دوره 26، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 )                   جلد 26 شماره 6 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- جندی شاپور
2- جندی شاپور ، Rostami-sh@ajums.com
چکیده:   (1382 مشاهده)
زمینه و هدف : توجه به ابعاد مختلف بهداشت دوران بلوغ نقش مهمی در سلامت دختران دارد هدف این مطالعه تعیین مقایسه تاثیر دو روش آموزش ترکیبی و سخنرانی در زمینه سلامت بلوغ بر آگاهی دختران دبیرستانی شهر مسجد سلیمان می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی که بر روی 126 نفر از دانش آموزان از مدرسه هایی که فاقد مربی بهداشت بودند به روش خوشه ای انجام شد شرکت کنندگان به صورت تصادفی به 3 گروه 42 نفره تقسیم شدند برای گروه سخنرانی مداخله آموزشی به شیوه سخنرانی و برای گروه ترکیبی مداخله آموزشی به شیوه (سخنرانی و نمایش کلیپ) در طی 3 جلسه 1 ساعته  و برای گروه شاهد مداخله ای انجام نگرفت. آنگاه پس از یک ماه، مجدداً پرسشنامه توسط سه گروه  تکمیل گردید و  اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری spss  نسخه 22 قرار گرفت.
یافته ها: 1با توجه به میزان 0001/0>p اختلاف میانگین آگاهی درگروه ترکیبی و سخنرانی، قبل و بعد از مداخله معنی دار بوده ولی با توجه به میزان092/0=p  اختلاف میانگین نمره آگاهی در گروه شاهد قبل و بعد از مداخله  معنی دار نبوده و  نتایج مقایسه تفاوت سطح آگاهی دانش آموزان قبل و بعد از آموزش درسه گروه آموزشی، بیانگر تغییر ایجاد شده بیشتر در میانگین آگاهی دختران در گروه ترکیبی نسبت به گروه سخنرانی بوده است .
نتیجه گیری: آموزش ترکیبی، برتری معنی داری نسبت به سخنرانی در ارتقا ی آگاهی دختران در زمینه بهداشت بلوغ دارد.
 
واژه‌های کلیدی: آموزش ترکیبی، سخنرانی، بلوغ، آگاهی
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۳