دوره 29، شماره 1 - ( زمستان 1399 )                   جلد 29 شماره 1 صفحات 80-72 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sheikhi M R, Moradibaglooei M, Ghiasvand M. The Effect of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) on Depression in Spinal Cord Injury Patients. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2021; 29 (1) :72-80
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2214-fa.html
شیخی محمد رضا، مرادی بگلویی محمد، غیاثوند مسعود. تأثیر حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر افسردگی بیماران دارای ضایعات نخاعی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1399; 29 (1) :72-80

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2214-fa.html


1- استادیار، گروه روان‌پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌ پزشکی قزوین، قزوین، ایران
2- عضو هیئت علمی، گروه روان‌پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم ‌پزشکی قزوین، قزوین، ایران ، baglooei@yahoo.com
3- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان ‌پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌ پزشکی قزوین، قزوین، ایران
چکیده:   (3291 مشاهده)

مقدمه: افسردگی شایع‌ترین پیامد روان‌شناختی در بیماران مبتلا به آسیب‌های نخاعی است؛ از این‌رو مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر میزان افسردگی بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی انجام شده است.
روش کار: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده است. ۴۰ بیمار مبتلا به ضایعه نخاعی در مرکز توان‌بخشی حدیث شهر قزوین در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷، به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و سپس به‌طور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. روش حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در پنج جلسه به مدت ۹۰ دقیقه برای گروه آزمون انجام شد. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمعیت‌شناختی و افسردگی بک ویرایش دوم انجام شد. میزان افسردگی بیماران قبل، یک، سه و شش ماه بعد از اجرای مداخله اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۳ و آزمون‌های آماری t مستقل، t زوجی، کای اسکوئر و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان می‌دهد، میانگین میزان افسردگی در گروه آزمون و کنترل، قبل از مداخله، به‌ترتیب ۱۰/۴ ± ۳۱/۴ و ۶/۳ ± ۳۰/۵ بود که با آزمون (۰/۳=t،۰/۷=P) اختلاف معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد و یک ماه پس از مداخله در گروه آزمون به ۵/۷ ± ۲۲/۱ و کنترل ۶/۶ ± ۳۰/۳ رسید که با عنایت به آزمون (۴/۱=t، ۰/۰۰۱<P) اختلاف معنی‌داری بین دو گروه مشاهده شد. این نتایج در سه و شش ماه بعد از مداخله درمانی نیز تداوم داشت (۴/۰۵-=t، ۰/۰۰۱<P).
نتیجه‌گیری: روش درمانی حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد به‌عنوان روش غیردارویی در کاهش علائم افسردگی بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی توصیه می‌شود. نتایج حاصل از این پژوهش مؤید آن است که روش EMDR بر درمان و کاهش نمرات افسردگی بیماران دارای ضایعه نخاعی که علائم افسردگی مؤثر است. این نتایج در سه و شش ماه بعد از مداخله درمانی نیز تداوم دارد و می‌توان از آن به‌عنوان روشی غیردارویی، مکمل و اثربخش در درمان افسردگی بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی استفاده کرد.

متن کامل [PDF 469 kb]   (1282 دریافت) |   |   چکیده گسترده انگلیسی (HTML)  (970 مشاهده)  

 روش درمانی حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد به‌عنوان روش غیردارویی در کاهش علائم افسردگی بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی توصیه می‌شود. نتایج حاصل از این پژوهش مؤید آن است که روش EMDR بر درمان و کاهش نمرات افسردگی بیماران دارای ضایعه نخاعی که علائم افسردگی مؤثر است. این نتایج در سه و شش ماه بعد از مداخله درمانی نیز تداوم دارد و می‌توان از آن به‌عنوان روشی غیردارویی، مکمل و اثربخش در درمان افسردگی بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی استفاده کرد.


نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/1/30 | پذیرش: 1399/5/3 | انتشار: 1399/7/20

فهرست منابع
1. Ahuja CS, Wilson JR, Nori S, Kotter MR, Druschel C, Curt A, Fehlings MG. Traumatic spinal cord injury. Nat Rev Dis Primers. 2017;3(1):1-21. [DOI:10.1038/nrdp.2017.18] [PMID]
2. Alizadeh A, Dyck SM, Karimi-Abdolrezaee S. Traumatic spinal cord injury: an overview of pathophysiology, models and acute injury mechanisms. Front Neurol. 2019;10:282. [DOI:10.3389/fneur.2019.00282] [PMID] [PMCID]
3. Ghajarzadeh M, Saberi H. Transportation mode and timing of spinal cord decompression and stabilization in patients with traumatic spinal cord injury in Iran. Spinal Cord. 2019;57(2):150-5. [DOI:10.1038/s41393-018-0189-5] [PMID]
4. Shank CD, Walters BC, Hadley MN. Current topics in the management of acute traumatic spinal cord injury. J Neurocritical Care. 2019;30(2):261-71. [DOI:10.1007/s12028-018-0537-5] [PMID]
5. Squair JW, Bélanger LM, Tsang A, Ritchie L, Mac-Thiong JM, Parent S, Christie S, Bailey C, Dhall S, Street J, Ailon T. Spinal cord perfusion pressure predicts neurologic recovery in acute spinal cord injury. Neurology. 2017;89(16):1660-7. [DOI:10.1212/WNL.0000000000004519] [PMID]
6. Hagen EM. Acute complications of spinal cord injuries. World J Orthop. 2015 ;6(1):17. [DOI:10.5312/wjo.v6.i1.17] [PMID] [PMCID]
7. Chamberlain JD, Meier S, Mader L, Von Groote PM, Brinkhof MW. Mortality and longevity after a spinal cord injury: systematic review and meta-analysis. Neuroepidemiol. 2015;44(3):182-98. [DOI:10.1159/000382079] [PMID]
8. Martz E, Livneh H, Priebe M, Wuermser LA, Ottomanelli L. Predictors of psychosocial adaptation among people with spinal cord injury or disorder. Arch Phys M. 2005;86(6):1182-92. [DOI:10.1016/j.apmr.2004.11.036] [PMID]
9. Lim SW, Shiue YL, Ho CH, Yu SC, Kao PH, Wang JJ, Kuo JR. Anxiety and depression in patients with traumatic spinal cord injury: a nationwide population-based cohort study. PLoS One. 2017;12(1):e0169623. [DOI:10.1371/journal.pone.0169623] [PMID] [PMCID]
10. Mousavi SA, Kooshki M, Kooshki AM. Physical and Mental Illness in Capable in Compare to Disable Veterans with Spinal Cord Injury. J Isfahan Med Sch. 2011;29(145).
11. Williams RT, Wilson CS, Heinemann AW, Lazowski LE, Fann JR, Bombardier CH. Identifying depression severity risk factors in persons with traumatic spinal cord injury. Rehabil Psychol. 2014;59(1):50. [DOI:10.1037/a0034904] [PMID]
12. Hatefi M, Abdi A, Tarjoman A, Borji M. Prevalence of Depression and Pain Among Patients with Spinal Cord Injury in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis. Trauma Mon; 2019; 24(4):1-8. [DOI:10.5812/traumamon.87503]
13. Catalano DC FW, L. Chiu CY. Muller VR. The BuffeningEffect of Resilience on Depression among Individuals with Spinal Cord Injury a Sttructural Equation Model. Rehabil Psychol. 2011;56(3):200-11. [DOI:10.1037/a0024571] [PMID]
14. Torabian S, Hemmati V, Mechi F. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Anxiety, Depression, and Stress in Patients with Spinal Cord Injuries. Int Clin Neurosci J. 2019; 6 (2): 46-52. [DOI:10.15171/icnj.2019.10]
15. Brakel K, Aceves AR, Aceves M, Hierholzer A, Nguyen QN, Hook MA. Depression-like behavior corresponds with cardiac changes in a rodent model of spinal cord injury. Exp Neurol. 2019;320:112969. [DOI:10.1016/j.expneurol.2019.112969] [PMID]
16. Hasanzadeh Pashang S, Zare H, Alipor A. The efficacy of stress inculation training (SIT) on resilience, anxiety depression and stress among spinal cord injury (SCI) patients. J Jahrom Uni Med Sci. 2012;10(3):12-20. [DOI:10.29252/jmj.10.3.15]
17. Titman R, Liang J, Craven BC. Diagnostic accuracy and feasibility of depression screening in spinal cord injury: A systematic review. J Spinal Cord Med. 2019;42(sup1):99-107. [DOI:10.1080/10790268.2019.1606556] [PMID] [PMCID]
18. Shapiro R, Brown LS. Eye movement desensitization and reprocessing therapy and related treatments for trauma: An innovative, integrative trauma treatment. Pract Innov, 2019:4(3):139-155 [DOI:10.1037/pri0000092]
19. Behnammoghadam M, Behnammoghadam A ,latif Rastian M, Rostaminejad A, Abdi N. The efficacy of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on phantom limb pain in patients with amputation: 18 months' follow up. Anesth. Analg. 2014;5(2):48-54.
20. Ostacoli L, Carletto S, Cavallo M, Baldomir-Gago P, Di Lorenzo G, Fernandez I, Hase M, Justo-Alonso A, Lehnung M, Migliaretti G, Oliva F. Comparison of eye movement desensitization reprocessing and cognitive behavioral therapy as adjunctive treatments for recurrent depression: The European Depression EMDR Network (EDEN) randomized controlled trial. Front Psychol. 2018;9:74. [DOI:10.3389/fpsyg.2018.00074] [PMID] [PMCID]
21. Wood E, Ricketts T, Parry G. EMDR as a treatment for long‐term depression: A feasibility study. Psychol Psychother. 2018;91(1):63-78. [DOI:10.1111/papt.12145] [PMID] [PMCID]
22. Gauhar YW. The efficacy of EMDR in the treatment of depression. J EMDR Pract Res. 2016;10(2):59-69. [DOI:10.1891/1933-3196.10.2.59]
23. Hofmann A, Hilgers A, Lehnung M, Liebermann P, Ostacoli L, Schneider W, Hase M. Eye movement desensitization and reprocessing as an adjunctive treatment of unipolar depression: A controlled study. J EMDR Pract Res. 2014;8(3):103-12. [DOI:10.1891/1933-3196.8.3.103]
24. Hase M, Balmaceda UM, Hase A, Lehnung M, Tumani V, Huchzermeier C, Hofmann A. Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy in the treatment of depression: a matched pairs study in an inpatient setting. Brain Behav. 2015;5(6):e00342. [DOI:10.1002/brb3.342] [PMID] [PMCID]
25. TamannaeeFar Sh, Mohammad khani P, Pourshahbaz A. Relationship Between B Cluster Personality Disorder and Major Depressive Disorder with Relapse of Depression. J Rehabil. 2009;9(3-4):57-62.
26. Shapiro F. The role of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy in medicine: addressing the psychological and physical symptoms stemming from adverse life experiences. Perm J. 2014;18(1):71. [DOI:10.7812/TPP/13-098] [PMID] [PMCID]
27. Khazaeipour Z, Norouzi-Javidan A, Kaveh M, Khanzadeh Mehrabani F, Kazazi E, Emami-Razavi SH. Psychosocial outcomes following spinal cord injury in Iran. J Spinal Cord Med. 2014;37(3):338-45. [DOI:10.1179/2045772313Y.0000000174] [PMID] [PMCID]
28. Mokhber Dezfoly R, Rezaee M, Kalantari M, Akbarzadeh Baghban A, Kohan AH. Depression in patients with spinal cord injury referred to the specialized centers in Tehran, Iran. Arch Neurosci. 2018;5(3). [DOI:10.5812/archneurosci.66718]
29. Krause JS, Terza JV, Erten M, Focht KL, Dismuke CE. Prediction of postinjury employment and percentage of time worked after spinal cord injury. Arch Phys M. 2012;93(2):373-5. [DOI:10.1016/j.apmr.2011.09.006] [PMID]
30. Hancock KM, Craig AR, Dickson HG, Chang E, Martin J. Anxiety and depression over the first year of spinal cord injury: a longitudinal study. Spinal Cord. 1993;31(6):349-57. [DOI:10.1038/sc.1993.59] [PMID]
31. 31. Hatefi M, Tarjoman A, Moradi S, Borji M. The Effect of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on Depression and Anxiety in Patients with Spinal Cord Injuries. Trauma Mon. 2019;24(5):1-6. [DOI:10.5812/traumamon.87503]
32. Malandrone F, Carletto S, Hase M, Hofmann A, Ostacoli L. A brief narrative summary of randomized controlled trials investigating EMDR treatment of patients with depression. J EMDR Pract Res. 2019;13(4):302-6. [DOI:10.1891/1933-3196.13.4.302]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |