دوره 26، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 )                   جلد 26 شماره 6 صفحات 365-357 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

karbasi F, khatiban M, Soltanian A. The Effects of Teaching the Communication Skills to Patients Through Role-Playing Method on Nursing Students' Self-Efficacy. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2019; 26 (6) :357-365
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1866-fa.html
کرباسی فاطمه، خطیبان مهناز، سلطانیان علی رضا. تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباط با بیمار به روش ایفای نقش بر خودکارآمدی دانشجویان پرستاری. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1397; 26 (6) :357-365

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1866-fa.html


1- گروه پرستاری داخلی ـ جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علـوم پزشکی همدان، همدان، ایـران
2- مرکز تحقیقات مراقبت مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، Mahnaz.khatiban@gmail.com
3- گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (8021 مشاهده)
مقدمه: آموزش مهارت‌های ارتباط حرفه‌ای می‌تواند در توسعه خودکارآمدی فراگیران مؤثر باشد. در آموزش ارتباط با بیمار بر استراتژی‌های فعال و دانشجو ـ محور مانند ایفای نقش، تأکید بیشتری شده است. ازاین‌رو مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزشِ ارتباط با بیمار به‌روشِ ایفای نقش، بر خودکارآمدی دانشجویان پرستاری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه نیمه‌تجربیِ دوگروهی، با طرح قبل و بعد انجام شده است. از بین ۱۵ گروه از دانشجویانی که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، به‌صورت تصادفی، چهار گروه به‌روش ایفای نقش (۳۲ نفر) و چهار گروه به‌روشِ آموزش روتین (۳۲ نفر) انتخاب شدند. دانشجویان، پرسش‌نامه خودکارآمدی Sherer را در ابتدا و انتهای مطالعه کامل کردند. مداخله شامل برنامه آموزشی ارتباط با بیمار بود که به‌روشِ ایفای نقش در دوره کارآموزیِ فراگیران اجرا شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ و با سطح معنی‌داری ۹۵% تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: دانشجویانِ گروه ایفای نقش و گروه کنترل از نظر ویژگی‌های فردی با یکدیگر مشابه بودند. اگرچه نمرات خودکارآمدی دانشجویانِ گروه کنترل در ابتدای ورود به مطالعه از گروه ایفای نقش بیشتر (۰/۰۵>P) بود، پس از تعدیل نمرات بدو ورود، آزمون واریانس مشترک، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در نمره خودکارآمدی دانشجویانِ گروه ایفای نقش نشان داد (۰/۰۰۱>P).
نتیجه گیری: به‌کارگیری روش آموزشی ایفای نقش در مقایسه با روش آموزش سنتی، می‌تواند به ارتقای خودکارآمدی دانشجویان پرستاری کارشناسی منجر شود.
متن کامل [PDF 788 kb]   (3800 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1396/12/17 | پذیرش: 1397/4/6 | انتشار: 1397/5/13

فهرست منابع
1. Riley JB. Communication in nursing. United States: Elsevier Health Sciences; 2015.
2. Malt G. Cochrane Review Brief: Interprofessional Education: Effects On Professional Practice and Healthcare Outcomes. Online journal of issues in nursing. 2015;20(2):12.
3. Utley-Smith Q. 5 competencies needed by new baccalaureate graduates. Nursing Education Perspectives. 2004;25(4):166-70.
4. Meleis AI. Theoretical nursing: Development and progress: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
5. Khatami S, Asefzadeh S. Communication skills of medical interns of Qazvin UMS. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2007;11(3):79-81.
6. Vancheri C. Innovations in health literacy research: workshop summary: National Academies Press; 2011.
7. Arnold EC, Boggs KU. Interpersonal Relationships-E-Book: Professional Communication Skills for Nurses: Elsevier Health Sciences; 2015.
8. Arfaie K. Priorities of clinical education evaluation from nursing and midwifery students’ perspective. Iran Journal of Nursing. 2012;25(75):71-7.
9. Mirzaei-Alavijeh M, Motlagh M, Hosseini S, Jalilian F. Nursing Students Communication Skills with Patients in Kermanshah University of Medical Sciences. Research in Medical Education. 2017;9(3):54-47. [DOI]
10. Adib Hajbaghery M, Rezaei Shahsavarloo Z. Assessing the nursing and midwifery students competencies in communication with patients with severe communication problems. Nurs Midwifery Stud. 2014;3(2):e18143. [DOI] [PubMed]
11. Kiani F, Balouchi A, Shahsavani A. Investigation of nursing students' verbal communication quality during patients' education in zahedan hospitals: Southeast of Iran. Global journal of health science. 2016;8(9):331. [DOI]
12. Rostami H, Golchin M, Mirzaei A. Evaluation of communication skills of nurses from hospitalized patients'perspective. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2012;10(1)
13. Papastavrou E, Lambrinou E, Tsangari H, Saarikoski M, Leino-Kilpi H. Student nurses experience of learning in the clinical environment. Nurse Education in Practice. 2010;10(3):176-82. [DOI] [PubMed]
14. Managheb S, Firouzi H, Jafarian J. The impact of communication skills training based on calgary-cambridge guideline on knowledge, attitude and practice of family physicians in jahrom university of medical sciences 2007. 2008.
15. Ranse K, Grealish L. Nursing students' perceptions of learning in the clinical setting of the Dedicated Education Unit. Journal of Advanced Nursing. 2007;58(2):171-9. [DOI] [PubMed]
16. Colletti L, Gruppen L, Barclay M, Stern D. Teaching students to break bad news. The American Journal of Surgery. 2001;182(1):20-3. https://doi.org/10.1016/S0002-9610(01)00651-1
17. Billings DM. Role-play revisited. Journal of continuing education in nursing. 2012;43(5):201-2. https://doi.org/10.3928/00220124-20120424-04 PMID:22582956
18. Nestel D, Tierney T. Role-play for medical students learning about communication: Guidelines for maximising benefits. BMC Medical Education. 2007;7:3-.https://doi.org/10.1186/1472-6920-7-3 [PubMed]
19. Khatiban M, Sangestani G. The effects of using problem-based learning in the clinical nursing education on the students' outcomes in Iran: A quasi-experimental study. Nurse education in practice. 2014;14(6):698-703. [DOI] [PubMed]
20. Sangestani G, Khatiban M. Comparison of problem-based learning and lecture-based learning in midwifery. Nurse Educ Today. 2013;33(8):791-5. : [DOI] [PubMed]
21. Karbasi F, khatiban M, Soltanian A. The Effect of Teaching Nurse-patient Communication through Role-play Method on Nursing Students’ Caring Behaviors: A Quasi-Experimental Study. Iranian Journal of Medical Education. 2016;16:120-30.
22. Khatiban M, Sangestani G, Bennet N, Oshvandi K. Role-playing versus conventional strategy in midwifery clinical education on breast self-examination: A quasi-experimental study. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2017;11(12):JC01-JC6. [DOI]
23. Khatiban M, Sangestani G, Oshvandi K. Midwifery students’ experience of role-playing as a teaching strategy: a qualitative study. Journal of Nursing Education. 2014;3(1):61-70.
24. Hsu L-L, Chang W-H, Hsieh S-I. The effects of scenario-based simulation course training on nurses' communication competence and self-efficacy: a randomized controlled trial. Journal of Professional Nursing. 2015;31(1):37-49. [DOI] [PubMed]
25. 25. Yip MP, Ong BN, Meischke HW, Feng SX, Calhoun R, Painter I, et al. The role of self-efficacy in communication and emergency response in Chinese limited english proficiency (LEP) populations. Health promotion practice. 2013;14(3):400-7. [DOI] [PubMed]
26. Sung SC, Huang HC, Lin MH. Relationship between the knowledge, attitude, and self-efficacy on sexual health care for nursing students. Journal of professional nursing: official journal of the American Association of Colleges of Nursing. 2015;31(3):254-61. [DOI]
27. Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review. 1977;84(2):191. [DOI] [PubMed]
28. Andrew S, McVicar A, Zanganeh M, Henderson N. Self-efficacy and relevance of bioscience for nursing, midwifery and healthcare students. J Clin Nurs. 2015;24(19-20):2965-72. [DOI] [PubMed]
29. Lent RW, Schmidt J, Schmidt L. Collective efficacy beliefs in student work teams: Relation to self-efficacy, cohesion, and performance. Journal of Vocational Behavior. 2006;68(1):73-84. [DOI]
30. Hagemeier NE, Hess R, Jr., Hagen KS, Sorah EL. Impact of an interprofessional communication course on nursing, medical, and pharmacy students' communication skill self-efficacy beliefs. Am J Pharm Educ. 2014;78(10):186. [DOI] [PubMed]
31. Joolaee S, Hajibabaee F, Jafar Jalal E, Bahrani N. Assessment of patient satisfaction from nursing care in hospitals of Iran University of Medical Sciences. Hayat. 2011;17(1):35-44.
32. Sherer M. The self-efficacy scale: Construction and Validation. Psychological Reports. 1982;51(2):663-71. [DOI]
33. Vizeshfar F, Dehghanrad F, Magharei M, Sobhani SMJ. Effects of Applying Role Playing Approach on Nursing Students' Education. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) ISSN 2356-5926. 2016:1772-81.
34. Kesten KS. Role-play using SBAR technique to improve observed communication skills in senior nursing students. Journal of Nursing Education. 2011;50(2):79-87. [DOI] [PubMed]
35. Ahsen NF, Batul SA, Ahmed AN, Imam SZ, Iqbal H, Shamshair K, et al. Developing counseling skills through pre-recorded videos and role play: a pre-and post-intervention study in a Pakistani medical school. BMC Medical Education. 2010;10(1):7. [DOI] [PubMed]
36. Foronda C, Gattamorta K, Snowden K, Bauman E. Use of virtual clinical simulation to improve communication skills of baccalaureate nursing students: A pilot study. nurse education today. 2014;34(6):53-7. [DOI] [PubMed]
37. Shinnick MA, Woo MA. Does Nursing Student Self-efficacy Correlate with Knowledge When Using Human Patient Simulation? Clinical Simulation in Nursing. 2014;10(2):e71-9. [DOI]
38. Merriman CD, Stayt LC, Ricketts B. Comparing the effectiveness of clinical simulation versus didactic methods to teach undergraduate adult nursing students to recognize and assess the deteriorating patient. Clinical Simulation in Nursing. 2014;10(3):e119-27. https://doi.org/10.1016/j.ecns.2013.09.004

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |