دوره 28، شماره 1 - ( فروردين و ارديبهشت 1399 )                   جلد 28 شماره 1 صفحات 56-46 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hasanian M, Karami N, Molavi vardanjani M, Tapak L. The Effect of Nurses' Virtual Learning on Knowledge and Practice of Observing X-Ray Protection Principles. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2020; 28 (1) :46-56
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2070-fa.html
حسنیان مرضیه، کرمی نسترن، مولوی وردنجانی مهدی، تاپاک لیلی. تاثیر آموزش مجازی پرستاران بر دانش و عملکرد رعایت اصول حفاظتی در برابر اشعه ایکس. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا 1399; 28 (1) :56-46

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2070-fa.html


1- استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن (مراقبت در منزل)، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- مربی، مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن (مراقبت در منزل)، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، m.molavi@umsha.ac.ir
4- استادیار ،گروه آمار زیستی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (4374 مشاهده)
مقدمه: ارتقا سطح دانش در خصوص محافظت در برابر اشعه ایکس می تواند نقش مهمی در کاهش عوارض ناشی از پرتو گیری داشته باشد. مطالعه حاضر باهدف بررسی تاثیر آموزش مجازی پرستاران بر رعایت اصول حفاظتی در برابر اشعه ایکس انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه بصورت  کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده  روی ۹۰ نفر از پرستاران انجام شد. مداخله آموزشی از طریق شبکه اجتماعی مجازی شد. پرسشنامه قبل و بعد از مداخله در دو گروه تکمیل و داده ها با آمار تی زوجی و مستقل و با توسط نرم افزار  SPSS.V.۲۴ آنالیز گردید.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره دانش حفاظتی در برابر اشعه ایکس در گروه مداخله قبل و بعد از مداخله به ترتیب ۳/۲۶±۳۰/۲، ۶۴/۳±۸۴/۱۵(از مجموع ۳۴نمره) و در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله به ترتیب ±۴/۲۷۱۴/۴۸، ۴۵/۴±۰۸/۱۴  بود. میانگین و انحراف معیار نمره عملکرد پرستاران قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله به ترتیب ۰۳/۱± ۸/۲ ،  ۹۶/۰±۶۲/۵ و در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله به ترتیب ۰۷/۱± ۸۲/۳ ، ۰۳/۱± ۹۳/۳ گزارش شد. نتایج حاصل از آزمون های آماری تی زوجی و مستقل نشان داد میانگین نمره عملکرد و دانش حفاظتی پرستاران در مورد کاربرد اصول حفاظت برابر اشعه ایکس قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله به طوری معنی­داری باهم تفاوت داشتند (۰۰۰/۰P=).
نتیجه ­گیری: آموزش مبتنی بر فضای مجازی موجب افزایش سطح دانش حفاظتی و  بهبود عملکرد پرستاران در ارتباط با حفاظت در برابر اشعه ایکس گردید.
متن کامل [PDF 534 kb]   (884 دریافت)    
 ✅ آموزش مبتنی بر فضای مجازی سطح دانش حفاظتی و بهبود عملکرد پرستاران را در ارتباط با حفاظت در برابر پرتو ایکس افزایش می‌دهد.
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1398/4/23 | پذیرش: 1398/6/6 | انتشار: 1398/10/13

فهرست منابع
1. Chinangwa G, Amoako JK, Fletcher JJ. Investigation of the Status of Occupational Radiation Protection in Malawian Hospital. Malawi Medical Journal. 2018;30(1):22-4. [DOI:10.4314/mmj.v30i1.5] [PMID] [PMCID]
2. Anim-Sampong S, Opoku SY, Addo P, Botwe BO. Nurses Knowledge of Ionizing Radiation and Radiation Protection During Mobile Radiodiagnostic Examinations. Educ Res. 2015 Apr;6:39-49.
3. Karami V, Zabihzadeh M. Radiation Protection in Diagnostic X-ray Imaging Departments in Iran: A Systematic Review of Published Articles. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2016 Apr 15;26(135):175-88.
4. Kada S. A Study of General Practitioners' Knowledge of Ionizing Radiation from Diagnostic Imaging Examinations. Quality in primary care. 2010;18(6):391-7.
5. Oudi D, Kianfar S. Nursing Staff and Students' Knowledge About Medical Imaging Methods in Birjand University of Medical Sciences. Modern Care Journal. 2013;10(2).108-14.
6. Karami V, Zabihzadeh M. Review On Radiation Protection in Diagnostic Radiology. Tehran University Medical Journal TUMS Publications. 2016 Oct 15;74(7):457-66.
7. Kalantari A, khosrovani S. State of observing Radiology standards Shahid Beheshti Hospital of Yasouj .Armaghan danesh Journal of Medical Science. 2013;88(19):421-32. .[Persian]
8. Luntsi G, Ajikolo AB, Flaviuos NB, Nelson L, Nwobi C, Hassan JM, Malgwi FA. Assessment of Knowledge and Attitude of Nurses Towards Ionizing Radiation During Theatre/Ward Radiography. J Nurs Care. 2016; 5(3):342-5. [DOI:10.4172/2167-1168.1000342]
9. Lee WJ, Woo SH, Seol SH, Kim DH, Wee JH, Choi SP, Jeong WJ, Oh SH, Kyong YY, Kim SW. Physician and Nurse Knowledge About Patient Radiation Exposure in the Emergency Department. Nigerian journal of clinical practice. 2016;19(4):502-7. [DOI:10.4103/1119-3077.183298] [PMID]
10. Kadivar M, Seyedfatemi N, Zolfaghari M, Mehran A. The Impact of Virtual-Based Educationon Nurses' Self-Efficacy in the Level II Neonatal Care. Crit Care Nurs J. 2016 Nov 10;9(4):1-7. [DOI:10.17795/ccn-9281]
11. Sarikhani R, Moosavipour S, Feizabadi N, Zare M. Effect of Virtual Social Networks on Nursing Students' English Learning. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences. 2016;7(4). [DOI:10.5812/ijvlms.10413]
12. Lahti M, Hätönen H, Välimäki M. Impact of E-Learning on Nurses' and Student Nurses Knowledge, Skills, and Satisfaction: A Systematic Review and Meta-Analysis. International journal of nursing studies. 2014 Jan 1;51(1):136-49. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2012.12.017] [PMID]
13. Ventura R, Quero MJ. Using Facebook in University Teaching: A Practical Case Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013 Jul 4;83:1032-8. [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.06.192]
14. Eger L. Is Facebook a Similar Learning Tool for University Students as LMS?. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015 Aug 26;203:233-8. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.08.287]
15. Hosseini MA, Ghahremani AR, Mohammadi Shahbolaghi F, Hamadzadeh S, Tamizi Z. The Advantages of Electronic Learning in Nursing Education: A Review study. Journal of Nursing Education. 2016 Feb 10;4(4):9-16.
16. Kadivar M, Seyedfatemi N, Zolfaghari M, Mehran A, Azizkhani L. The Effect of Virtual Education on Neonatal Nurses' Caring Ability at the Neonatal Intensive Care Unit. Journal of Pediatric Nursing. 2017 Apr 1;3(3):32-9. [DOI:10.21859/jpen-03036]
17. Ghaffari M, Rakhshanderou S, Mehrabi Y, Tizvir A. Using Social Network of Telegram for Education on Continued Breastfeeding and Complementary Feeding of Children Among Mothers: A Successful Experience from Iran. International Journal of Pediatrics. 2017 Jul 1;5(7):5275-86.
18. Kordi M, Rashidi Fakari F, Mazlom R, Khadivarzadeh T, Akhlaghi F. Comparison of Web-Based Training, Simulation and Durability of Traditional Knowledge and Skills in the Management of Postpartum Hemorrhage Midwifery Students. J Obstetric Gynecol Iran. 2014;16(89):8-14.
19. Hashemi S, Salaree MM, Salaree M, Delavari AA, Khoshsima S. The Comparison of Learning Levels in Chemical Element Nursing with Three Approaches: Web-Based Electronics Training, Multi-Media Software Packages and Lecturing. Education Strategies in Medical Sciences. 2016 Apr 10;9(1):26-33.
20. Dianati M, Zaheri A, Talari HR, Deris F, Rezaei S. Intensive Care Nurses' Knowledge of Radiation Safety and Their Behaviors Towards Portable Radiological Examinations. Nursing and midwifery studies. 2014 Dec;3(4):1-5. [DOI:10.17795/nmsjournal23354] [PMID] [PMCID]
21. Shafi H, Ghayemiayn N, Amani N, Bezhani S, Kamali S. Survey of Knowledge of Nurses in Shahid Beheshti and Yahyanejad About Principles of Radiation Protection in Babol Iranian Journal of Surgery. 2016;24(2):71-82.
22. Alotaibi M, Al-Abdulsalam A, Bakir YY, Mohammed AM. Radiation Awareness Among Nurses in Nuclear Medicine Departments. Australian Journal of Advanced Nursing, The. 2015 Mar;32(3):25.
23. Alzubaidi MA, Mutairi HH, Alakel SM, Al Abdullah HA, Albakri IA, Alqahtani SF. Assessment of Knowledge and Attitude of Nurses Towards Ionizing Radiation During Radiography in Jeddah City, 2017. The Egyptian Journal of Hospital Medicine. 2017 Oct 1;69(7):2906-9. [DOI:10.12816/0042590]
24. Urushizaka M, Noto Y, Ogura N, Kitajima M, Nishizawa Y, Ichinohe T, Yamabe H. Changes in nurses' Impression of Radiation After Attending Educational Seminars on Radiation. Radiation Emergency Medicine. 2013 Aug;2:35-42.
25. Yurt A, Çavuşoğlu B, Günay T. Evaluation of Awareness on Radiation Protection and Knowledge About Radiological Examinations in Healthcare Professionals Who Use Ionized Radiation at Work. Molecular Imaging and Radionuclide Therapy. 2014 Jun;23(2):48-53. [DOI:10.4274/mirt.00719] [PMID] [PMCID]
26. Kadivar M, Seyedfatemi N, Zolfaghari M, Mehran A, Hosseinzadeh Z. The Impact of Virtual-Based Education on Nurse's Psychological Empowerment in The Level II Neonatal Care Unit. Iranian Journal of Medical Education. 2017;11(17):102-15.
27. Nasteizaei N, Hezare moghadam M. A Comprative Survey on Effects of Face to Face and Distanced Short Term Training Courses on Staff, psychological Empoverment Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences 2010;4(8):25-46.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |