در سال 1384 به مراکر بهداشتی درمانی شهر بورجن مراجعه کرده بودند تشکیل می داد که 400 نفر آنها در مطالعه شرکت داده شدند پس از تکمیل پرسشنامه ها، اطلاعات توسط نرم افزار SPSS و با کمک آزمونهای آماری میانگین ، همبستگی اسپیرمن و کای دو تجزیه و تحلیل آماری شد.

نتایج: اکثر واحدهای پژوهش دارای رضایت نسبی از زندگی زناشویی خود بودند.از طرفی  بین دو فاکتور رضایت زناشویی و سلامت روان زنان ارتباط معنی دار آماری مشاهده شدوزنان  برخوردار از سلامت روان مناسب تر از نظر رضایتمندی زناشویی وضعیت بهتری نشان دادند. (05/0P<) بیشترین مشکل زنان در بعد سلامت روان مربوط به مشکلات عملکرد اجتماعی و در بعد رضایت زناشویی نیز مشکلات ارتباطی با همسرانشان بود.در ابعاد مختلف سلامت  روان بین افسردگی و رضایت زناشویی بیشترین همبستگی منفی آماری مشاهده شد.(05/0P<)بین متغیر های تحصیلات زن و مرد و وضعیت رضایت زناشویی و سلامت روان رابطه آماری معنی داری مشاهده شد.(05/0P<) بدین صورت که با افزایش سطح تحصیلات زن و مرد رضایت زناشویی و وضعیت سلامت روان زنان مناسب تر بود.

نتیجه نهائی: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، لزوم انجام مشاوره قبل از ازدواج و در طول زندگی زناشویی به منظور پیشگیری و درمان زود هنگام مشکلات احتمالی در سلامت روان زن و مردودرنتیجه کاهش احتمال بروز تعارضات زناشویی و بهبود مهارتهای ارتباطی آنها مطرح می گردد.

Persian Full-Text [PDF 491 kb]   (11689 Downloads)    
Type of Study: Original Research | Subject: Nursing
Published: 1999/12/15

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb