دوره 29، شماره 4 - ( پاییز 1400 )                   جلد 29 شماره 4 صفحات 313-302 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: (IR.IAU.KHUISF.REC.1398.135)


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sadeghi N, Hesami S A, Sadeghi M, Sadeghi S. Nurses' Experiences of Palliative Care in the Neonatal Intensive Care Unit: A Qualitative Study. Avicenna J Nurs Midwifery Care. 2021; 29 (4) :302-313
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2328-fa.html
صادقی نرگس، حسامی امیرحسین، صادقی مهدی، صادقی شیما. تجارب پرستاران از مراقبت تسکینی در بخش مراقبت ویژه نوزادان: یک مطالعه کیفی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1400; 29 (4) :313-302

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2328-fa.html


1- دانشیار، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران ، n45sadeghi@yahoo.com
2- دانشجوی علوم‌پزشکی، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
3- دانشجوی پزشکی، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
4- کارشناس پرستاری، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
چکیده:   (903 مشاهده)

مقدمه: توجه به مراقبت تسکینی از نوزاد و خانواده ضروری است. جهت اجرای مراقبت تسکینی لازم است، تجارب پرستاران در نظر گرفته شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تبیین تجارب پرستاران از مراقبت تسکینی در بخش مراقبت ویژۀ نوزادان انجام شد.
روش کار: این مطالعه به روش کیفی و با رویکرد تحلیل محتوا در بخش‌های مراقبت ویژۀ نوزادان اصفهان در سال ۱۳۹۹ انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه، داشتن رضایت جهت شرکت در مطالعه و داشتن تجربه مراقبت از نوزاد و خانواده در مرحلۀ انتهای زندگی بود. به روش نمونه‌گیری هدفمند با ۱۲ پرستار مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختارمند صورت گرفت. مصاحبه‌ها ضبط، تایپ و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. جهت اطمینان از صحت و پایایی داده‌ها از معیارهای گوبا و لینکن استفاده شد.
یافته‌ها: اولین درون‌مایۀ حاصل از پژوهش فوق مراقبت تسکینی از نوزاد بود. این درون مایه از دو طبقۀ "مراقبت همراه با شفقت انتهای عمر" و "مراقبت معنوی انتهای عمر" تشکیل شده است. دومین درون‌مایۀ حاصل از پژوهش فوق مراقبت تسکینی از خانواده بود. این درون مایه از طبقات "مراقبت تسکینی از خانواده قبل از مرگ نوزاد" و "مراقبت تسکینی از خانواده پس از مرگ نوزاد" تشکیل شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش فوق مطابق با تعریف سازمان بهداشت جهانی از مراقبت تسکینی در کودکان است که به مراقبت کامل فعال از جسم کودک، ذهن، روح، و حمایت از خانواده اشاره دارد. نتایج حاصل از پژوهش فوق جهت مسئولین و پرستاران NICU در جهت ارتقای مراقبت از نوزاد و خانواده در مرحلۀ انتهای زندگی و مرگ کاربرد دارد.

متن کامل [PDF 693 kb]   (205 دریافت) |   |   چکیده گسترده انگلیسی (HTML)  (111 مشاهده)  

✅ نتایج پژوهش فوق مطابق با تعریف سازمان بهداشت جهانی از مراقبت تسکینی در کودکان است که به مراقبت کامل فعال از جسم کودک، ذهن، روح، و حمایت از خانواده اشاره دارد. نتایج حاصل از پژوهش فوق جهت مسئولین و پرستاران NICU در جهت ارتقای مراقبت از نوزاد و خانواده در مرحلۀ انتهای زندگی و مرگ کاربرد دارد.


نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: 1400/2/8 | پذیرش: 1400/6/13 | انتشار: 1400/9/30

فهرست منابع
1. Azzizadeh Forouzi M, Banazadeh M, Ahmadi JS, Razban F. Barriers of palliative care in neonatal intensive care units: attitude of neonatal nurses in southeast Iran. Am J Hosp Palliat Med. 2017;34(3):205-11. [DOI:10.1177/1049909115616597] [PMID]
2. Beltran SJ, Hamel MN. Caring for dying infants: a systematic review of healthcare providers’ perspectives of neonatal palliative care. American Journal of Hospice and Palliative Medicine®. 2021 Aug;38(8):1013-27. [DOI:10.1177/1049909120965949] [PMID]
3. Jackson C, Vasudevan C. Palliative care in the neonatal intensive care unit. Paediatr Child Health. 2020;30(4):124-8. [DOI:10.1016/j.paed.2020.01.002]
4. Farhat A, Chitgar Rahimi F, Mohammadzade A, Saeedi R, Ghiassi M, Omidbigi J, et al. The Neonatal Outcomes and resuscitation rate of Neonates at Imam Reza Hospital, Mashhad, Iran. J Midwifery Reprod Health. 2020;8(2):2162-7.
5. Moura H, Costa V, Rodrigues M, Almeida F, Maia T, Guimarães H. End of life in the neonatal intensive care unit. Clin. 2011;66(9):1569-72. [DOI:10.1590/S1807-59322011000900011] [PMID] [PMCID]
6. Rosenbaum JL, Smith JR, Zollfrank R. Neonatal end-of-life spiritual support care. J perinat Neonatal Nurs. 2011;25(1):61-9. [DOI:10.1097/JPN.0b013e318209e1d2] [PMID]
7. Hockenberry MJ, Wilson D. Wong's nursing care of infants and children-E-book: Elsevier Health Sci. 2018.
8. Kenner C, Press J, Ryan D. Recommendations for palliative and bereavement care in the NICU: a family-centered integrative approach. J Perinatol. 2015;35 Suppl 1:S19-23. [DOI:10.1038/jp.2015.145] [PMID] [PMCID]
9. Banazadeh M, Rafii F. A Concept Analysis of Neonatal Palliative Care in Nursing: Introducing a Dimensional Analysis. Compr Child Adolesc Nurs. 2020:1-26. [DOI:10.1080/24694193.2020.1783029] [PMID]
10. Quinn M, Weiss AB, Crist JD. Early for Everyone: Reconceptualizing Palliative Care in the Neonatal Intensive Care Unit. Adv Neonatal Care. 2020;20(2):109-17. [DOI:10.1097/ANC.0000000000000707] [PMID]
11. Walters A, Grosse J. Is this my home? a palliative care journey through life and death in the NICU: a case report. Adv Neonatal Care. 2020;20(2):127-35. [DOI:10.1097/ANC.0000000000000697] [PMID]
12. McLaughlin SN, Song M-K, Hertzberg V, Piazza AJ. Use of Palliative Care Consultation Services for Infants With Life-Threatening Conditions in a Metropolitan Hospital. Adv Neonatal Care. 2020;20(2):136-41. [DOI:10.1097/ANC.0000000000000698] [PMID]
13. Green A, Kim-Godwin YS, Jones CW. Perceptions of spiritual care education, competence, and barriers in providing spiritual care among registered nurses. J Holistic Nurs. 2020;38(1):41-51. [DOI:10.1177/0898010119885266] [PMID]
14. Branchett K, Stretton J. Neonatal palliative and end of life care: What parents want from professionals. J Neonatal Nurs. 2012;18(2):40-4. [DOI:10.1016/j.jnn.2012.01.009]
15. Kain VJ. An exploration of the grief experiences of neonatal nurses: A focus group study. J Neonatal Nurs. 2013;19(2):80-8. [DOI:10.1016/j.jnn.2012.04.001]
16. Fortney CA, Steward DK. A qualitative study of nurse observations of symptoms in infants at end-of-life in the neonatal intensive care unit. Intensive Crit Care Nurs. 2017;40:57-63. [DOI:10.1016/j.iccn.2016.10.004] [PMID] [PMCID]
17. Hughes MT, Smith TJ. The growth of palliative care in the United States. Annu Rev Public Health. 2014;35:459-75. [DOI:10.1146/annurev-publhealth-032013-182406] [PMID]
18. Kain VJ, Chin SD. Conceptually Redefining Neonatal Palliative Care. Adv Neonatal Care. 2020;20(3):187-95. [DOI:10.1097/ANC.0000000000000731] [PMID]
19. Hsieh H-F, Shannon SE. Three approaches to qualitative content analysis. Q Health Res. 2005;15(9):1277-88. [DOI:10.1177/1049732305276687] [PMID]
20. Munhall PL, Chenail RJ. Qualitative research proposals and reports: A guide: Jones & Bartlett Learning; 2008.
21. Speziale HS, Streubert HJ, Carpenter DR. Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic imperative: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
22. Creswell JW, Tashakkori A. Differing perspectives on mixed methods research. Sage Publications Sage CA: Los Angeles, CA; 2007. [DOI:10.1177/1558689807306132]
23. Polit DF, Beck CT. Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice: Lippincott Williams & Wilkins; 2009.
24. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurs Educ today. 2004;24(2):105-12. [DOI:10.1016/j.nedt.2003.10.001] [PMID]
25. Cerratti F, Tomietto M, Della Pelle C, Kain V, Di Giovanni P, Rasero L, et al. Italian Nurses' Attitudes Towards Neonatal Palliative Care: A Cross‐Sectional Survey. J Nurs Scholarsh. 2020;52(6):661-70. [DOI:10.1111/jnu.12600] [PMID]
26. Richards CA, Starks H, O'Connor MR, Bourget E, Lindhorst T, Hays R, et al. When and why do neonatal and pediatric critical care physicians consult palliative care? Am J Hosp Palliat Med. 2018;35(6):840-6. [DOI:10.1177/1049909117739853] [PMID] [PMCID]
27. Batstone E, Bailey C, Hallett N. Spiritual care provision to end‐of‐life patients: A systematic literature review. J Clin Nurs. 2020;29(19-20):3609-24. [DOI:10.1111/jocn.15411] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |