دوره 25، شماره 5 - ( بهمن و اسفند 1396 )                   جلد 25 شماره 5 صفحات 199-189 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ahmadi M, Izadi A, Poormansouri S, Sedighie L, Estebsari F, Zarea K. Relationship Between Nursing Students’ Professional Competence in Spiritual Care and Spiritual Intelligence. Avicenna J Nurs Midwifery Care. 2018; 25 (5) :189-199
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1763-fa.html
احمدی مهرناز، ایزدی احمد، پورمنصوری سعید، صدیقی لادن، استبصاری فاطمه، زارع کوروش. ارتباط بین صلاحیت حرفه ای دانشجویان رشته پرستاری در حیطه مراقبت معنوی و هوش معنوی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1396; 25 (5) :199-189

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1763-fa.html


1- دانشجوی دکترای پرستاری، کمیتۀ پژوهشی دانشجویان، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
2- گروه روان شناسی، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران.
3- واحد رسیدگی به شکایات، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
4- دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، استادیار گروه پرستاری سلامت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
5- مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماری های مزمن، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران ، Zarea_k@ajums.ac.ir
چکیده:   (7791 مشاهده)

مقدمه: مراقبت معنوی می­تواند اثرات مثبتی بر سلامت جسمی و روانی بیماران گذاشته، روند بهبودی را تسهیل و رضایت­مندی بیماران را افزایش دهد. هوش معنوی نیز می­تواند از عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای مراقبتی پرستاران باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین صلاحیت حرفه­ای دانشجویان رشته پرستاری در حیطه مراقبت معنوی و هوش معنوی انجام شد.
روش کار­: این پژوهش توصیفی – همبستگی بر روی ۱۴۰ دانشجوی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه جندی شاپور اهواز که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند در سال ۱۳۹۵ انجام شد. ابزار گردآوری داده­ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه صلاحیت بالینی در حیطه مراقبت معنوی بود. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون t مستقل، کراسکال والیس، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده در نرم افزار آماری SPSS ۱۹ تجزیه و تحلیل شد.
یافته ­ها: بین هوش معنوی با صلاحیت حرفه­ای دانشجویان پرستاری در حیطه مراقبت معنوی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت (۰.۰۰۱>p، ۰.۳۳=r). از بین متغیرهای دموگرافیک فقط بین افرادی که دوره­های آموزشی را گذرانده بودند و کسانی که این دوره­ها را سپری نکرده بودند در هوش معنوی اختلاف معنادار وجود داشت. همچنین مدل رگرسیون خطی ساده نشان داد که به ازای هر بار افزایش در هوش معنوی دانشجویان صلاحیت حرفه­ای آنها در حیطه مراقبت معنوی ۰/۵۴ بار افزایش می ­یابد.
نتیجه­ گیری: هوش معنوی می­تواند بر صلاحیت دانشجویان پرستاری در حیطه مراقبت معنوی تأثیرگذار باشد لذا شایسته است در جهت ارتقاء هوش معنوی دانشجویان و در نتیجه صلاحیت بالینی در حیطه مراقبت معنوی برنامه ­ریزی­ های مناسبی صورت گیرد. 

 

متن کامل [PDF 349 kb]   (1273 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1396/4/21 | پذیرش: 1396/9/8 | انتشار: 1396/9/11

فهرست منابع
1. Ross L, van Leeuwen R, Baldacchino D, Giske T, McSherry W, Narayanasamy A, et al. Student nurses perceptions of spirituality and competence in delivering spiritual care: a European pilot study. Nurse Educ Today. 2014;34(5):697-702. [DOI] [PubMed]
2. Nasehi A, Rafiei H, Jafari M, Borhani F, Sabzevari S, Baneshi MR, Rahimi-Madiseh M. Survey of nurse’s students competencies for delivering spiritual care to their patients. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2013;4(3):1-9.
3. Zare A, Jahandideh S. The impact of special wards nursing spiritual well-being upon patients’ spiritual care. Iran J Nurs Res. 2014;9(3):30-8.
4. Bennett V, Thompson ML. Teaching spirituality to student nurses. J Nurs Educ Pract. 2015;5(2):26-33.
5. Giske T. How undergraduate nursing students learn to care for patients spiritually in clinical studies--a review of literature. J Nurs Manag. 2012;20(8):1049-57. [DOI]
6. Baldacchino DR. Spiritual care education of health care professionals. Religions. 2015;6(2):594–613. [DOI]
7. Wong KF, Yau SY. Nurses’ experiences in spirituality and spiritual care in Hong Kong. Appl Nurs Res. 2010;23(4):242-44. [DOI] [PubMed]
8. Lind B, Sendelbach S, Steen S. Effects of a spirituality training program for nurses on patients in a progressive care unit. Critical Care Nurse. 2011;31(3):87-90. [DOI] [PubMed]
9. Baldacchino DR. Teaching on the spiritual dimension in care to undergraduate nursing students: The content and teaching methods. Nurse Education Today. 2008;28(5):550-62. [DOI] [PubMed]
10. Mohammadi G, Mirshahi F, Movahedi A, Taghavi M, Pasha AM, Mardani M, Kavosi A. Nurses and midwives attitude of hospitals of Neyshabur city about spirituality and spiritual care. Medical Ethics. 2016;9(33):45-63.
11. Wong K. Lee L. Lee J. Hong Kong enrolled nurses' perceptions of spirituality and spiritual care. Int Nurs Rev. 2008;55(3):333-40. [DOI] [PubMed]
12. Adib-Hajbaghery M, Zehtabchi S. Assessment of nurses’ professional competence in spiritual care in Kashan’s hospitals in 2014. Sci J Hamdan Univ Med Sci. 2014;22(4):23-32.
13. Chan MF, Chung LYF, Lee ASC, Wong WK, Lee GSC, Lau CY, et al. Investigating spiritual care perceptions and practice patterns in Hong Kong nurses: Results of a cluster analysis. Nurse Education Today. 2006;26(2):139-50. [DOI] [PubMed]
14. Çetinkaya B, Azak A, Dündar S. Nurses’ perceptions of spirituality and spiritual care. Aust J Adv Nurs. 2013;31(1):5-10.
15. Lewinson LP, McSherry W, Kevern P. Spirituality in pre-registration nurse education and practice: a review of the literature. Nurse Educ Today. 2015;35(6):806-14. [DOI]
16. Yang K, Mao X. A study of nurses spiritual intelligence: A cross-sectional questionnaire survey. Int J Nurs Stud. 2007;44(6):999-1010. [DOI]
17. Narayanasamy A, Owens J. A critical incident study of nurses’ responses to the spiritual needs of their patients. Journal of Advanced Nursing. 2001;33(4):446-55. [DOI] [PubMed]
18. Benjamins MR. Religion and functional health among the elderly: is there a relationship and is it constant? J Aging Health. 2004;16(3):355-74. [DOI] [PubMed]
19. Speck P, Higginson I, Addington-Hall J. Spiritual needs in health care. BMJ. 2004;329(7458):123-4. [DOI] [PubMed]
20. Ghana S, Jouybari LM, Sharifnia SH, Hekmat Afshar M, Sanagoo A, Chehreh Gosha M. Correlation of spiritual intelligence with some of demographic and educational factors among the students of Golestan University of Medical Sciences. Journal of Health Promotion. 2013;2(1):17-23.
21. Shiasi M, Etebarian A, Zarin Abadi Z, Ahmadi M. The effect of spiritual intelligence on the productivity of employees at Isfahan University of Medical Sciences based on structural equation model. Journal of Health Administration. 2016;19(63):34-44.
22. King DB. Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model, and measure. Bethesda, MD: ProQuest; 2008.
23. Noble, K. D. Spiritual intelligence: A new frame of mind. Advanced Development Journal. 2000;9:1-29.
24. Nouhi E, Nakhaee N, Rahimi N. Spiritual intelligence and attitude towards spirituality and spiritual care in nursing and midwifery students. Iran J Nurs Res. 2014;27(90):150-9.
25. Mashayekhi Dolatabadi MR, Mohammadi M. Resilience and spiritual intelligence predictors of as academic self-efficacy in urban and rural students. Journal of school psychology. 2014;3(2):205-25.
26. Miri KH, Keshavarz A, Shirdelzadeh S, Parsa P. The relationship between nurses’ spiritual Intelligence and quality of nursing care based on Nurses' & patients' viewpoints. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2015;13(6):518-24.
27. Amram Y. The contribution of emotional and spiritual intelligences to effective business leadership.[disertation]. Palo Alto: Institute of Transpersonal Psychology; 2009.
28. Bagheri F, Akbarizadeh F, Hatami H. The relationship between nurses' spiritual intelligence and happiness in Iran. Procedia Soc Behav Sci. 2010;5:1556-61. [DOI]
29. Ghaleei A, Mohajeran B, Mahmoodzadeh M. The relationship among spiritual intelligence, mental health and job stress in nurses in imam khomeini hospital of mahabad. Sci J Hamdan Univ Med Sci. 2016;23(4):14-21.
30. Kaur D, Sambasivan M, Kumar N. Impact of emotional intelligence and spiritual intelligence on the caring behavior of nurses: a dimension-level exploratory study among public hospitals in Malaysia. Appl Nurs Res. 2015;28(4):293-8. [DOI] [PubMed]
31. Karimi-Moonaghi H, Gazerani A, Vaghee S, Gholami H, Salehmoghaddam AR, Gharibnavaz R. Relation between spiritual intelligence and clinical competency of nurses in Iran. Iran J Nurs Midwifery Res. 2015;20(6):665-9. [DOI] [PubMed]
32. Ali G, Wattis J, Snowden M. ‘Why are spiritual aspects of care so hard to address in nursing education?’ a literature review (1993-2015). International Journal of Multidisciplinary Comparative Studies. 2015;2(1):7-31.
33. AdibHajbaghery M, Zehtabchi S. Developing and validating an instrument to assess the nurses’ professional competence in spiritual care. Journal of Nursing Measurement. 2016;24(1):15-27. [DOI] [PubMed]
34. Hosein Chari M, Zakeri HM. The effect of university majors, religious and artistic sciences on the spiritual intelligence; an attempt to validation and reliability measurement of the scale of spiritual intelligence. Period Edu Measur. 2010;1(1):71-92.
35. Attard J, Baldacchino DR, Camiller L. Nurses' and midwives' acquisition of competency in spiritual care: A focus on education. Nurse Education Today. 2014;1(1):1-7. [DOI]
36. Sabsevari S, Jafari M, Bonashi M, Borhani F. Competence spiritual care in nursing and nursing students of Kerman University of Medical Sciences. Journal of Medical Jurisprudence. 2013;5(15,16):123-38.
37. Mazaheri M, Falahi Khoshknab M, Madah B, Rahgozar M. Attitude of nursing to spirituality and spiritual care. Payesh Journal. 2009;8(1):31-7.
38. Noohi E, Rahimi N, Nakhaee N. Study spiritual intelligence nursing and midwife students of kerman university of medical sciences in 1391. Medical History Journal. 2014;5(17):63-78.
39. Mohebi P, Rastegari L, Jafari A, Sepehrinia M. Spiritual intelligence in nursing students and its relationship with some demographic variables in Zanjan school of nursing and midwifery. Nursing and Midwifery Care Journal. 2013;2(2):49-56.
40. Golchin M, Sanjari AR. The relation between spiritual intelligence and self efficacy in employees (Case study: Golestan Province Education Department). Organizational Behavior Studies Quarterly. 2013;1(3):54-66.
41. Ghasemi-Pirbalouti M, Ahmadi R, Alavi-Eshgaftaki SM, Alavi-Eshkaftaki SS. The association of spiritual intelligence and job satisfaction with mental health among personnel in Shahrekord University of Medical Sciences. J Shahrekord Univ Med Sci. 2014;16(5):123-31.
42. Pakniat M, Javidy H. Mediating role of citizenship behaviors for spiritual intelligent and organizational mental health. Journal of psychological models and methods. 2016;7(23):19-37.
43. Hosseini M, Elias H, Krauss SE, Aishah S. A review study on spiritual intelligence, adolescence and spiritual intelligence: factors that may contribute to individual differences in spiritual intelligence and the related theories. Journal of Social Sciences. 2010;6(3):429-38. [DOI]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |