دوره 25، شماره 5 - ( بهمن و اسفند 1396 )                   جلد 25 شماره 5 صفحات 225-217 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shobeiri F, Ezzati Arasteh F, Parsa P, Mohammadii Y. The Effect of Group Counseling on Knowledge and Attitudes About AIDS Among Adolescent Girls Living in Welfare Boarding Centers. Avicenna J Nurs Midwifery Care. 2018; 25 (5) :217-225
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1744-fa.html
شبیری فاطمه، عزتی اراسته فهیمه، پارسا پریسا، محمدی یونس. بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر آگاهی و نگرش بیماری ایدز در دختران نوجوان ساکن در مراکز شبانه روزی بهزیستی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1396; 25 (5) :225-217

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1744-fa.html


1- گروه مامایی، مرکز مراقبت های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن در منزل، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، pparsa2003@yahoo.com
4- گروه اپیدمیولوژِی، مرکز تحقیقات مدل‌سازی بیماری‌های غیرواگیر، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (8098 مشاهده)

مقدمه : بیماری ایدز از جدی­ ترین مشکلات بهداشتی و مهلک­ترین بیماری عفونی واگیردار قرن حاضر می­باشد. عدم آگاهی کافی از بیماری، نوجوانان را به راحتی در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار می­ دهد. افزایش دانش و نگرش بیماری ایدز بهترین راه پیشگیری از بیماری محسوب می­ شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر اگاهی و نگرش بیماری ایدز در دختران نوجوان می باشد.

روش کار: این پژوهش یک مطالعه مداخله ای نیمه تجربی (تک گروهی) است که در سال ۱۳۹۵ بر روی دختران نوجوان ساکن مراکز شبانه روزی بهزیستی شهر همدان انجام شد و کلیه ی افراد واجد شرایط (۳۰ نفر) وارد مطالعه شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه سه قسمتی شامل مشخصات دموگرافیک، سنجش آگاهی و نگرش بود که سه بار (قبل ، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله) مورد استفاده قرار گرفتند. روایی پرسشنامه ها از طریق اعتبار محتوایی و صوری و پایایی آنها با ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS-۲۰  تجزیه و تحلیل گردید. میزان p کمتر از ۰/۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند که در حیطۀ آگاهی قبل از مداخله ۴۰% آگاهی ضعیف داشتند و در حیطۀ نگرش ۳۶/۶% افراد نگرش ضعیف داشتند و همچنین آگاهی و نگرش بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله در طول زمان نسبت به قبل مداخله به‌شکل معنی‌داری افزایش یافته است ( ۰/۰۰۱>P).

 نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که مداخله اموزشی به روش مشاوره گروهی بر آگاهی و نگرش  بیماری ایدز دختران نوجوان مراکز شبانه روزی موثر است.

متن کامل [PDF 279 kb]   (1103 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: 1396/3/21 | پذیرش: 1396/4/18 | انتشار: 1396/4/26

فهرست منابع
1. Mirzaii K, Olfati F. Explaining the educational needs of adolescents about reproductive health from the perspective of teachers. J Qazvin Univ Med Sci. 2015;73(2):68-76.
2. WHO. Adolescent pregnancy:Unmet need and undone deeds-A review of literature and programmes. CAH. 2007.
3. Statistics Center of Iran. 2005; Annual book of statistics. Tehran IP. Available from:URL:http://amar.sci.org.ir/index_e.aspx , Accessed 16 June 2009(17-3).
4. Mazloomy MS, Rahaei Z, Mirzaei AM, Soltanei T, Bakhshi Z, Shadkam V. The Survey of Knowledge and Attitude of University Students on Reproductive Health in the City of Yazd in 2010. Tolooebehdasht. 2012;10(3):139-49
5. Tavoosi A, Zaferani A, Enzevaei A, Tajik P, Ahmadinezhad Z. Knowledge and attitude towards HIV/AIDS among Iranian students. BMC public health. 2004;4(1):17. [DOI] [PubMed]
6. Black JM, Hawks JH. Medical surgical Nursing Clinical Management for Positive Outcomes. USA: Saunders; 2009.
7. Arabi M, Rakhshi M, Heidarzadeh M, Ghahramanian A. Knowledge and attitude of female high school students in relation to AIDS in Bonab ‎. J Holist Nurs Midwifery. 2013;23(1):45-53.
8. Solaymanifard S. The comparison of social skills of orphaned teenagers in welfare boarding center with adolescent in family in alternative family and adolescents in family in the Tehran [dissertation]. Tehran Iran: University of Social Welfare Rehabilitation Sciences; 2009.
9. United Nations Population Fund .Available from: URL: http :// www .unfpa . org /adolescents/girls.htm. Accessed 20 March 2009.
10. Farajzadegan Z, Ashtary N, Manzari L, Loghmani A. The study of the application of counseling standards from the perspective of reproductive health clients in Isfahan. J Isfahan Med Sch. 2013;30(217):2150-9.
11. Hatami H, Razavi M, Eftekhar Ardabily H, Majlesi F. The textbook of public health. 3nd ed. Tehran: Arjomand publition; 2013. 238-40.
12. Kermanshahi S, Hosseinzadeh S, Alhani F. The Effect of the Group Counseling Program on the Status of Primary Dysmenorrhea, Dietary Condition and Exercise in Shahreyar Girl's High School. J Zanjan Univ Med Sci. 2009;16(65):49-60.
13. Imam HM, Hadian M, Jalilvand M. Attitude and awareness about aids in high school students of Tehran. J Med Counc I.R. Iran. 2007;24(4):350-7.
14. Dehghani A, Dehghani P, Dehghani B. HIV/AIDS Knowledge and Attitude among High School Students in Shiraz, Iran in 2015. Journal of Midwifery and Reproductive Health. 2017;5(2):897-903. [DOI]
15. Mozaffarzadeh S, Vahdaninia M. AIDS literacy among female high school students: a cross-sectional study from Iran. Payesh. 2008;7(2):173-80.
16. Eslami H, Marzban A, Mazloomy SS. Investigating the Knowledge and Attitude of Health Volunteers about HIV/AIDS in Eghlid, Iran Health Centers in 2015. Journal of health research in community. 2016;2(1):21-7.
17. Olfati F, Aligholi S. Assessing the educational needs of adolescent girls about reproductive health and determining the appropriate strategies for providing it in Qazvin. J Qazvin Univ Med Sci. 2010;12(2):82-76.
18. Mahmoudifar Y. Effect of training in the field of AIDS on awareness rate and attitude of students. Education Strategies in Medical Sciences. 2009;2(3):109-15.
19. Clark JN, Van Eck RN, King A, Glusman B, McCain-Williams A, Van Eck S, et al. HIV/AIDS education among incarcerated youth. J Crim Justice. 2000;28(5):415-33. [DOI]
20. Arianmehr S, Dastras M, Rakhshani M. Effect of Educational Pamphlet on Knowledge and Attitude of Non-Medical Students about AIDS in University Khash. Electronic J Biol. 2014;13(1).
21. Zhao Q, Li X, Stanton B, Mao R, Wang J, Zhong L, et al. HIV/AIDS awareness and knowledge among secondary school students in China. World Health Popul. 2010;11(4):38-48. [DOI] [PubMed]
22. Tan X, Pan J, Zhou D, Wang C, Xie C. HIV/AIDS knowledge, attitudes and behaviors assessment of Chinese students: a questionnaire study. Int J Environ Res Public Health. 2007;4(3):248-53. [DOI] [PubMed]
23. Li Y, Scott CS, Li L. Chinese nursing students' HIV/AIDS knowledge, attitudes, and practice intentions. Appl Nurs Res. 2008;21(3):147-52. [DOI] [PubMed]
24. Alipur Z, Eskandari N, Mvkhvah S. Knowledge and attitude non-medical students about AIDS. J Holist Nurs Midwifery. 2016;26(1):10-20.
25. Chaudhary P, Solanki J, Yadav OP, Yadav P, Joshi P, Khan M. Knowledge and attitude about human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome among higher secondary school students of Jaipur city: A cross-sectional study. Journal of Indian Association of Public Health Dentistry. 2016;14(2):202-6. [DOI]
26. Lotfi PRS, Ravari A, Akbarinasab J. Knowledge, attitude and practice of non-medical students to the ways of transmission and prevention of AIDS in Rafsanjan city. Iran J Nurs. 2011;6(22):31-9.
27. Mirnejad R, Kiani J, Jeddi F, Alaedini F. Knowledge, attitude and practice of Iran University of Medical Sciences Students about AIDS. Iran J Nurs. 2009;21(56):17-26.
28. Ezzati N. To determine the effect of different methods of education on knowledge and attitude about AIDS. Woman and Family Studies. 2014;3(12):76-65.
29. Ashrafinia F, Janani L, Khajeh Kazemi R, Dastoorpour M. The Relationship between fear of AIDS with childbearing age women knowledge and attitude toward AIDS. Razi J Med Sci. 2014;20(117):76-84.
30. Tuchinda S, Chotpitayasunondh T, Teeraratkul A. Knowledge, attitudes, and practices of senior high school students regarding human immunodeficiency virus infection. J Med Assoc Thai. 1998;81(2):130-5. [PubMed]
31. 31. Ezedinachi E, Ross M, Meremiku M, Essien E, Edem C, Ekure E, et al. The impact of an intervention to change health workers' HIV/AIDS attitudes and knowledge in Nigeria: a controlled trial. Public health. 2002;116(2):106-12. [DOI]
32. Haghdoost A, Pourkhandani A, Motaghipisheh S, Farhoudi B, Fahimifar N, Sadeghirad B. Knowledge and attitude concerning HIV/AIDS among Iranian population: a systematic review and meta- analysis. Iranian Journal of Epidemiology. 2011;6(4):8-20.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |