Journal archive for Google Scholar Robot!

Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سیناVolume 31, Number 4 (2023-8)


Effect of Distance Education (Telenursing) on Reducing the Anxiety of Prostate Cancer Patients after Chemotherapy: A Semi-experimental Study
تأثیر آموزشی از راه دور (Telenursing) بر کاهش اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پروستات پس از شیمی‌درمانی: یک مطالعه نیمه تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psycho-social Factors Affecting the use of Masks during the COVID-19 Pandemic in Be'sat Hospital in Hamadan: A Descriptive Study
عوامل روانی‌اجتماعی مؤثر بر استفاده از ماسک در دوران پاندمی کووید19 در بیمارستان بعثت همدان؛ یک مقاله‌ی توصیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Ethical Leadership on Missed Nursing Care: A Cross‐sectional Study from Nurses' Perspective
تأثیر رهبری اخلاقی بر مراقبت پرستاری فراموش‌شده: مطالعه مقطعی از دیدگاه پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Adherence to Treatment Regimen in Patients with Type 2 Diabetes
بررسی میزان پیروی از رژیم‌درمانی در بیماران مبتلابه دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Face-to-Face and Virtual Self-Care Training Methods on Self‐Care and Quality of Life among Patients with Heart Failure: A Randomized Clinical Trial Study
مقایسه تاثیر آموزش خودمراقبتی به دو روش حضوری و مجازی بر خودمراقبتی و کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the Process of Women's Confrontation with Symptoms of Pelvic Floor Disorders
تبیین فرآیند رویارویی زنان با نشانه‌های اختلالات کف لگن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Professional Values in the Quality of Professional Life of Nurses
بررسی نقش ارزش‌های حرفه‌ای در کیفیت زندگی حرفه‌ای پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Self-Care Training on the Hope of Hemo-dialysis Patients
اثربخشی آموزش خودمراقبتی بر امید به زندگی بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 31, Number 3 (2023-9)


The Effect of Health Belief Model Education on COVID-19 Preventive Behaviors in Nurses Working in Corona Wards of Farshchian Sina Hospital, Hamadan, 2022
تأثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری‌کننده از بیماری کووید ۱۹ در پرستاران شاغل در بخش‌های کرونای بیمارستان فرشچیان سینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Health-promoting Behaviors with Demographic and Pregnancy Characteristics in Overweight and Obese Pregnant Women who Refer to Comprehensive Health Centers in Bijar, Iran
بررسی ارتباط بهبود سلامت رفتاری با ویژگی‌های جمعیت شناسی و بارداری در زنان باردار چاق و دارای اضافه وزن مراجعه‌کننده به مراکز جامع سلامت شهر بیجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy in the Sense of Coherence and Self-compassion of Women with Multiple Sclerosis
اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر حس انسجام و خود دلسوزی زنان مبتلا به MS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Group Counseling on Sexual Knowledge, Attitude, and Function of Young Women with Sexual Dysfunction: A Randomized Controlled Clinical Trial
تأثیر مشاوره گروهی بر دانش، نگرش و عملکرد جنسی زنان جوان با اختلال عملکرد جنسی: کارآزمایی بالینی کنترل‌شده تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Psychometric Properties of the Attitude Scale for Nursing Profession (ASNP)
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نگرش به حرفه پرستاری (ASNP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Role-Modeled Professional Ethics Instruction on the Nursing and Midwifery Students' Moral Performance: A Semi-Experimental Study
بررسی تأثیر آموزش اخلاق حرفه‌ای به شیوه الگومداری بر عملکرد اخلاقی دانشجویان پرستاری و مامایی: یک مطالعه نیمه تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Implementation of the Rapid Response Nursing Team On Outcome Multiple Trauma(Head Trauma And Penetrate Trauma): A clinical trial
بررسی تأثیر اجرای گروه واکنش سریع پرستاری بر پیامد بیماران مالتیپل تروما (شامل ترومای سر و تروماهای باز) مراجعه‌کننده به اورژانس بیمارستان طالقانی کرمانشاه: یک پژوهش نیمه تجربی مداخله‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Educational Intervention Based on Orem's Self-Care Theory on Health Literacy in Patients with Prostate Cancer under Chemotherapy: A Quasi-Experimental Study
تأثیر مداخله آموزشی بر اساس نظریه خود مراقبتی اورم بر سواد سلامت بیماران مبتلا به سرطان پروستات تحت شیمی‌درمانی :یک مطالعه نیمه تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 31, Number 2 (2023-5)


The Effect of Vitamin D Supplementation on the Severity of Dysmenorrhea: A Systematic Review and Meta-analysis
تأثیر مصرف مکمل ویتامین دی بر شدت دیسمنوره: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Relationship between Stress Management and the Level of Perceived Job Stress and the Quality of Services Provided by Midwives Working in the Maternity Department of Hospitals in Hamedan Province in 2022
تعیین ارتباط مدیریت استرس با میزان تنش شغلی درک‌شده و کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط ماماهای شاغل در بخش زایمان بیمارستان‌های استان همدان در سال 1401
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Telemidwifery Counseling on Breastfeeding Self-efficacy in Primiparous Women during the COVID-19 Pandemic
تأثیر مشاوره دوربُرد مامایی (تله‌میدوایفری) بر خودکارآمدی شیردهی در زنان نخست‌زا در دوران پاندمی کووید 19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of In-person and Virtual Group Training on the Quality of Life of Postmenopausal Women: A Randomized Controlled Clinical Trial
مقایسه تأثیر آموزش گروهی حضوری و مجازی بر کیفیت زندگی زنان یائسه: کارآزمایی بالینی کنترل‌شده تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effects of Diet Education by Teach-back and Group Discussion Methods on Laboratory Parameters of Hemo-dialysis Patients
مقایسه آموزش رژیم غذایی به روش بازخوردمحور و بحث گروهی بر متغیرهای آزمایشگاهی بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Diabetes Self-care Education through WhatsApp Virtual Messenger on the Self-care Behavior of Patients with Type 2 Diabetes: A Semi-experimental Study
بررسی تأثیر آموزش خودمراقبتی دیابت از طریق پیام‌رسان مجازی واتساپ بر رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه نیمه‌تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Compassion-based Treatment in Depression, Anxiety, and Aggression of Emergency Medical Workers with Covid-19
اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر افسردگی، اضطراب و پرخاشگری کارکنان فوریت‌های پزشکی مبتلا به کرونا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Perceived Social Support and Sexual Satisfaction in Patients with Multiple Sclerosis
بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی درک ‌شده و رضایت جنسی در بیماران مبتلا به ام‌اس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 31, Number 1 (2023-3)


Assessment of the Barriers to Medical Error Reporting the Viewpoint of Nurses in Selected Hospitals of Ahvaz
بررسی موانع گزارش‌دهی خطاهای پزشکی از دیدگاه پرستاران سه بیمارستان منتخب شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Nursing Counseling on Health-related Anxiety and its Relationship with Trust in Nursing Services in Outpatients Referring to Health Services
بررسی تأثیر مشاوره پرستاری بر اضطراب سلامت و ارتباط آن با اعتماد به خدمات پرستاری در مراجعه‌کنندگان به بخش سرپایی خدمات سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Emotional Intelligence in the Quality of Nursing Care in Nurses Working in Covid-19 Care Units
نقش هوش هیجانی بر کیفیت مراقبت پرستاری در پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت از بیماران مبتلا به کووید 19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Reminiscence on Distress Tolerance and Spiritual Health of Mothers with Premature Newborns Admitted to the Neonatal Intensive Care Unit of Shahid Beheshti Hospital in Isfahan, Iran
تأثیر خاطره‌نویسی بر تحمل پریشانی و سلامت معنوی مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سال 1400
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive-Behavioral Hypnotherapy on Pain in Patients with Premenstrual Disorder
اثربخشی هیپنوتراپی شناختی ‌رفتاری بر درد مبتلایان به اختلال ملال پیش از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Moral Distress and Moral Courage in Nurses Working in Selected Hospitals of Hamadan University of Medical Sciences during the Covid-19 Pandemic
ارتباط بین دیسترس اخلاقی و شجاعت اخلاقی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی همدان در پاندمی کووید 19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Organizational Culture and Organizational Commitment of Nurses at Hamadan University of Medical Sciences, Iran
بررسی همبستگی فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی پرستاران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of BETTER and PLISSIT Approaches in the Treatment of Common Sexual Dysfunction among Women in Isfahan, Iran
بررسی مقایسه‌ای رویکردهای بتر و پلیسیت در درمان اختلالات شایع عملکرد جنسی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز منتخب درمانی استان اصفهان در سال 1400
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 4 (2022-12)


Relationship Between Responsible Leadership and Caring Behaviors of Nurses: the Mediating Role of Organizational Pride
ارتباط رهبری مسئولیت‌پذیر با رفتارهای مراقبتی پرستاران: نقش میانجی افتخار سازمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effects of Music and Rose Water Aromatherapy on the Happiness level among the Elderly Living in Nursing Homes in Kermanshah in 2018
مقایسه تأثیر موسیقی و رایحه‌درمانی با گلاب بر میزان شادکامی سالمندان ساکن در مراکز نگهداری سالمندان شهر کرمانشاه در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Spiritual Skills Training on the Quality of Life of Family Caregivers of Hemodialysis Patients
تأثیر آموزش مهارت‌های معنوی بر کیفیت زندگی مراقبان خانوادگی بیماران تحت درمان با همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Death Anxiety and Happiness of Nurses Working in Corona Wards with Those of Nurses Working in Other Wards in Educational-Medical Centers of Shiraz, Iran, In 2020
مقایسه اضطراب مرگ و شادکامی پرستاران شاغل در بخش کرونا با پرستاران شاغل در سایر بخش‌ها در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Moral Climate and Moral Distress with Job Involvement among Nurses Working in Hospitals Affiliated with Hamadan University of Medical Sciences in 2020
ارتباط بین جوّ اخلاقی و دیسترس اخلاقی با دل‌بستگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان همدان در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aromatherapy with Orange Essential Oil on Nausea and Vomiting in Children after Tonsillectomy Surgery
بررسی تأثیر رایحه‌درمانی با اسانس پرتقال بر شدت تهوع و استفراغ کودکان بعد از عمل جراحی خارج کردن لوزه‌ها: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of COVID-19-Related Fear and Self-care Behaviors with Maternal and Neonatal Outcomes in Mothers with a History of Covid-19 in 2021
بررسی ارتباط ترس از ابتلا به کرونا و رفتارهای خودمراقبتی با پیامدهای مادری و نوزادی در مادران با سابقه بارداری در پاندمی کرونا در سال 1400
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effectiveness of Supportive Group Therapy on Fear of Delivery in Pregnant Women, 2021
بررسی اثربخشی گروه ‌درمانی حمایتی بر ترس از زایمان در زنان باردار، 1400
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 3 (2022-9)


Experiences of Parents of Students with Learning Disabilities in Elementary Schools in Lordegan, Iran, in 2020
تجارب والدین دارای دانش آموز مبتلا به اختلالات یادگیری: مطالعۀ پدیدارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Relaxation Technique on Anxiety, Stress, and Depression Scores of High-risk Pregnant Women Prone to Preeclampsia and the Physiological Indicators of Their Babies
تأثیر روش تن‌آرامی بر نمره اضطراب، استرس و افسردگی مادران باردار پرخطر مستعد ابتلا به پره‌اکلامپسی و شاخص‌های فیزیولوژیک نوزاد آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of counseling based on the model of continuous care led- midwife on nausea and vomiting during pregnancy in patient referred to comprehensive health centers in Hamadan, 2020
تأثیر مشاوره بر اساس مدل مراقبت مستمر توسط ماما بر تهوع و استفراغ بارداری در مراجعه‌کنندگان به مراکز جامع سلامت شهر همدان، 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Targeted Educational Program Based on Thetranstheoretical Model on the Acceptance and Understanding of Mammography in Women Over 40
تأثیر آموزش هدفمند بر اساس الگوی مراحل تغییر بر پذیرش و درک ماموگرافی در زنان بالای 40 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Mindfulness-Based Self-Care Education on the Quality of Female Nurses’ Life
بررسی تأثیر آموزش خودمراقبتی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگی پرستاران زن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Patient Safety Culture with Social Intelligence and Psychosocial Factors in the Workplace among Nurses Working in the Pediatric Wards of West Guilan Hospitals, Iran, 2020
بررسی رابطۀ فرهنگ ایمنی بیمار با هوش اجتماعی و عوامل روانی ـ اجتماعی محیط کار در پرستاران شاغل در بخش کودکان بیمارستان‌های غرب گیلان در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude, and Practice of Mothers with Children under five in the Villages Regarding Self-Medication in Ardakan city, Iran
آگاهی، نگرش و عملکرد مادران دارای کودک کمتر از 5 سال روستاهای شهرستان اردکان در زمینۀ خوددرمانی دارویی در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of telephone training and follow-up on patients' adherence to the treatment regimen after myocardial infarction
تاثیر آموزش و پیگیری تلفنی بر تبعیت بیماران از رژیم درمانی بعد از انفارکتوس میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 2 (2022-5)


Comparison of the Effectiveness of Training Based on Transactional Analysis (TA) and Pilates Exercises on Psychic Restlessness and General Health of Infertile Women
مقایسۀ اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکرد تحلیل متقابل و آموزش یک دوره تمرینات پیلاتس بر بی‌تابی روانی و سلامت عمومی زنان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Patient Education through Social Media on the COVID-19-Related Anxiety in Patients with Diabetes: A Single-Blind Clinical Trial
بررسی تأثیر آموزش به بیمار از طریق شبکۀ اجتماعی بر میزان اضطراب مرتبط با کووید ـ 19 در بیماران مبتلا به دیابت: یک کارآزمایی بالینی تک‌سوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Head Nurses’ Ethical Leadership and Demographic Characteristics with General Self-Efficacy of ICU Nurses in Educational-Treatment Centers of Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran, 2019
ارتباط رهبری اخلاقی سرپرستاران و ویژگی‌های دموگرافیک با خودکارآمدی عمومی پرستاران بخش‌های مراقبت‌های ویژه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان، 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Maternal and Fetal Attachment and Spouses' Functional Health Literacy in Mothers
بررسی ارتباط دل‌بستگی مادر به جنین با سواد بهداشت عملکردی همسران در مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Multi-Sensory Stimulation of Neonates on Stress Level of Mothers with Premature Neonate Hospitalized in Neonatal Intensive Care Unit
بررسی تأثیر تحریک چند حسی نوزادان توسط مادران بر میزان تنش مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Post-discharge Telephone Training and Follow-up on Self-care Behaviors of Myocardial Infarction Patients
تأثیر آموزش و پیگیری تلفنی پس از ترخیص بر رفتارهای خود مراقبتی بیماران انفارکتوس میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Sence of Coherence and Stress, Anxiety and Depression in Women with Breast Cancer in Torbat-e Heydarieh, 2019
ارتباط بین حس انسجام با میزان استرس، اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان در شهرستان تربت حیدریه، 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Family-centered Problem-solving Training on the Negative Effects of Social Distancing Caused by COVID-19 in the Family of Nurses of Kermanshah University of Medical Sciences
اثربخشی آموزش حل مسئله خانواده‌محور بر آثار منفی فاصله‌گذاری اجتماعی ناشی از کوویدـ19 در خانوادۀ پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 1 (2022-3)


Effect of Implementing Orem Self-Care Model on Health-Promoting Behaviors of Mothers having Children with Leukemia Referring to the Pediatric Ward of Seyed Al-Shohada Hospital in Isfahan City (Iran) in 2021
بررسی تاثیر اجرای الگوی خودمراقبتی اورم بر رفتار‌های ارتقادهندۀ سلامت مادران دارای فرزند مبتلا به لوسمی مراجعه‌کننده به بخش کودکان بیمارستان سیدالشهدای شهر اصفهان در سال 1400
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Effects of Reflexology Massage and Rose Aromatherapy on Pain Severity in Patients Undergoing Gastric Bypass surgery in Amin Hospital of Isfahan University of Medical Sciences, 2021
مقایسۀ تأثیر ماساژ بازتابی و رایحه‌درمانی گل سرخ بر شدت درد زنان تحت عمل جراحی بای‌پس معده در بیمارستان امین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cognitive-Behavioral Therapy and Emotion Regulation Therapy on the General Health, Aggression, and Job Stress of Nurses
تأثیر مقایسه‌ای درمان شناختی ـ رفتاری و مبتنی بر تنظیم هیجان بر سلامت عمومی، کاهش پرخاشگری و استرس شغلی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Sleep Hygiene with Job Burnout and Sleep Attitudes Among Nurses
رابطۀ بهداشت خواب با فرسودگی شغلی و نگرش به خواب در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Solution-Focused Brief Therapy and Compassion-Focused Therapy on Interpersonal Relationships between Couples with Depression
مقایسۀ اثربخشی درمان راه‌حل‌محور کوتاه‌مدت و درمان مبتنی بر شفقت بر ارتباطات میان‌فردی زوجین مبتلا به افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Living Experiences of Nursing Students in Caring for Covid-19 patients: a Phenomenological Study
تجربیات زیستۀ دانشجویان پرستاری در مراقبت از بیمار مبتلا به کووید ـ 19: یک مطالعۀ پدیدارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Regular Nursing Rounds Based on Ethical Care on Patient Satisfaction with Nursing Care Quality and Patient Anxiety: a Quasi-Experimental Study
ارزیابی تأثیر راند پرستاری منظم مبتنی بر مراقبت اخلاق‌محور بر اضطراب و سطح رضایت بیماران از کیفیت مراقبت‌های پرستاری: یک مطالعه نیمه‌تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Ethical Reasoning and Professional Values among Nursing Students
بررسی ارتباط بین استدلال اخلاقی و ارزش های حرفه ای در دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان ـ 1400
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 4 (2021-12)


Prevalence of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) following COVID-19 Epidemic in Health Workers of Shahroud University of Medical Sciences
شیوع اختلال استرس پس از تروما (PTSD) بدنبال اپیدمی COVID-19 در کارکنان سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Counseling on Self-Esteem and Health-promoting Behaviors in Psychiatric Patients Receiving Electroconvulsive Therapy: A Clinical Trial Study
تأثیر مشاوره روان پرستاری برعزت نفس و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بیماران مبتلا به اختلالات روانی دریافت کننده الکتروشوک درمانی :یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Dialectical Behavior Therapy Techniques Training with lavender Aromatherapy on Depression and Maternal Competence of Nulliparous Women with Insecure Attachment to Spouse
اثربخشی آموزش فنون رفتاردرمانی دیالکتیک توأم با رایحه‌درمانی اسطوخودوس بر افسردگی و شایستگی مادری زنان نخست‌زای با دلبستگی ناایمن به همسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses' Experiences of Palliative Care in the Neonatal Intensive Care Unit: A Qualitative Study
تجارب پرستاران از مراقبت تسکینی در بخش مراقبت ویژه نوزادان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Concurrent Training on Serum Androgens Levels and Sexual Function in Menopausal Women
تأثیر تمرین همزمان استقامتی و مقاومتی بر سطوح آندروژن‌ها و عملکرد جنسی زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Emotional Reactions to COVID-19 and Coping Strategies in Nursing Students
واکنش‌های هیجانی به کووید 19 و راهبردهای مقابله با آن در دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of the Persian Version of the Exercise Self-Efficacy Scale in Pregnant Women
روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس خودکارآمدی ورزشی در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Spiritual Therapy on Resiliency of Hemodialysis Patients
بررسی تأثیر معنویت‌درمانی بر تاب‌آوری بیماران تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 3 (2021-9)


Investigating the Demographic Characteristics, Clinical Signs, Radiological and Laboratory Findings in Pregnant Women with COVID-19: A Cross-Sectional Study in Southern Iran
بررسی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، علائم بالینی، یافته‌های رادیولوژی و آزمایشگاهی در زنان حاملۀ مبتلا به کرونا ویروس ( کووید- 19 ): مطالعۀ توصیفی مقطعی در جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of Persian Version of Condensed Nurses' Occupational Stress Scale in Covid-19 Pandemic Period
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی فرم کوتاه مقیاس استرس شغلی پرستاران در دوره همه‌گیری کویید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Cognitive Behavioral Couple Therapy and EIS Model on Sexual Function, Among Pregnant Women
مقایسه اثر بخشی آموزش زوج درمانی شناختی ـ رفتاری و مدل EIS بر عملکرد جنسی در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategies Used to by Mothers with Breast Cancer to Apply the Mothering Role: A Qualitative Study
راهبردهای مورداستفاده مادران مبتلا به سرطان پستان برای ایفای نقش مادری: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Mentorship Program on Self-Esteem, Anxiety and Learning Clinical Skills of Emergency Medical Students: A Randomized Controlled Trial
بررسی تأثیر روش منتورشیپ بر میزان عزت‌نفس، اضطراب و مهارت‌های بالینی دانشجویان رشته فوریت‌های پزشکی- یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Painting on Emotion, Anxiety and Blood Cell (CBC) Regulation in Children with Cancer
تأثیر نقاشی بر تنظیم هیجان، اضطراب و سلول‌های خونی (CBC) کودکان مبتلابه سرطان بیمارستان دکتر شیخ مشهد 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the Relationship Between Self-Care, Health Literacy and Social Support in Patients with Hypertension Referring to the Specialized Heart Clinic of Tohid Hospital in Sanandaj
بررسی ارتباط خودمراقبتی، سواد سلامت و حمایت اجتماعی در بیماران مبتلا به فشارخون مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی قلب بیمارستان توحید سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Misoprostol and Evening Primrose oil Capsules with Misoprostol on Delivery Method in Post-Term Pregnancy: Clinical Trial
مقایسه تأثیر میزوپروستول و کپسول روغن گل مغربی با میزوپروستول بر روش زایمان در حاملگی‌های پس از موعد: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Drug Interactions Frequency and Their Related Factors in Hospitalized Patients of the Intensive Care Unit in the Hamadan Besat Hospital
ارزیابی فراوانی تداخلات دارویی و فاکتورهای مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بعثت همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 2 (2021-3)


Assessing the Level of Engagement in Preventive Behaviors and COVID-19 Related Anxiety in Iranian Adults
بررسی میزان رعایت رفتارهای پیشگیرانه و اضطراب ناشی از بیماری کووید 19 در جمعیت بزرگسال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Symptoms of Depression and Anxiety in Women with Chronic Schizophrenia Admitted to Hejazi Hospital in Mashhad
تأثیر گروه ‌درمانی شناختی‌ رفتاری مهارت‌های شناختی‌ رفتاری بر علائم افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن بستری در بیمارستان حجازی مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Yoga Therapy on Early Maladaptive Schemas and Emotional Distress of Depressed Women: A Semi Experimental Study
اثربخشی یوگادرمانی بر طرح واره های ناسازگار اولیه و ناگویی هیجانی زنان افسرده: یک مطالعه نیمه‌تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Anxiety, Happiness and Mindfulness in Nurses
اثربخشی درمان شناختی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر میزان اضطراب و شادی و ذهن‌آگاهی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Foot Reflection Massage on the Reduction of Respiratory Distress Syndrome in Premature Infants Under Non-Invasive Ventilation in the Neonatal Intensive Care Unit
تأثیر ماساژ بازتابی کف پا بر کاهش دیسترس تنفسی نوزادان نارس تحت‌ تهویه غیر تهاجمی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Group Counseling Based on Health Belief Model on Nutritional Behavior of Pregnant Women with Overweight: a Randomized Controlled Trial
تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار تغذیه ای زنان باردار دارای اضافه وزن: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Post-discharge Telephone Follow-Up on the Inherent Dignity of Patients with Heart Failure
بررسی تأثیر پیگیری تلفنی پس از ترخیص بر شأن ذاتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Education and Telephone Nurse Follow-Up (Tele-Nursing) on Diabestes Management Self –Efficacy in Patients with Type 2 Diabetic Referred to Hamadans Diabetes Center in 2018
بررسی تأثیر آموزش و پیگیری تلفنی پرستار (تله‌نرسینگ) بر خودکارآمدی در مدیریت بیماران دیابتی نوع ‌دوم: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 1 (2021-1)


The Effect of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) on Depression in Spinal Cord Injury Patients
تأثیر حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر افسردگی بیماران دارای ضایعات نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Predictive Factors of Job Performance in Nurses' Moral Distress
نقش پیشگویی‌کننده عملکرد شغلی در دیسترس اخلاقی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the Effect of Cognitive – Behavioral Counseling on Marital Satisfaction and Quality of Life Through Virtual Education
بررسی تأثیر مشاوره شناختی – رفتاری بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان نابارور به‌کمک آموزش مجازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Spiritual Counseling and Hope Therapy Training on Palliative Care Self-efficacy of Nursing Students of Urmia Azad University.
تاثیر آموزش برنامه مشاوره معنوی و امید درمانی بر خودکارآمدی مراقبت های تسکینی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Group Reminiscence on Loneliness in Iranian Elderly
بررسی تأثیر خاطره‌گویی گروهی بر میزان احساس تنهایی سالمندان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Musculoskeletal Injuries and Stress Load in Emergency Medical Staff of Hamadan Province in 2019
بررسی ارتباط آسیب‌های عضلانی- اسکلتی و بار استرس در کارکنان فوریت پزشکی استان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Nurses’ Emotional Intelligence with Clinical Decision-Making
ارتباط هوش هیجانی پرستاران با تصمیم‌گیری بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Characteristics of Multidimensional Measure of Nurses’ Personal Resilience
ویژگی‌های روانسنجی مقیاس چندبُعدی تاب آوری شخصی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 4 (2020-10)


Effectivness of Counseling on Mother's Breastfeeding Self-Efficacy
تأثیر مشاوره شیردهی بر خودکار آمدی شیردهی مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Nursing Communication Characteristics and Patient Safety Culture at Educational Hospitals in Sanandaj City
رابطه بین ویژگی ‌های ارتباطی پرستاران و فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان‌ های آموزشی شهر سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Yoga and Psychotherapy group Therapy Based on Acceptance and Commitment on Fatigue and Quality of Life of Multiple Sclerosis Patients
مقایسه اثر بخشی تمرینات یوگا و روان ‌درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خستگی و کیفیت زندگی بیماران مولتیپل ‌اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Personal, Family and Social Factors on Psychological Well-being of Patients with Breast Cancer to Develop a Structural Model
تأثیر عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی در بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به سرطان پستان: تدوین یک مدل ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Group Counseling Based on Cognitive Behavioral Therapy on Anxiety of Pregnant Women with Constipation: Clinical Trial
بررسی تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر درمان شناختی‌رفتاری بر اضطراب زنان باردار مبتلا به یبوست بارداری: کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Patient Safety Culture and Adverse Events among Nurses in Tehran Teaching Hospitals in 2019
رابطه بین فرهنگ ایمنی بیمار و حوادث ناخواسته بین پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر تهران در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Maternal Anemia and Their Infant Apgar Scores in Conventional Vaginal Delivery with Physiological Delivery
مقایسه برخی پارامترهای خونی مادران و نمرات آپگار نوزادان آنها در روش زایمان واژینال مرسوم با زایمان فیزیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Music on Fetus Movement During Non-Stress Test
تأثیر موسیقی بر حرکت جنین هنگام آزمون بدون استرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 3 (2020-7)


Comparison of the Effectiveness of Group Therapy Based on Acceptance and Commitment and Amantadine on Pain, Fatigue and Quality of Life in Patients with Multiple Sclerosis
مقایسه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و داروی آمانتادین بر درد، خستگی و کیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing The Effectiveness Of Schema Therapy (ST) and Emotional Schema Therapy (EST) on Clinical Syndromes of Individuals with Obsessive-Compulsive Symptoms (OCS)
مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی (ST) و طرحواره درمانی هیجانی (EST) بر نشانگان بالینی افراد مبتلا به علائم وسواسی – جبری (OCS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of an ICU Liaison nurse Program on Physiological Parameter and Level of Consciousness in Discharging Patients in the Intensive Care Unit: A Randomized Clinical Trial
تاثیر نقش پرستار رابط بر شاخص های فیزیولوژیک و سطح هوشیاری بیماران انتقالی از بخش مراقبت های ویژه: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Group Counseling Based on Cognitive-behavioral Approach on Self-Care Behaviors and Illness Perception of Middle-aged Women with Diabetes Type 2: A Quasi-experimental Study
بررسی تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر رفتارهای خود مراقبتی و ادراک از بیماری زنان میان‌سال مبتلابه دیابت نوع2: یک مطالعه نیمه تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Psychometric Properties of the Persian Version of Hysterectomy Women's Educational Needs Questionnaire (HWENQ)
طراحی و روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ نیازهای آموزشی زنان بعد از هیسترکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Two Teach-Back Training and Pictorial Training Methods on Medication Adherence in Heart Failure Patients
مقایسۀ تأثیر دو روش آموزش تصویری و آموزش بازخوردمحور بر میزان تبعیت دارویی بیماران نارسایی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Emotional Intelligence and Job Stress and Occupational Exhaustion among Nurses of Health Care Centers in University Medical Sciences of Hamadan in 2014
بررسی رابطۀ هوش هیجانی با تنش شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم‌پزشکی همدان در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Peer Support of Mothers of Children with Acute Lymphoblastic Leukemia on Quality of Life of Patients
بررسی تأثیر حمایت گروه همتایان از مادران کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد بر کیفیت زندگی بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Cultural Competency in Clinical Nurses: A Descriptive Study
بررسی میزان صلاحیت فرهنگی در پرستاران بالینی: یک مطالعۀ توصیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Self-Care Education with Teach-Back Method on Self-Esteem in Kidney Transplant Recipients: A Clinical Trial
بررسی تأثیر آموزش خود‌مراقبتی به روش بازگشتی بر عزت‌نفس بیماران با پیوند کلیه: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 2 (2020-5)


The Effect of Ten Life Skills on Quality of Life in Adolescents with Thalassemia
بررسی تأثیر به‌کارگیری مهارت‌های ده‌گانه زندگی بر کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به تالاسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Depression and Quality of Life Between Patients on Hemodialysis and Their Spouses
مقایسه میزان افسردگی و کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز و همسران آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Group Counseling on the Knowledge About Delivery in Women Referring to Preconception Care in Comprehensive Health Centers: A Randomized Clinical Trial
تأثیر مشاوره گروهی بر آگاهی زنان در انتخاب نوع زایمان در مراجعه کنندگان برای دریافت مراقبت پیش از بارداری به مراکز جامع سلامت: مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Supportive Couple-Centered Counselling on Perception of Support for Spouse and Maternal Attachment in Parturients Referring to Health Centers of Urmia University of Medical Sciences in 2018-19
بررسی تاثیر مشاوره حمایت‌محور زوجین در درک حمایت از همسر و دل‌بستگی مادر و نوزاد در زنان زایمان‌کرده مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ارومیه در سال 97-98
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Sleep Quality and Job Stress of Nurses in Different Shifts Working
بررسی ارتباط کیفیت خواب و استرس شغلی پرستاران در شیفت‌های مختلف کاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Inhalation Aromatherapy with Damask Rose on Anxiety of Patients Undergoing Coronary Angiography: A Single-Blind Randomized Controlled Clinical Trial
تأثیر رایحه‌درمانی استنشاقی با اسانس گل رز بر اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونری یک کارآزمایی بالینی یک سوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Reality Therapy Based on Choice Theory on Marital Intimacy and Sexual Satisfaction of Newly Married Women
اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر صمیمت زناشویی و رضایت جنسی زنان تازه متاهل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Spiritual Health and Moral Sensitivity in Nursing Students of Hamadan University of Medical Sciences, 2017
بررسی ارتباط سلامت معنوی با حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم‌پزشکی همدان (سال 1397)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 1 (2020-3)


The Effect of Self-Care Counseling on Health Practices of 35-Year-Old or More Aged Pregnant Women Referring to Hamadan Health Care Centers, in 2018
تأثیر مشاوره خود‌مراقبتی بر عملکرد سلامت در زنان باردار 35‌ساله یا بیشتر مراجعه‌کننده به مراکز جامع سلامت شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shifts in Contraceptive Use in the City of Tehran, Iran: 2000-2014
تحولات استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در سال‌های 1379 تا 1393 شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Nurses' Virtual Learning on Knowledge and Practice of Observing X-Ray Protection Principles
تاثیر آموزش مجازی پرستاران بر دانش و عملکرد رعایت اصول حفاظتی در برابر اشعه ایکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Spiritual Care on Sleep Quality in Patients with Multiple Sclerosis referred to the MS Society of Hamadan city in 2018
تاثیر مراقبت معنوی بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر همدان در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Group Counseling on Attitude About "Child as a Pillar of Life" in Women Referring to Hamadan City Comprehensive Health Centers
تأثیر مشاوره گروهی بر نگرش به «فرزند به‌عنوان رکن زندگی» در زنان مراجعه‌کننده به مراکز جامع سلامت شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Teamwork and Organizational Agility in Nurses of Shahid Chamran Hospital in Saveh
رابطه کار تیمی با چابکی سازمانی در پرستاران بیمارستان شهید چمران ساوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Telephone Consultation and Follow-up on Pain Reduction in Multiple Sclerotic Patients: a Randomized Clinical Trial
تأثیر مشاوره همراه با پیگیری تلفنی بر کاهش شدت درد بیماران مولتیپل اسکلروزیس: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Family-centered Empowerment on Quality of Life in Children with Hemophilia
بررسی تأثیر توانمند‌سازی خانواده‌محور بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به هموفیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 6 (2020-1)


Outcomes of Observance Privacy in Hospitalized Patients: A Qualitative Content Analysis
پیامدهای رعایت حریم خصوصی بیماران بستری در بیمارستان: تحلیل محتوای کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Respiratory Exercises on the Prevalence of Atelectasis in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery
بررسی تأثیر تمرینات تنفسی بر بروز آتلکتازی در بیماران کاندید جراحی بای‌پس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Use of Bristol's tool in lactation Counseling and its Impact on the Breastfeeding Status in Primiparous Mothers Undergone Cesarean Section
بکارگیری ابزار بریستول (BBAT) در مشاوره شیردهی و تاثیر آن بر وضعیت شیردهی مادران نخست زای سزارینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation Between Brief Ppain Inventory (BPI) and Pelvic Girdle Questionnaire (PGQ) In Evaluation of Pelvic Girdle in Pregnant Women
بررسی هم‌بستگی پرسشنامه ارزیابی مختصر درد (BPI) و پرسشنامه کمربند لگنی (Pelvic Girdle Questionnaire) در سنجش درد کمربند لگنی در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Patient Education About Patient-controlled Analgesia Pump Preoperative on Severity of Pain, Nausea and Vomiting After Spinal Culumn Surgery
تأثیرآموزش پمپ کنترل درد بیماران قبل از عمل، بر شدت درد، تهوع و استفراغ بیماران بعد از جراحی ستون فقرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Status of Health Promoting Behaviors and Its relation to Self-Efficacy and Social Support in Female Heads of Suburban Households of Urmia City
بررسی وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی و ارتباط آن با خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در زنان سرپرست خانوار حاشیه شهر ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of the Type of Workplace Violence Against Hamadan Medical Emergency Technicians and Its Relationship with Individual and Occupational Variables, 2018
بررسی فراوانی نوع خشونت محل کار علیه تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی استان همدان و ارتباط آن با متغیرهای فردی و شغلی در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Benson Relaxation Technique on Sleep Quality after Coronary Artery Bypass Graft Surgery
بررسی تأثیر آرام‌سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران پس از جراحی پیوند عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 5 (2019-3)


The Effect of Educational Program on Self-Management of Patients with Epilepsy: A Randomized Clinical Trial Study
تأثیر به‌کارگیری برنامه آموزشی بر خودمدیریتی افراد مبتلا به صرع: مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Effects of Massage with Olive Oil and Sweet Almonds Oil on Prevention of Pressure Ulcer in Hospitalized Patients in ICU
مقایسه تأثیر ماساژ با روغن زیتون و روغن بادام شیرین در پیشگیری از زخم فشاری در بیماران بستری در بخش آی‌سی‌یو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Prenatal Counseling on the Knowledge and Performance About Postpartum Care in Primigravida Women
تأثیر مشاوره قبل از زایمان بر دانش و عملکرد زنان نخست‌باردار درخصوص مراقبت‌های پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Trained Family Presence on Patient's Anxiety During Invasive Procedures in the Emergency Department: A Randomized Clinical Trial
تأثیر حضور اعضای خانواده آموزش‌دیده بر میزان اضطراب بیماران تحت اعمال تهاجمی بخش اورژانس: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the Relationship Between Demographic Characteristics and Organizational Citizenship Behavior in Nurses in Hamadan Educational Centers
بررسی رابطه ویژگی‌های دموگرافیک با رفتار شهروندی سازمانی پرستاران مراکز آموزشی درمانی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education Through Cyberspace on Breastfeeding Efficacy of Primiparous Women in Shahroud in 2018: A Randomized Clinical Trial
‌تأثیر آموزش از طریق فضای مجازی بر خودکارآمدی شیردهی زنان نخست‌زای شهرستان شاهرود یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Self-care Education on knowledge and Attitude in Patients with Asthma: A Randomized Clinical Trial
تأثیر آموزش خودمراقبتی بر آگاهی و نگرش بیماران مبتلا به آسم: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Assertiveness Program on Clinical Competence of Intensive Care Units Nurses; A Randomized Clinical Trial
تأثیر برنامه جرأت‌ورزی بر شایستگی بالینی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 4 (2019-10)


The Quality of Postpartum Care from the Perspective of the Recipients of the Comprehensive Health Center Service Using the SERVQUAL Pattern
کیفیت مراقبت‌های پس از زایمان از دیدگاه گیرندگان خدمات مرکز جامع سلامت با استفاده از الگوی SERVQUAL
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Five A Model Self-management on Quality of Life in Patients with Breast Cancer
تأثیر به‌کارگیری مدل خودمدیریتی پنچ آ بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Using Behavioral Pain Scale (BPS) by Nurses on Diagnosis of Pain and Relief Care in ICU Patients
تأثیر به‌کارگیری مقیاس رفتاری درد (BPS) از سوی پرستاران بر شناسایی درد و مراقبت‌های تسکینی در بیماران بستری در ICU
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Acceptance and Commitment Therapy on Psychological Well-being and Sexual Function in Women with Infertility History
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان‌شناختی و عملکرد جنسی زنان با سابقه ناباروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Correlation Between Spiritual Health and Public Health Among Mothers of Mentally Disabled Children
بررسی هم‌بستگی سلامت معنوی با سلامت عمومی مادران کودکان کم‌توان ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Psychometric Properties of Clinical Nurses Time Management Competency Questionnaire
طراحی و روان‌سنجی پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیریت زمان پرستاران بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Healing Program on Quality of Life in Chemotherapy Patients
تعیین تأثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر حضور التیام‌بخش بر کیفیت زندگی بیماران شیمی‌درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Spiritual Intelligence Training on Human Dignity in Patients with Cancer: Clinical Trial
بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی بر شأن انسانی در بیماران مبتلا به کانسر: کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 3 (2019-8)


The Effectiveness of Relaxation Techniques Training on Mental Health Indicators and and Resilience of Mothers of Children with Leukemia
اثربخشی آموزش فنون آرام‌سازی بر شاخص‌های سلامت روان و تاب‌آوری مادران کودکان مبتلا به سرطان خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Factors of Death Anxiety in Caregivers of Hemodialysis Patients
فاکتورهای پیشگویی‌کننده اضطراب مرگ در مراقبان بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Directed medical play on the severity of pain during burn dressing change: Clinical Randomized trial
اثربخشی بازی هدایت‌شده بر شدت درد ناشی از تعویض پانسمان سوختگی کودکان: کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Defense Mechanisms and Self-Efficacy in Ischemic Heart Patients at Feiz Hospital of Esfahan in 2017
بررسی ارتباط مکانیسم‌های دفاعی و خودکارآمدی بیماران ایسکمیک قلبی مراجعه‌کننده به بیمارستان فیض شهر اصفهان در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education of Medication by Small Groups Discussion on Nursing Adherence in Intensive Care Units of Medication Standards
تأثیر آموزش دارودهی به روش بحث در گروه‌های کوچک بر تبعیت پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه از استانداردهای دارودهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Organizational jJustice and Nurses’ Job Embeddedness in Teaching Hospitals
ارتباط عدالت سازمانی با درهم‌بافتگی شغلی پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Preparation for Hospitalization on School-Age Children’s Anxiety During Admission at Hamadan Besat Educational Hospital
تأثیر آماده‌سازی برای بستری‌شدن بر اضطراب، هنگام پذیرش کودکان سن مدرسه در مرکز آموزشی-درمانی بعثت همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Respiratory Relaxation on the Severity of Pain Resulting from the Removal of the Chest Tube After CABG
بررسی تأثیر آرام‌سازی تنفسی بر شدت درد ناشی از خروج لوله سینه‌ای پس از عمل جراحی قلب باز: یک مطالعه کارآزمایی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 2 (2019-5)


Investigating Predictive Factors of Power of the Theory Planned Behavior (TPB) on the Prevention of Urinary Tract Infection in Mothers Under 2 Years of Age
سنجش سازه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده (TPB) در خصوص رفتارهای پیشگیری‌کننده از عفونت ادراری در مادران دارای دختر زیر 2 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Metacognitive Training on Psychological Well-Being and Quality of Life in Pregnant Women: A Quasi-Experimental Study
اثربخشی آموزش فرا‌شناخت بر بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت زندگی زنان باردار: پژوهشی نیمه‌تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation Between Demographic Characteristics and Quality of Life of Patients With Hypertension Referred to Farshchian Hospital of Hamadan
بررسی همبستگی مشخصات جمعیت‌شناسی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه‌کننده به بیمارستان تخصصی قلب فرشچیان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Zero Balance Ultrafiltration of Priming Blood on Clinical Outcomes of Infants Undergo Cardiopulmonary Bypass
بررسی تأثیر اولترافیلتراسیون به روش زیروبالانس پرایم خونی بر پیامدهای بالینی در شیرخوارن تحت بای‌پس قلبی ریوی: پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Social Skills of Primary School Children With and Without Parents With Mental Disorders
مقایسه مهارت‌های اجتماعی کودکان سن دبستان با والدین مبتلا به اختلال روانی و بدون والدین مبتلا به اختلال روانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Medication Adherence and Coping Skills in Patients With Heart Failure
بررسی ارتباط تبعیت دارویی با راهبردهای مقابله‌ای در افراد مبتلا به نارسایی مزمن قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Health Condition Between Wanted and Unwanted Pregnancy of Women in Hamadan City
مقایسه وضعیت سلامت روان در زنان با بارداری خواسته و ناخواسته در شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Self-Care Education on the Illness Perception in Patients With Hemodialysis: A Randomized Control Trial
بررسی تأثیر آموزش خود‌مراقبتی بر درک از بیماری در بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 1 (2019-3)


Correlation of Nurses’ Quality of Working Life and Job Satisfaction in Teaching Hospitals of Hamadan University of Medical Sciences
هم‌بستگی کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on Caring Role of Parents of Children with Cerebral Palsy
عوامل مؤثر بر نقش مراقبتی والدین کودکان مبتلا به فلج مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Life Skills Training on Mental Health and Academic Achievement of Adolescents Under Hemodialysis
اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و پیشرفت تحصیلی نوجوانان تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Group Mindfulness-Based Stress Reduction Program on the Quality of Life and Fatigue in Patients with Multiple Sclerosis
اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و شدت خستگی زنان مبتلا به ام‌اس (MS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

the Effects of Sleep Hygiene Education on Fatigue and Sleep Quality in Hemodialysis Patients: a Quasi Experimental Study
بررسی تأثیر آموزش بهداشت خواب بر شدت خستگی و کیفیت خواب بیماران همودیالیزی: مطالعه نیمه‌تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Spiritual Intelligence on Quality of Nursing Care of Educational and Treatment Hospitals in Hamadan
بررسی تأثیر هوش معنوی بر کیفیت مراقبت پرستاری بیمارستان‌های آموزشی و درمانی شهرستان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Thyroid Disorders in Pregnant Women of Hamadan
بررسی میزان شیوع اختلالات تیروئیدی در خانم‌های باردار شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Spiritual Care Program on Death Anxiety of Cardiac Patients: A Randomized Clinical Trial
بررسی تأثیر برنامه مراقبت معنوی بر اضطراب مرگ بیماران قلبی: کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 6 (2019-2)


The Effect of Inhalation Aromatherapy with Lavender Essence on Pain Intensity and Anxiety in Burn Patients: A Clinical Randomized Trial
اثربخشی رایحه‌درمانی استنشاقی با اسانس اسطوخودوس بر شدت درد بیماران سوختگی؛ مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

comparing effect of two combined training method and lecture on puberty health on awareness level of high school girls in Masjed Soleiman
بررسی مقایسه‌ای تأثیر دو روش آموزش ترکیبی و سخنرانی در زمینه سلامت بلوغ بر آگاهی دختران دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Health Belief Model Education on Nutrition Behavior of Boys in Secondary Schools in Hamadan
تأثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای تغذیه‌ای دانش‌آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Sexual Intimacy, Life Satisfaction and Coping Strategies with Postmenopausal and Non-Menopausal Women Referring To Health Centers
مقایسه صمیمیت جنسی، رضایت از زندگی وراهبردهای مقابله ای در زنان یائسه و غیریائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Counseling Based on Fordyce's Pattern of Happiness on the Anxiety of Women with Spontaneous Abortion
تأثیر مشاوره براساس الگوی شادکامی فوردایس بر اضطراب زنان مبتلا به سقط خودبه‌خودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Role of Job Engagement and Job Self-Efficacy With Job-Family Conflict in Female Nurses of Tehran
بررسی ارتباط میان اشتیاق و خودکارآمدی شغلی با تعارض شغل – خانواده در پرستاران زن شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Teaching the Communication Skills to Patients Through Role-Playing Method on Nursing Students' Self-Efficacy
تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباط با بیمار به روش ایفای نقش بر خودکارآمدی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Education of Emotional Intelligence on Work Ethic Belief of Emam Reza Nursing Staff in Kaboodarahang
بررسی اثر‌بخشی آموزش هوش هیجانی بر اخلاق کاری پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان کبودرآهنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 5 (2018-12)


The Correlation of Quality of Life With Social Support for Kidney Transplant Patients
همبستگی کیفیت زندگی با حمایت اجتماعی در بیماران پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Stress, Anxiety and Depression With Menopausal Women Experiences
ارتباط اضطراب، استرس و افسردگی با تجارب زنان در یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation of Nursing Support From Parents With Meeting the Needs of Mothers of Children Hospitalized in Besat Hospital, Hamadan
ارتباط حمایت پرستاری از والدین با تأمین نیازهای مادران کودکان بستری در مرکز آموزشی ـ درمانی بعثت همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship Between the Meaning of Life and Self-Esteem with the Quality of Life of the Elderly Living in the Home and Living in the Nursing Home
بررسی رابطۀ معنای زندگی و عزت‌نفس با کیفیت زندگی سالمندان ساکن منزل و مقیم سرای سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Group Counseling on Premenstrual Syndrome in High School Girls in Hamadan, 2017: A Clinical Trial
تأثیر مشاورۀ گروهی در سندرم پیش از قاعدگی دختران دبیرستانی شهر همدان، سال 1395 مطالعۀ کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Spiritual Counseling on Life Satisfaction of Patients With Cancer: A Clinical Trial Study
تأثیر مشاورۀ معنوی بر رضایت از زندگی بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Body Posture Correction on Pain of Musculoskeletal Disorders in Nurses of Intensive Care Unit
تأثیر آموزش اصلاح وضعیت بدن بر درد اختلال‌های اسکلتی‌عضلانی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Foot Reflexology Massage on Sleep Quality in Women With Type 2 Diabetes; a Clinical Study
تأثیر ماساژ بازتابی کف پا بر کیفیت خواب زنان مبتلا به دیابت شیرین نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 4 (2018-10)


Comparison of the Effect of Inhalation of Lavender Aroma on Nausea and Vomiting after Ventral Hernia Surgery: a Randomised Clinical Trial
بررسی و مقایسه تأثیر استنشاق رایحه اسطوخودوس بر میزان تهوع و استفراغ پس از جراحی فتق شکمی (مطالعه کارآزمایی بالینی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of the Patient Education with or without Participation of Family on Adherence to Treatment Regimen in Patients with Chronic Heart Failure
مقایسه تأثیر آموزش به بیمار با یا بدون مشارکت خانواده بر پیروی از رژیم درمانی در مبتلایان به نارسایی مزمن قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in the Clinical Competence of Beginner Nurses in Terms of Leadership Competencies of Theirs Head Nurses in Teaching Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences
بررسی تغییرات صلاحیت‌های بالینی پرستاران تازه‌کار برحسب سطوح صلاحیت رهبری سرپرستاران آنها در بیمارستان‌‌‌های ‌آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Factors Affecting on Relapse of Addiction in Substance Abuse Patients Referred to Narcotics Anonymous Population
بررسی عوامل مؤثر بر عود در افراد وابسته به سوءمصرف‌ موادمخدر؛ مطالعه موردی مراجعه‌کنندگان به انجمن معتادان گمنام (NA) شهرستان ملایر در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Hardiness, Personality Traits and Coping Styles with Occupational Satisfaction Among the Nurses of Governmental Hospitals in Tabriz
رابطه سرسختی، ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های مقابله‌ای با رضایت شغلی پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education Based on Health Belief Model on Preventive Behaviors Towards Cardiovascular Disease
تأثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری‌کننده از بیماری‌های قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Sleep Quality with Cognitive Emotion Regulation Strategies and Brain-Behavioral Systems in Pregnant Women
بررسی رابطه کیفیت خواب با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سیستم‌های مغزی ـ رفتاری در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Informational Support on Satisfaction of Family Caregivers of Patients with Hemiplegic Stroke from Receiving Information
تأثیر حمایت اطلاعاتی بر احساس رضایت مراقبان خانوادگی بیماران مبتلا به سکته مغزی همی‌پلژیک از دریافت اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 3 (2018-8)


The Relationship Between Organizational Culture and Knowledge Management in Educational-Therapeutic Hospitals (Case study Hamadan Educational-Therapeutic Hospitals in 2017)
ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در بیمارستان‌های آموزشی- درمانی (مطالعه موردی بیمارستان‌های آموزشی ـ درمانی شهر همدان در سال 1396)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Coping Strategies on Coping with Infertility in Women: Mediator Role of Marital Quality
تأثیر راهبردهای مقابله با استرس بر سازگاری با ناباروری در زنان نابارور: نقش میانجی کیفیت رابطه زناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education on Nutrition Knowledge and Function of Pregnant Women in Hamadan Health Centers
تأثیر آموزش بر آگاهی و عملکرد تغذیه‌ای زنان باردار مطالعه موردی مراجعین به مراکز بهداشتی و درمانی شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Attitude to the Care of a Dying Patient in Prediction of Clinical Anxiety and Sleep Quality of Nurses
بررسی نقشِ نگرش به مراقبت از بیمارِ در حال مرگ در پیش‌بینی اضطراب بالینی و کیفیت خواب پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Training on Hemodialysis Patients’ Lifestyle Promotion
تأثیر آموزش بر ارتقای سبک زندگی بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Storytelling on Anxiety in 4-7 Year Old Children in Hospital: A Randomized Clinical Trial Study
تأثیر قصه‌گویی بر اضطراب کودکان 7-4 سال بستری‌شده در بیمارستان: مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Standard Suction Training by Group Method Education on Nurses’ Performance in Critical Care Unit
بررسی تأثیر آموزش ساکشن استاندارد به‌روش بحث در گروه‌های کوچک بر عملکرد پرستاران در بخش مراقبت‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effect of Multimedia Education on Anxiety Before and After Surgery in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery
بررسی تأثیر آموزش از طریق مولتی‌مدیا بر اضطراب قبل و بعد از عمل بیماران تحت عمل جراحی عروق کرونری: کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 2 (2018-6)


Effect of Family Centered Consultation on Nausea and Vomiting in Pregnancy: A Clinical Trial Study
تأثیر مشاورۀ خانواده‌محور بر تهوع و استفراغ دوران بارداری: یک مطالعۀ کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Group Counseling on the Type of Delivery in Nulliparous Women: A Randomized Controlled Trial
تأثیر مشاورۀ گروهی بر نوع زایمان مادران نخست‌زا: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Kangaroo Mother Care Counseling on Postpartum Blues, A Randomized Clinical Trial
تأثیر مشاورۀ مراقبت آغوشی مادرانه بر اندوه پس از زایمان: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Based on acceptance and commitment therapy on depression, self-esteem and body image concerns, after the first birth, women in Kashan city
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، عزت‌نفس و نگرانی تصویر بدنی، بعد از اولین زایمان زنان شهرستان کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Planned Education on Self-Efficacy of Patients with Hypertension: A Randomised Clinical Trial Study
تأثیر آموزش برنامه‌ریزی‌شده بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به پرفشاری خون: یک مطالعۀ کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Acupressure and Valerian Oil Effect on Sleep Satisfaction, Heart Rate in Patients with Acute Coronary Syndrome: A Randomized Clinical Trial
مقایسۀ اثر طب فشاری با طب فشاری و روغن والرین بر رضایت از خواب و ضربان قلب در بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد: یک مطالعۀ کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Self-Efficacy and Mental Health in Women with Breast Cancer Referred to Health Centers in Hamadan 2016-2017
بررسی همبستگی خودکارآمدی با سلامت معنوی زنان مبتلا به سرطان سینۀ مراجعه‌کننده به مراکز درمانی همدان در سال 96-95
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of Sexual Function in Gynecologic Cancer Patients
پیش‌بینی‌کننده‌های عملکرد جنسی در مبتلایان به سرطان ژنیکولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 1 (2018-4)


The Effect of Cold Compresses on the Comfort of the Patients During Chest Drainage Tube Removal After Cardiac Surgery: a Randomized Clinical Trial
تأثیر کمپرس سرد بر راحتی بیماران در زمان خارج کردن لولۀ درناژ قفسۀ سینه پس از جراحی قلب: یک مطالعۀ کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Occupational Therapy on Self-Steem of Housewives with Mood Disorders After Discharge from the Hospital: a Clinical Trial Study
تأثیر کاردرمانی بر عزت نفس زنان خانه دار مبتلا به اختلالات خلقی پس از ترخیص از بیمارستان: یک مطالعۀ کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Nurses' Job Satisfaction in Educational and Therapeutic Centers of Hamadan University of Medical Sciences
بررسی رضایت شغلی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting the Duration of Weaning from Mechanical Ventilation Based on Burn Scale in the Intensive Care Units
بررسی طول مدت جداسازی از دستگاه تهویۀ مکانیکی براساس مقیاس برن و عوامل مرتبط با آن در بخش‌های مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effective Demographic Factors on Menstrual Health Knowledge and Practices among High School Girls in Hamadan, in 2014
بررسی عوامل دموگرافیک مؤثر بر آگاهی و عملکرد بهداشت قاعدگی دختران دبیرستانی شهر همدان در سال 94-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of the Effects of Electronic Education with Workshop Education on Knowledge of Nursing Students about Patient's Rights
مقایسه تاثیر آموزش الکترونیکی و کارگاهی بر آگاهی دانشجویان پرستاری از حقوق بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Peer Education on Health Promotion Behaviors of Nursing Students in Hamadan University of Medical Sciences
تأثیر آموزش به روش همتا بر رفتارهای ارتقادهندۀ سلامت دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of the Relationship Between Cancer Coping and Symptom Management Self-Efficacy, Perceived Social Support, Uncertainty and Life Orientation in Breast Cancer Female Survivors
بررسی ارتباط بین مقابله با سرطان و خودکارآمدی مدیریت علائم، حمایت اجتماعی درک‌شده، عدم قطعیت و جهت‌گیری زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 5 (2018-3)


The Effect of Group Counseling on Knowledge and Attitudes About AIDS Among Adolescent Girls Living in Welfare Boarding Centers
بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر آگاهی و نگرش بیماری ایدز در دختران نوجوان ساکن در مراکز شبانه روزی بهزیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Self-Care Education on the Performance of Multiple Sclerosis Patients: a Randomised Control Trial
تاثیر آموزش خودمراقبتی بر عملکرد بیماران MS یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between General Health Status and Quality of Life of Parents and Quality of Life of Children with Cancer
ارتباط بین سلامت عمومی و کیفیت زندگی والدین با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Nursing Students’ Professional Competence in Spiritual Care and Spiritual Intelligence
ارتباط بین صلاحیت حرفه ای دانشجویان رشته پرستاری در حیطه مراقبت معنوی و هوش معنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education Based on BASNEF Model on Introduction of Complementary Feeding
تأثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بر نحوۀ شروع تغذیۀ تکمیلی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Group Therapy Based on Acceptance and Commitment on Social and Health Adjustment of Nursing Students
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و بهداشتی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Symptom-Management’s Self-Efficacy in Breast Cancer Survivors Undergoing Chemotherapy
بررسی خودکارآمدی مدیریت علایم مرتبط با شیمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Impact of Model Based Education on Midlife Women’s Physical Activity in Hamadan
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل بر فعالیت جسمانی زنان میانسال شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 4 (2017-11)


The Comparison of serum glutathione level between Hypertensive and Normotensive Postmenopausal Women
مقایسه‌ی میزان گلوتاتیون سرم بین زنان یائسه با فشار خون بالا و فشار خون طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Matricaria Chamomilla on the Severity of Nausea and Vomiting Due to Chemotherapy
بررسی تأثیر عصارۀ گیاه بابونه بر شدت تهوع و استفراغ وابسته به شیمی‌درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Participation in Recreational-Sport Activities on Quality of Life in Women with Schizophrenia
اثربخشی مشارکت در فعالیت‌های گروهی ورزشی ـ تفریحی بر کیفیت زندگی بیماران زن اسکیزوفرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education Self-Care Behaviors on the Hypertension in Postmenopausal Women
تأثیرآموزش رفتارهای مراقبت از خود بر وضعیت پرفشاری خون زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Affecting Factors Fear of Childbirth Based on the Theory of Planned Behavior in Pregnant Women in Aleshstar in 2015
پیش گویی عوامل موثر بر ترس از زایمان طبیعی براساس سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در زنان باردار شهرستان الشتر در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Reliability and Validity of the Persian version of Infertility Stigma Scale (ISS) in Infertile Women
ارزیابی پایایی و روایی نسخۀ فارسی مقیاس انگ ناباروری (ISS) در زنان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Mothers’ Voice on Preterm Neonates’ Physiological Parameters
تأثیر صدای مادر بر شاخص‌های فیزیولوژیک نوزاد پره‌ترم: مطالعۀ کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Foot Special Massage on Physiologic Parameters and Anxiety before of Hysterectomy: a Randomised Controlled Trials
بررسی تأثیر ماساژ اختصاصی پا بر شاخص‌های فیزیولوژیک و اضطراب بیماران قبل از عمل هیسترکتومی: یک مطالعۀ کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 3 (2017-10)


The relationship between stress and mothers communication patterns of educable mentally retarded children
ارتباط استرس با الگوهای ارتباطی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of psychological strain based on perceived work difficulty, occupational hardiness and spirituality among nurses working in hospitals of Malayer
پیش‌بینی تنش‌های روانی براساس ادراک دشواری کار، سرسختی شغلی و معنویت در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهرستان ملایر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Relaxation Exercises on Vitality of Primigravida Women Attending Prenatal Clinics in Toyserkan, Hamadan
بررسی تاثیر تمرینات تن آرامی بر سرزندگی زنان نخست باردار مراجعه کننده به مرکز مراقبتهای پره ناتال فامنین،همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of spinal and epidural Analgesia on maternal and neonatal outcomes in normal vaginal deliveries
تاثیر بیدردی اپیدورال و اسپاینال بر پیامدهای مادری و نوزادی در زایمانهای طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The corollation on general health and Spiritual health ofnursing studentsin Universityof Hamedan Medical Sciences in 2016
بررسی همبستگی سلامت عمومی و سلامت معنوی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of exercise program on visceral pain intensity in paraplegia Spinal Cord Injury patients
تاثیر برنامه ی ورزشی بر شدت درد احشایی بیماران ضایعات نخاعی پاراپلژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Peer Education on Diabetes Quality of Life in Patients with Type 2 Diabetes: A Randomized Clinical Trial
تاثیر آموزش همتا بر کیفیت زندگی دیابتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of intravenous and intra-cuff hydrocortisone on the severity of cough after general anesthesia using endotracheal tube
بررسی و مقایسه تاثیر تزریق وریدی و داخل کاف هیدروکورتیزون بر فروانی و شدت سرفه بدنبال استفاده از لوله تراشه در بیهوشی اعمال جراحی باز شکستگی های اندام انتهایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 2 (2017-7)


The Correlation Between Social Support and Management of Hypertension in Menopausal Females at the Farshchian Hospital, Hamadan
بررسی همبستگی حمایت اجتماعی و مدیریت پرفشاری خون درزنان یائسه مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Chronic Complications and Related Risk Factors of Diabetes in Patients Referred to the Diabetes Center of Hamedan Province
شیوع عوارض مزمن بیماری دیابت و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Telephone Nursing Follow-up on Self-Efficacy of Females With Type 2 Diabetes Mellitus
بررسی تأثیر پیگیری تلفنی پرستار بر خودکارآمدی زنان مبتال به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of self-care training on physical and mental health of patients with diabetic type 2
بررسی اثربخشی آموزش خودمراقبتی بر سالمت جسمی و روانی در بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses’ Social Responsibility and its Relationship with Their Demographic Profiles
بررسی وضعیت مسئولیت پذیری اجتماعی پرستاران و ارتباط آن با برخی مشخصات جمعیت شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Peer Educational Program on the Self-Efficacy of Multiple Sclerosis Patients: A Randomized‐Controlled Trial
بررسی تأثیر آموزش به روش گروه همتا بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correlation between Conflict Management Styles and Nurse Managers' Demographic Characteristics in Hamadan Therapeutic and Educational Centers
همبستگی سبکهای مدیریت تعارض با مشخصات فردی مدیران پرستاری مرکز آموزشی درمانی شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Burnout as Psychological Syndrome of Predictors of Aggression at the Hospitals
کارزَدگی به عنوان سَندرُم روانشناختی عامل پیش بینی کننده پَرخاشگری در بیمارستان ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Planned Nursing Interventions on the Prevention of Acute Urinary Retention (AUR) in Male Patients after Cardiac Catheterization
تأثیر مداخالت برنامه ریزی شده پرستاری بر پیشگیری از ایجاد احتباس حاد ادراری پس از کاتتریزاسیون قلبی: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Pulse and Arterial Oxygen Saturation Changes in Endotracheal Suction Opening with Two Sizes of 12 and 14: A Randomised Controlled Trial
مقایسه تغییرات اشباع اکسیژن خون شریانی و ضربان قلب بیماران در ساکشن باز اندوتراکیال با دو سایز 12 و 14 :یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 1 (2017-4)


Caregiver burden and its related factors in caregivers of hemodialysis patients: a descriptive-analytical study
فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی: یک مطالعه توصیفی تحلیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Maternal Hemoglobin Concentration in the Second Trimester of Pregnancy and Neonatal Anthropometric Indices
بررسی ارتباط غلظت هموگلوبین در سه ماهه ی دوم بارداری و شاخص های آنتروپومتریک نوزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Around-The-Clock (ATC) Analgesic Administration on the Quality of Sleep and Behavioral Changes in Children after Surgery: A Randomized Clinical Trial
بررسی تاثیر برنامه تنظیم ساعتی مصرف مسکن بر کیفیت خواب و تغییرات رفتاری کودکان پس از جراحی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Nurse Managers' Leadership Styles and Procrastination in Nursing Staff in Isfahan Social Welfare Hospitals
ارتباط سبک رهبری مدیران پرستاری با تعلل ورزی کارکنان پرستاری در بیمارستانهای تامین اجتماعی استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Status and Marital Satisfaction Factors in Nulliparous Pregnant Females Attending Clinics in Asadabad City during Years 2015 and 2016
بررسی وضعیت و عوامل موثر بر رضایت زناشویی زنان باردار نخست زا مراجعه کننده به درمانگاه های شهرستان اسدآباد در سال 95-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Knowledge Management and Job Motivation of Nurses in Educational Treatment Centers of Hamadan University of Medical Sciences, 2015
ارتباط مدیریت دانش با انگیزش شغلی پرستاران مراکز آموزشی- درمانی شهر همدان در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the Concept of Continuous Midwifery-Led Care and its Dimensions in Prenatal, Perinatal, and Postnatal Periods
تبیین مفهوم و ابعاد مراقبت مستمر مامایی در دوران بارداری، زایمان و بعد از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Using Birth Ball on Maternal and Neonatal Outcomes: A Randomized Clinical Trial
تاثیر استفاده از توپ زایمانی بر پیامدهای مادری و نوزادی:یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Coping Strategies with Quality of Life in Women Living with Husband on Hemodialysis
ارتباط بین سازگاری با کیفیت زندگی در زنان دارای همسر تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effect of Teach Back Education on Self-Care Behaviours and Quality of Life in Patients With Myocardial Infarction in 2015: A Randomised Controlled Trial
بررسی تاثیر آموزش به روش Teach Back بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در سال 1394 در شهر همدان: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 4 (2016-12)


The barriers of the clinical education from the nursing students’ view
بررسی موانع آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The rate and causes of neonatal mortality in Hamadan province, 2012
بررسی علل مرگ و میر و برخی عوامل مرتبط با آن در نوزادان استان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of postnatal counseling on sexual function in women referred to health centers in Hamedan in 1392
بررسی تاثیر مشاوره بر عملکرد جنسی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان در سال 92
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between spiritual intelligence & happiness in nursing students in 2015
ارتباط هوش معنوی با شادکامی در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی قزوین در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effects of sexual consultation on marital satisfaction among the pregnant women coming to the health centers in the city of Malayer in the year 1394
بررسی تاثیر مشاوره جنسی بر رضایت زناشویی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ملایر در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of the Team Working Facilitating Factors among nurses Working in Training Centers affiliated with the University of Jondi SHapour in Ahvaz
تحلیل عوامل تسهیل کار تیمی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه جندی شاپور اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Nurses’ job satisfaction and burnout
رابطه بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assessment of the protection motivation theory construct of skin cancer preventive behaviors in rural women
سنجش سازه های تئوری انگیزش محافظت در رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در زنان روستایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between sexual function and mental health of women with breast cancer
ارتباط عملکرد جنسی و سلامت روانی زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Foot Reflexology Massage on Sleep Quality in Hemodialysis Patients: A Randomized Control Trial
تأثیر ماساژ بازتابی کف پا بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 3 (2016-10)


Effect of group discussion on health concerns of teenage girls 18 -15 years old in zanjan in 2015
بررسی تاثیر بحث گروهی بر میزان نگرانی سلامتی دختران نوجوان 18 -15 سال شهرزنجان درسال1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Ssurvey of Nurses' Communication Skills with Mothers and Hospitalized Children During Nursing Cares in Children Wards.
بررسی مهارت های ارتباطی پرستاران با مادران و کودکان بستری حین انجام مراقبت های پرستاری در بخش های کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the effect of performance care plan based on the Roy Adaptation Model on effects of fatigue in multiple sclerosis patients
تاثیر اجرای برنامه مراقبتی بر اساس الگوی سازگاری روی بر آثار خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of health-related lifestyle self-management intervention on health promotion behaviors in patients with ischemic heart disease
تاثیر برنامه خود مدیریتی سبک زندگی سلامت محور بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت مبتلایان به بیماری ایسکمیک قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measure health belief model construct about nutritional practices of pregnant women in Saveh University of Medical Sciences
سنجش سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در رابطه با رفتارهای تغذیه ای زنان باردار تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ساوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of demographic caracteristics with leadership syles of nures managers in Educational hospitals of Hamadan city in 1393
همبستگی سبک رهبری با مشخصات فردی مدیران پرستاری بیمارستانهای آموزشی شهر همدان در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association between chronic pain acceptance, life style and restriction related chronic pain in the elderly
بررسی رابطه بین میزان پذیرش درد، الگوی زندگی و محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Goal achievement in nursingclinical education and effective factors
تحقق اهداف آموزش بالینی پرستاری و عوامل موثر بر آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 2 (2016-9)


Study of Preventive Behaviors of Hepatitis B Based on Health Belief Model among Addicts Affiliated to Hamedan
بررسی ارتباط سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی با رفتارهای پیشگیری کننده از هپاتیت «ب» در معتادین مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between job burnout, perceived social support and psychological hardiness with mental health among nurses
ارتباط فرسودگی شغلی، حمایت اجتماعی ادراک شده و سرسختی روانشناختی با سلامت روان پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the relationship between awareness of ethical codes and nursing errors reported by staff in educational hospital of Bushehr in 1393
بررسی رابطه ی آگاهی از کدهای اخلاق و میزان خطاهای پرستاری گزارش شده توسط پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر بوشهر در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Orem self-care ability of patients with colorectal cancer
تأثیر برنامه خودمراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر بهبود توان خودمراقبتی بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect breastfeeding counseling on self-efficacy and continuation breastfeeding among primiparous mothers: a randomised clinical trial
تاثیر مشاوره شیردهی برخودکارآمدی وتداوم شیردهی مادران نخست زا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, belief and practice among elderly about osteoporosis based on Health Belief Model in Karaj city in 2014
بررسی آگاهی، باور و عملکرد سالمندان شهر کرج درخصوص بیماری پوکی استخوان با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Inhalational Aromatherapy with Lavender Essence on Physiological Indicators of Intravenous Catheter Insertion in Hospitalized Preschool Children: A Single-Blind Clinical Trial
تاثیر رایحه درمانی استنشاقی با اسانس اسطوخودوس برشاخص های فیزیولوژیک ناشی از جایگذاری کاتتر وریدی در کودکان خردسال: یک مطالعه کارآزمایی بالینی یک سو کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between levels of physical activity with Pre Menstrual Syndrome among female university students
بررسی سطح فعالیت بدنی و شیوع سندرم پیش از قاعدگی در دختران دانشجو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 1 (2016-6)


TThe Effect of Education of Pregnant Women's Bill of Rights to Midwives, on Satisfaction of the Women Referred to Labor Unit of Imam Reza hospital
تاثیر آموزش منشور حقوق زنان باردار به ماماها بر میزان رضایت زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام رضاع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Communication Skills and Its Related Factors in Guilans Teaching Hospitals' Nurses 94
مهارت های ارتباطی پرستاران بیمارستان های آموزشی گیلان: کلامی، شنود، بازخورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Head nurses’ Leadership Styles and Leadership Outcomes
رابطه سبک رهبری سرپرستاران با پیامد های رهبری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of fetal Movement counting on self esteem and self-efficacy of Mothers: A Randomized controlled Trial
بررسی تاثیر شمارش حرکات جنین در سه ماهه سوم بارداری بر سطح اعتماد به نفس و خود کار آمدی مادر: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Training on Maternal-fetal Attachment (MfA) in nulliparous Women: A Randomized clinical Trial
بررسی تاثیر مشاوره بر دلبستگی مادر-جنین در مادران باردار شهر همدان در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

effects of Progressive Muscle Relaxation on sleep Quality in Pre-university students: A Randomized clinical Trial
بررسی تاثیر برنامه آرام سازی پیش رونده عضلانی بر کیفیت خواب دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهرستان ملایر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of CPR Teaching Using Two Methods, Practical with Model and film, on the Knowledge and Performance of Aid Groups in Hamadan, Iran
مقایسه آموزش احیای قلبی و ریوی به روش عملی و نمایش فیلم بر میزان آگاهی و عملکرد گروه های امداد رسان در حوادث شهر همدان در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

education and self-efficacy of Mothers Regarding Alerting signs in children Less than five Years in Arak, Iran
تأثیر آموزش بر خودکارآمدی مادران درخصوص برخورد با نشانه های خطر در کودکان کمتر از پنج سال شهر اراک در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 4 (2015-12)


Assessing the relationship between self-efficacy and clinical decision-making in hospital nurse
بررسی رابطه خودکارآمدی با تصمیم گیری بالینی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of physical training during dialysis on the prevention of anemia in hemodialysis patients
تأثیر انجام تمرینات جسمانی حین دیالیز بر پیشگیری از آنمی در بیماران همودیالیزی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of skill life training in quality of life in menopausal women
تاثیر آموزش مهارت زندگی بر روی کیفیت زندگی زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of spiritual counseling on depression, anxiety and stress of pregnant Women: a randomized clinical trial
تاثیر مشاوره معنویت محور بر افسردگی، اضطراب و استرس زنان باردار: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of sleep and its related factors in elderly and retired teachers of Kashan (2015)
کیفیت خواب معلمان سالمند بازنشسته شهر کاشان و عوامل مرتبط با آن در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between maternal serum level of alpha-fetoprotein in weeks 11 to 13 of pregnancy and preterm labor
بررسی ارتباط سطح سرمی آلفا فتوپروتئین مادری در هفته های یازدهم تا سیزدهم بارداری و زایمان پره ترم در مادران باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship among spiritual intelligence, mental health and job stress in nurses in Imam Khomeini Hospital of Mahabad
رابطه‌ی بین هوش معنوی با سلامت روان و استرس شغلی در پرستاران بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان مهاباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of inhalation aromatherapy with Damask Rose (Rose Damascene) essential oil on vital signs of burn patients after dressing changes
تاثیر رایحه درمانی استنشاقی با اسانس گل محمدی بر علایم حیاتی بیماران دچار سوختگی پس از تعویض پانسمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 3 (2015-12)


The effect of pre-discharge education and telephone follow-up on illness perception and lifestyle in patients with myocardial infarction
بررسی تاثیر آموزش قبل از ترخیص و پیگیری تلفنی بر درک از بیماری و سبک زندگی پس از انفارکتوس میوکارد در بیمارستان امام خمینی شهرستان بروجرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of counseling on adherence to exclusive breastfeeding in mothers of hospitalized late preterm infants inFatemieh hospital, Hamadan, Iran, 2014
بررسی تاثیر مشاوره بر تداوم تغذیه انحصاری با شیر مادر در مادران با نوزاد متولد شده در اواخر دوران نارسی بستری در بیمارستان فاطمیه شهر همدان در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of factors affecting emergency department length of stay
بررسی عوامل مرتبط با زمان اقامت بیماران در بخش اورژانس: یک مطالعه تحلیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of clustered care with four and five procedures on behavioral responses of preterm infants: A randomized crossover clinical trial
مقایسه مراقبت خوشه‌ای چهار و پنج پروسیجره از نظر پاسخ‌های رفتاری نوزادان نارس: کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of intensive care unit nurses’ knowledge, attitude, and practice of physical restraint use
بررسی دانش،نگرش و عملکرد پرستاران بخش های مراقبت ویژه در زمینه کاربرد مهار فیزیکی و عوامل مرتبط به آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of demographic characteristic with learning organization in intensive care units nurses of Therapeutic and Educational Centers of Hamadan University of Medical Sciences
ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی با سازمان یادگیرنده در بخشهای مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the peers’ support on self efficacy level type II diabetic patients
بررسی تاثیر حمایت همتا بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectsofprogressivemusclerelaxationtechniqueonfatigueandsleepquality in patientswithmultiplesclerosis
بررسی تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر کیفیت خواب و خستگی مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 2 (2015-7)


Effect of self-care education on self-efficacy in patients with chronic obstructive pulmonary disease in the Educational and Medical Centers of Hamadan University of Medical Sciences
بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of stress on foot reflex zone therapy on anxiety, hemodynamic parameters of patients waiting for cardiac catheterization
تاثیر بازتاب درمانی نقاط استرس کف پا بر میزان اضطراب و پارامترهای همودینامیک بیماران در انتظار کاتتریسم قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Happiness, Psycholigy Well-Being and Job Perfectionism among Women Nurses of Different Sections of Haspitals in Isfahan at 2014
مقایسه شادکامی، بهزیستی روانشناختی و کمال‌گرایی شغلی بین پرستاران زن بخشهای مختلف بیمارستانهای شهراصفهان درسال1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Applying Orem’s Self-Care Model on Mental Aspect of Quality of Life in Patients with Multiple Sclerosis
بررسی تاثیر آموزش بکارگیری الگوی خود مراقبتی اورم بر ابعاد روانی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Sexual Dysfunctions and its Related Factors in Women Experiencing Domestic Violence Had Been Referred to Forensic Medicine Center of Shiraz
بررسی اختلالات جنسی و عوامل مؤثر بر آن در زنان با خشونت خانگی ارجاع شده به مرکز پزشکی قانونی شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Self- Care Agency in Patients Undergoing Hemodialysis Referred to Boali Hospital of Ardabil in 2013
بررسی توان خودمراقبتی بیماران تحت درمان با همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of the Theory of Planned Behavior Constructs in Relation to Self-Medication Preventive Behaviors in Mothers of Children under 6 Years Azadshahr 2014
سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیشگیری از خوددرمانی در مادران شهرستان آزادشهر در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship leadership styles, organizational commitment and happiness with job satisfaction of nursing
ارتباط سبک های رهبری، تعهد سازمانی و شادکامی با رضایت شغلی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 1 (2015-5)


Using Precede model to investigate the correlates of menopausal women’s life quality in Bandar Abbas..
بکار گیری الگوی پرسید در بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی زنان یائسه شهر بندرعباس..
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between supportive and unsupportive managerial behaviors and job burnout with controlling organizational commitment in nurses in Marvdasht
رابطه‌ی بین رفتار حمایتی و غیر‌حمایتی مدیران با فرسودگی شغلی با کنترل تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان مطهری شهرستان مرودشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Premenstrual syndrome can affect people’s resilience and quality of life. The aim of this study was to determine the impact of awareness group training of premenstrual syndrome on resilience and quality of life in the female high school students.
اثر بخشی" آموزش گروهی آگاهی افزایی از سندرم پیش از قاعدگی" بر تاب آوری در برابر استرس و کیفیت زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Yoga on function scales Quality of life in women with Breast Cancer undergoing radiation therapy: A randomized clinical trial
تأثیر یوگا برمقیاسهای عملکرد کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پرتودرمانی: کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Infertile women's satisfaction with the stress reduction care process during their treatment period: A clinical trial
بررسی رضایتمندی زنان نابارور از روند مراقبتی کاهش استرس در طول دوره درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of lecture and peer training on menstrual health knowledge and practices among high school girls in Hamadan city, 2014
مقایسه تاثیر دو روش آموزش بهداشت قاعدگی (سخنرانی و گروه همسالان) برآگاهی و عملکرد دختران دبیرستانی شهر همدان در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Motivational factors affecting collaboration among nurses: A qualitative study
عوامل انگیزشی مؤثر بر همکاری بین پرستاران: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Orem's self-care model-based training on self-care agency in diabetic patients
تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی خودمراقبتی اورم بر توان خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 4 (2014-12)


The Effect of Educative Intervention on Preeclamptic Women on their Newborn's Health: A Randomized Clinical Trial
بررسی تاثیرآموزش مادران باردار مبتلا به پره اکلامپسی بر سلامت نوزاد آنها: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demographic Analysis on Nurses’ Organizational Commitment at Hamadan University of Medical Sciences' Educational and Therapeutic Centers
تجزیه و تحلیل تعهد سازمانی پرستاران بر حسب مشخصات دموگرافیک آنها در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Sleep quality during the third trimester of pregnancy and some related factors in primigravida women referred to health care centers in Mashhad- 2014
بررسی کیفیت خواب در سه ماهه سوم بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Sexual rehabilitation on (Sexual) quality of life for hemodialysis patients referred to dialysis center in Labafinejad Hospital
تاثیر توانبخشی جنسی بر کیفیت زندگی (جنسی) بیماران تحت درمان همودیالیز مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیمارستان لبافی نژاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Driver’s Lifestyle as a Human Factor in Occurrence of Road Traffic Accidents in Hamadan
سبک زندگی رانندگان به عنوان فاکتورانسانی در وقوع حوادث رانندگی شهرهمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of nurses’ professional competence in spiritual care in Kashan’s hospitals in 2014
بررسی صلاحیت حرفه‌ای پرستاران در حیطه مراقبت معنوی در شهرستان کاشان در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-efficacy following the self-management training program in patients with Sickle Cell Disease (24 weeks of follow-up)
خودکارآمدی بیماران سلول‌داسی‌شکل بعد از دریافت آموزش مبتنی بر برنامه خودمدیریتی (24 هفته پیگیری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of oxidative stress markers to pregnancy, labor and correlations birth indices of oxidative stress in infants
مقایسه شاخص های استرس اکسیداتیو بارداری با زایمان بی درد و ارتباط مقادیر زایمانی آنها در نوزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 3 (2014-10)


The effect of family-centered empowerment intervention on perceived severity of threat in caregivers of patients with stroke: a semi experimental study
تاثیر مداخله مبتنی بر توانمند سازی خانواده محور برشدت تهدید درک شده در مراقبین بیماران مبتلا به سکته مغزی: ﻳﻚ مطالعه نیمه تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cardamom aromas on the Chemotherapy-induced Nausea and Vomiting in Cancer Patients
بررسی تاثیر رایحه هل بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در مبتلایان به سرطان: کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Swaddling on Physiological Pain Responses of Premature Infants to Nasogastric Tube Insertion: Crossover Clinical Trial
تاثیر قنداق کردن بر پاسخ‌های فیزیولوژیک درد ناشی از جایگذاری لوله بینی _ معدی در نوزادان نارس: کارآزمایی بالینی طرح متقاطع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anxiety and depression and their risk factors in women after tubectomy
ارزیابی اضطراب و افسردگی و عوامل خطر مرتبط با آن در زنان بعد از بستن لوله های رحمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attention Deficit Hyperactivity, Oppositional Defiant and Conduct disorders in children of parents with Bipolar Disorder
بررسی اختلالات کاستی توجه – بیش فعالی، نافرمانی و سلوک در کودکان والدین مبتلا به اختلال دوقطبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of training home care to type-2 diabetic patients on controlling blood glucose levels in patients admitted to the Diabetes Research Center of Hamadan
بررسی تاثیر آموزش مراقبت در منزل بر کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between academic achievement and self-efficacy, critical thinking, thinking styles and emotional intelligence in nursing students
ارتباط خودکارآمدی، تفکر انتقادی، سبک های تفکر و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the family-centered empowerment model on the quality of life in parents of children with asthma
تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی والدین کودکان مبتلا به آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 2 (2014-8)


The Effect of Education on Impediments perception of Adherence from Infection Control Standards in Intensive Care Nurses: A Randomized Clinical Trial
تاثیر آموزش بر درک پرستاران بخش مراقبت‏های ویژه در مورد موانع تبعیت از استانداردهای کنترل عفونت: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of continuous care on quality of life in multiple sclerosis patients
تأثیر مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس؛ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of parents training on controlling of pain due to tonsillectomy in hospitalized children: a randomized clinical trial study
بررسی تاثیر آموزش به والدین بر کنترل درد ناشی از تانسیلکتومی کودکان بستری: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Impact of Clinical Education by Instructors on Quality Performance of Nursing Students in Dialysis Ward
ارزیابی تأثیر آموزش بالینی توسط مربی بر کیفیت عملکرد دانشجویان پرستاری در بخش دیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of nursing process application on Job satisfaction in Intensive Care Units
تأثیر کاربرد فرآیند پرستاری بر رضایت شغلی پرستاران بخش های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative evaluation of maternal & Neonatal complications in women between outpatients & Inpatients with Preterm Premature Rupture of the membranes
مقایسه عوارض مادری و نوزادی در زنان با پارگی زودرس کیسه آب تحت مراقبت در منزل و بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring outcomes of respect for patient autonomy in hospital: a qualitative research
تبیین پیامدهای احترام به استقلال بیمار در بالین: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation risk of transmission nosocomial infection in ICU Ward of Kashan Behashti hospital in 2012
ارزیابی خطر انتقال عفونت های بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بهشتی کاشان درسال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 1 (2014-5)


Applying Structure and Process Standards of Medication Care at Pediatric Wards
بررسی بکارگیری استانداردهای ساختار و فرآیند مراقبت دارویی در بخش های کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of nursing interventions on quality of sleep among patients in coronary care unit of Ekbatan Hospital in Hamadan City, Iran
تأثیر تدابیر پرستاری بر کیفیت خواب بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of parental presence during induction of anesthesia in children undergoing surgery on anxiety of parents
بررسی تأثیر حضور والدین طی القاء بی هوشی کودکان تحت عمل جراحی بر میزان اضطراب والدین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Teaching Based Collaborative Care Model on Diet Habits in Diabetes Type II: a clinical trial study
تاثیر آموزش الگوی مراقبت مشارکتی بر عادات غذایی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison effect of Saline Normal with Povidon Iodine Solution
مقایسه تاثیر نرمال سالین با محلول بتادین بر بهبودی زخم ناشی از اپی زیاتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of calcium-vitamin D co-supplementation on metabolic profile and pregnancy outcomes: a double blind randomized controlled clinical trial
اثر مکمل ‌یاری ترکیب کلسیم- ویتامین D بر پروفایل متابولیک و پیامدهای بارداری: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comorbid personality disorders in patients with bipolar I disorder after treatment of manic phase
همبودی اختلالات شخصیت در بیماران با اختلال دو قطبی نوع یک بعد از درمان فاز مانیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Body and spirit promoting during pregnancy: A content analysis study
اعتلای جسم و روح بهنگام بارداری، یک مطالعه تحلیل محتوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 4 (2013-12)


Comparison of quality of life in low risk pregnant with high risk pregnant women in perinatology clinic of kowsar ward Shahid Motahari hospital in Urmia 2013
بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی در زنان با حاملگی کم خطر باپرخطر در مراجعین به درمانگاه پریناتولوژی کوثر مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of training program-based on Stage of change Model to promote Breast self-examination behavior
بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی مراحل تغییر در ارتقای رفتار خودآزمایی پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Stepwise Dialysis Solution Flow Rate Profile onDialysis Adequacy: A Clinical Trial
بررسی تاثیر پروفایل پلکانی جریان مایع دیالیز بر کفایت دیالیز: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the tooth decay status of 2-5 years children and the role of their mothers’ caring behaviors
بررسی وضعیت بهداشت دهان ودندان کودکان 5-2 سال و نقش رفتارهای مراقبتی مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of sexual health education on sexual health principles
بررسی تأثیر آموزش بهداشت جنسی بر میزان رعایت اصول بهداشت جنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Role of Psychological Capital against the impact of Work- family Conflict and Spillover on Nurses' Psychological Well Being
نقش محافظت‌کننده سرمایه روان‌شناختی در برابر اثر تعارض و سرریز‌شدگی کار- خانواده بر بهزیستی روان‌شناختی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental barriers of the hemodialysis patient's comfort: a qualitative study
عوامل محیطی بازدارنده راحتی بیماران در حین دیالیز: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the effect of open and closed endotracheal suctioning systems on heart disrhythmia in mechanically ventilated patients
مقایسه تاثیر دو روش ساکشن باز و بسته بر دیس ریتمی های قلبی بیماران تحت تهویه مکانیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 3 (2013-10)


Investigating causes of the infants’ growth disorder (6-12 months) in Hamadan health centers based on Health Belief Model
بررسی علل اختلال رشد در کودکان 6 تا 12 ماهه تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between perceived social support and self- efficacy with diet adherence among hemodialysis patient
ارتباط حمایت اجتماعی درک شده و خودکارآمدی با تبعیت از رژیم غذایی در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of general health Scale in opioid dependent males and females treatment seekers in Hamadan
مقایسه سلامت عمومی درمانجویان زن و مرد وابسته به مواد افیونی در شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of husband’s education on meting supportive care needs of breast cancer patients: A clinical trial
تاثیر آموزش همسران در برآورده نمودن نیازهای مراقبت حمایتی بیماران مبتلا به سرطان پستان: کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compliance with standard precautions for Blood borne diseases in Hamadan's Maternity Hospitals
میزان بکارگیری احتیاط های استاندارد پیشگیری از بیماریهای منتقله از طریق خون و ترشحات توسط کارکنان زایشگاههای دولتی شهر همدان سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of EMLA cream on pain of Copper IUD insertion
بررسی اثر کرم املا بر درد زمان جایگذاری آی یو دی مسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Light Pressure Stroking Massage on the Vital Signs of Patients after Coronary Artery Bypass Graft Surgery Hospitalized in Isfahan Chamran Hospital between 2010-2011
تأثیر ماساژ استروک سطحی بر علائم حیاتی بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر بستری در بیمارستان شهید چمران شهر اصفهان در سال90-1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of educational evidence-based hand washing program on knowledge, attitude, and adherence of intensive care units nurses
بررسی تأثیر آموزش شستشوی دست بعنوان استراتژی پیشگیری کننده از پنومونی مرتبط با ونتیلاتور بر دانش، نگرش و میزان تبعیت پرستاران بخش مراقبت های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 2 (2013-7)


Analysis of evidence-based nursing education on the five stages of the nursing process.
تحلیل تأثیر آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد بر مراحل پنجگانه فرآیند پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of applying two passive respiratory exercises (manual percussion and mechanical vibration) on cardiopulmonary functions in mechanically ventilated patients in critical care units
مقایسه بکارگیری دو روش تمرینات تنفسی غیر فعال دق دستی و ارتعاش مکانیکی بر عملکرد قلبی و ریوی بیماران تحت تهویه مکانیکی در بخش مراقبت‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of risk factors for development of pressure ulcers in patients with brain – Spinal injuries at home
عوامل خطر ساز ابتلا به زخم فشاری در بیماران دارای ضایعه مغزی - نخاعی بستری در منزل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of education based on Health Belief Model (HBM) in mothers about behavior of prevention from febrile convulsion in children
بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی به مادران در خصوص رفتارهای پیشگیری کننده از تشنج ناشی از تب در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of preventive lifestyle of osteoprosis among zanjanian girls' students
بررسی سبک زندگی پیشگیری کننده از پوکی استخوان در دانش آموزان دختر زنجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of educational program related to persuade women for breast feeding based on theory of planned behavior (TPB)
بررسی اثر بخشی برنامه آموزشی در رابطه با ترغیب زنان باردار به شیردهی با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of meta-cognitive Beliefs in depression - anxiety – stress Symptoms in nurses of Beast Hospital in Hamedan at 1389-90
بررسی نقش باورهای فرا شناختی در علائم افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The correlation between self-management behaviors and drug adherence among people with epilepsy in Iran Epilepsy Association
بررسی همبستگی رفتارهای خود مدیریتی با پذیرش دارو در بیماران عضو انجمن صرع ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2013-5)


The Comparison of Internal Evaluation of 4 Nursing Departments in Nursing and Midwifery Faculty of Hamedan University of Medical Sciences
بررسی و مقایسه ارزیابی درونی گروه های آموزشی رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Behavioral Disorders among Students of Girl’s Guidance Schools of Hamadan City and Affecting Factors
اختلالات رفتاری دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر همدان و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses' Health Promotion Needs, Stress Sources and Workplace Problems
نیازهای ارتقاء سلامت، منابع استرس و مشکلات محیط کار پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Depression and Sexual Function Index among Married Women
ارتباط بین افسردگی و شاخص عملکرد جنسی در زنان متاهل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Life Skills Training on Quality of Life in Nurses of Khorramabad Hospitals
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کیفیت زندگی پرستاران بیمارستانهای خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between some Socio-economical Factors and Age at Menopause in Menopausal Women Attending to Health Centers in Hamadan City
بررسی ارتباط برخی عوامل اقتصادی- اجتماعی با یائسگی در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Discharge Planning on the Quality of life of School-age Children with Congenital Heart Disease Undergoing Heart Surgery
تاثیراجرای برنامه ترخیص طراحی شده بر کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلبی تحت عمل جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Inquiry-Based Clinical Instruction of Nursing Students on Applying Nursing Process Skill
بررسی تاثیر آموزش بالینی دانشجویان پرستاری به شیوه کاوشگری بر مهارت بکارگیری فرآیند پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2012-12)


The Effect of Self Management Interventions on Medication Adherence and Life Style in Cardiovascular Patients
تاثیر مداخلات خودمدیریتی بر تبعیت از رژیم دارویی و سبک زندگی در بیماران قلبی- عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Foot Reflexology Massage on Physiological Parameters of Patients with Stroke
تاثیر ماساژ بازتابی پا بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران مبتلا به سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Programmed Visiting on Physiological Indexes in CCU Patients
بررسی تاثیر ملاقات برنامه‎ریزی شده بر شاخص‎های فیزیولوژیک بیماران بستری در بخش مراقبت‌ ویژه قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Emotional Intelligence, Mental Health and Academic Achievement in Neyshabour Nursing Students
بررسی ارتباط هوش هیجانی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشکده نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Satisfaction from Body Image and Socio Cultural Patterns among Female Adolescents in Rasht City
بررسی ارتباط رضایت از تصویر ذهنی بدنی با الگو‌های فرهنگی- اجتماعی در دختران نوجوان شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Self-Care Behaviors and HbA1c in Diabetic Patients
بررسی ارتباط رفتارهای خود مراقبتی با میزان هموگلوبین ای وان سی بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health Condition and Health Promoting Behaviors among Elders in Hamadan
بررسی وضعیت سلامت روانی و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی در سالمندان شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Brewed Black Tea with Boiled Water as Adjunct Treatments on Infants' Conjunectivitis
مقایسه تاثیر دم کرده چای سیاه و آب جوشیده به عنوان درمان کمکی بر شدت کنژونکتیویت شیرخواران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 2 (2012-8)


Comparative Survey of Depression among Chronic Disease and Healthy Adolescences of Hamadan City
بررسی مقایسه ای میزان افسردگی در نوجوانان مبتلا به بیماریهای خاص و نوجوانان سالم شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Reasons of Breastfeeding Cessation in Children under One Year Old A Case-Control Study
علل قطع شیردهی در کودکان زیر یکسال درزنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychological Empowerment in Iranian Clinical Nurses
توانمند سازی روان‌شناختی در پرستاران بالینی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Co morbidity of Sleep Disorder and General Health in the General Population of Hamadan
بررسی همبودی اختلالات خواب و سلامت عمومی در مردم شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of the Compliance Based Education on Asthmatic Patients’ Quality of Life
تاثیر آموزش مبتنی بر اجرای دستورات بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Pharmacotherapy, Group Cognitive Therapy and Desensitization Byreprocessing Eye Movements on Reducing Depression in Iranian Veterans
مقایسه اثر بخشی سه روش دارو درمانی ، شناخت درمانی گروهی و حساسیت زدایی از طریق بازپردازش حرکات چشم برکاهش افسردگی جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Educational Programs Based on Health Belief Model on Oral Health Behavior of Pregnant Women in Arak city
بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان در مادران باردار شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Burnout in the Personnel of the Emergency Medical Services in Hamadan Province
فرسودگی شغلی کارکنان فوریت‌های پزشکی استان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2012-5)


Effect of Foot Reflexology Massage and Benson Relaxation Techniques on Anxiety and Physiological Indexes of Patients undergoing Coronary Heart Angiography
اثر ماساژ رفلکسی پا و آرامسازی بنسون بر میزان اضطراب و شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران بستری کاندید آنژیوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Subjective Well-Being in the Students of Kashan Nursing & Midwifery Faculty (KNMF)
بهزیستی ذهنی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Self-Control and Intention to Substance Abuse in Adolescents
بررسی رابطه خود کنترلی با تمایل نوجوانان به مصرف مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal Evaluation of Mother and Child & Midwifery Departments of Hamadan University of Medical Sciences
ارزیابی درونی گروه های آموزشی بهداشت مادر و کودک و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Domestic Violence in Women with Adverse Pregnancy Outcomes (Karaj 2007-2008)
بررسی فراوانی خشونت خانگی در زنان با پیامدهای نامطلوب بارداری (کرج،1387-1386)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Maternal Serum Ceruloplasmin Level in Normal and Preeclamptic Pregnancies
مقایسه سطح سرمی سرلوپلاسمین مادر در حاملگی های طبیعی و پره اکلامپتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coping with Work-Family Conflict in Nurses: A Qualitative Study
شیوه های مقابله ای تعارض کار/ خانواده در پرستاران: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Quality of Life in Men with and Without Hypertension
مقایسه کیفیت زندگی مردان مبتلا به پرفشاری خون با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2011-9)


The survey of sexual function relationship with sexual satisfaction in referred to Tehran South City health centers
بررسی ارتباط عملکرد جنسی با رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between Job Stress and Burnout among Nursing Staff
بررسی ارتباط استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرسنل پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Over Wieght & Obesity of Women in Referents to Medical and Health Centers in Hamadam City
بررسی فراوانی اضافه وزن و چاقی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Digoxin Serum Level in Hospitalized Patients at Hamadan Ekbatan Hospital
بررسی سطح سرمی دیگوکسین در بیماران بستری دربیمارستان اکباتان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of rate performance of surgical hand scrub standard in Hamadan educational hospitals
بررسی مقایسهای نحوی اسکراب دست قبل از عمل جراحی با روش اسکراب صحیح در بیمارستانهای آموزشی شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Relationship between Aggression and Perceived Self-Efficacy in High School Students of Hamadan City
بررسی رابطه پرخاشگری و خود کا رآمدی ادراک شده در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison Between the Effect of Cromolyn Sodium Gel 4% and Pimecrolimus Cream 1% in Treatment of Pruritus of Patients with End Stage Renal Disease
مقایسه تاثیر ژل کرومولین سدیم 4% و کرم پیمکرولیموس 1% در درمان خارش بیماران مبتلا به بیماری مرحله انتهایی کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Dexamethasone Injection on Pregnancy Outcome in Preterm Labor
اثرات دگزامتازون تزریقی بر پیامد حاملگی در زایمانهای زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2011-6)


Prevalence of Postpartum Depression and the Factors that Decides in Clinics in the North of Tehran
بررسی شیوع افسردگی بعد از زایمان و عوامل موثر برآن در مراکز بهداشتی و درمانی شمال شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education Based on James Brown Pattern on Knowledge of Reproductive & Sexual Health in Women Participant Marriage Council Classes in Hamadan
تأثیر آموزش بر اساس الگوی جیمز براون بر آگاهی از بهداشت باروری و جنسی در زنان شرکت کننده در کلاس‌های مشاوره ازدواج همدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and Attitudes of Students about Emergency Contraception in Shahrekord University of Medical Sciences
آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد در مورد روشهای اضطراری پیشگیری از بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Pattern of Drug Use and Their FDA Categories in Pregnant Women Referring to Medical and Health Centers in Hamadan
بررسی الگوی مصرف دارو باتوجه به کاتگوری تعیین شده توسط FDA در زنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation Study of Nursing Students’ Self-Efficacy with Clinical Performance
بررسی همبستگی خودکارآمدی با عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Current Status of Nurse Faculties' Performance Evaluation: A Qualitative Study
وضعیت موجود ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی پرستار: مطالعه‌ی کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Related to Antioxidant Vitamins Serum E and A in Pregnant Women with Anthropometric Factors of Neonates
بررسی ارتباط ویتامین های آنتی اکسیدان E و A سرمی زنان باردار با شاخص های آنتروپومتریک نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Daytime Sleepiness in Hypertensive Women
بررسی فراوانی خواب آلودگی روزانه در زنان مبتلا به فشار خون بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2010-11)


The Survey of Satisfaction of Nursing Educated about their Field of Study , Borujen
بررسی رضایتمندی فارغ التخصیلان کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری بروجن نسبت به رشته تحصیلی خود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barriers of Quality Nursing Services Promotion from Viewpoint of Nurses
عوامل بازدارنده ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری از دیدگاه پرستاران شاغل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Folic Acid Intake during Preconceptional Period
مصرف اسید فولیک قبل از بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and Attitude of Nurses and Health Care Workers about AIDS in Shiraz-South of Iran
بررسی آگاهی ونگرش پرستاران و بهیاران شیراز در مورد بیماری ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of the Education of the World Health Organization's Recommendations about Puerperal Infections on the Midwives' Knowledge and Clinical Performance in Fatemieh Hospital in Hamadan
اثربخشی آموزش استانداردهای پیشگیری از عفونت‌های نفاسی بر آگاهی و عملکرد بالینی ماماها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Nursing and Care Needs of Patients with Mental Disorders than of Hospital Discharge
بررسی نیازهای درمانی و مراقبتی خانواده بیماران روانی پس از ترخیص از مرکز روانپزشکی فرشچیان شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

NICU Nurses Satisfaction about Participate in ICDL Course
بررسی میزان رضایت پرستاران بخش مراقبت ویژه نوزادان از آموزش دوره های هفتگانه گواهینامه جهانی کاربری کامپیوتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Small Group Education on Serum's Electrolytes in Hemodialysis Patients
بررسی تاثیر آموزش به شیوه گروه کوچک بر میزان الکترولیت‌های سرم در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2010-7)


Survey of Education Barriers from Nurses and Patients Viewpoint
موانع آموزش به بیمار از دید بیماران و پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibody Titers of Hepatitis B in Hamadan's Nursing and Midwifery Students
بررسی تیتر آنتی بادی هپاتیت ?Bدر دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Work-Related Psychosocial and Ergonomics Factors in Relation to Low Back Discomfort in Emergency Unit Nurses
ارزیابی فاکتورهای شغلی روانی- اجتماعی و عوامل ارگونومیکی در رابطه با شدت ناراحتیِ کمر در پرستاران بخش اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Assessment of Menstrual Disorder 3 Years after Menarche in Blindness Girls in Rasht City
بررسی اختلالات قاعدگی 3 سال بعد از منارک در دختران نابینای شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurse's Attitude to Ward Deterring Factors of Participation in Continuing Nursing
بررسی نگرش پرستاران به عوامل بازدارنده شرکت در آموزش مداوم پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Distraction Techniques on Pain Intensity Catheter Insertion in Children with Strabismus
بررسی تاثیر روش های انحراف فکر بر شدت درد رگ گیری در کودکان مبتلا به استرابیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence Behavior Disorders in 3 to 6 Years' Children in Hamadan City
بررسی شیوع مشکلات رفتاری کودکان 3 تا 6 ساله مهدهای کودک و کلاس های آمادگی تحت نظارت سازمان بهزیستی شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Relationship between Job Stress and Three Dimensions of Organization Commitment among Nursing Managers
بررسی رابطه بین استرس شغلی و ابعاد سه گانه تعهد سازمانی در بین مدیران پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 12 (2009-11)


Relations between the Mother’s Body Mass Index and the Trend of Mother’s Weight Gain with IUGR
ارتباط بین شاخص توده بدن و افزایش وزن مادر در دوران بارداری با محدودیت رشد داخل رحمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Shelf Life of Intravenous Catheters with Incidence of Superficial Phlebitis in Hospitalized Patients
بررسی زمان ماندگاری کاتترهای داخل وریدی با میزان ابتلاء به فلبیت سطحی در بیماران بستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Pregnant Women's Anxiety on Apgar Score and Birth Weight of Newborns (2009)
تأثیر اضطراب زنان باردار بر آپگار و وزن نوزادان درهنگام تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of Blood Transfusion’s Complications of Thalassemic Patients in Educational Hospitals of Hamadan Medical Science University
بررسی عوارض انتقال خون در بیماران مبتلا به تالاسمی بیمارستانهای آموزشی شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Relationship between Menarch Age & Menstrual Disorders
ارتباط سن منارک و اختلالات قاعدگی در دختران دبیرستانی شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Breastfeeding Education among Primiparous Women Referring to Fathemieh Hospital in Hamadan, Iran
بررسی میزان تاثیر آموزش تغذیه با شیر مادر در مراجعین نخست زا به بیمارستان فاطمیه همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Training Attachment Behaviors on Primipara Maternal Fetal Attachment
بررسی تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی برمیزان دلبستگی مادر ـ جنین در مادران نخست باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Theorize on Theoretical Knowledge Transfer into Practice in Nursing: A Grounded Theory Approach
نظریه پردازی بر فرآیند انتقال دانش نظری به حوزه عمل در پرستاری: رویکرد گراندد تئوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Different Hospital Equipment Microbial Contamination in Medical Training Center Hajar of Shahrekord
بررسی آلودگی میکروبی وسایل مختلف بیمارستانی مرکز آموزشی ودرمانی هاجر شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Life in Asthma Patients of Karaj`s Hospitals of Assessment
بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم در بیمارستانهای کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of some Factors on Duration of Third Stage of Labor
بررسی برخی عوامل موثر بر طول مرحله سوم زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Opinion of Hamadan Educational Hospitals Operation Room Staffs about Basic Needs Satisfaction
بررسی نظرات پرسنل اتاقهای عمل بیمارستانهای آموزشی شهر همدان درخصوص ارضای نیازهای اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2008-11)


Assessing the Adequacy of Dialysis in Patients Undergoing Hemodialysis in Hemodialysis Center in Boshehr City
بررسی کفایت دیالیز در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز همودیالیز شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Anemia with Severity of Fatigue and Quality of Life in Cancer Patient Undergoing Chemotherapy
بررسی ارتباط آنمی با شدت خستگی و کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Women’s Sexual Functioning Disorders before and after Menopause
اختلالات عملکرد جنسی زنان در قبل و بعد از یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Contraceptive Methods Use before the First Pregnancy
بررسی میزان استفاده از روش های پیشگیری از بارداری قبل از اولین حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Effect Discharge Planning on Patients Satisfaction
بررسی تأثیر اجرای برنامه ریزی ترخیص بر رضایت بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

High Risk Pregnancy and Some of Related Factors in Women who Refered to Vasouj Health and Medical Centers
میزان بارداری پر خطر و برخی عوامل مرتبط در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ودرمانی شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Reach to Educational Goals in Theorical Lessons in Nursing Students
بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی در دروس تئوری دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demographic Characteristics of Women with Domestic Violence During Pregnancy
بررسی خصوصیات جمعیت شناختی خانمهای مواجه شده با خشونت خانگی طی بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2008-5)


Nurses Experiences of Work Environment, A Qualitative Study
شاخص‌های بهداشتی محیط کاری پرستاران، یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Nurses-Patients Communication in Emergencies Wards
بررسی میزان بکارگیری ارتباطِ درمانی توسط پرستاران در بیماران بستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Evening Primrose Oil on Premenstrual Syn
بررسی تاثیر روغن گل مغربی بر سندرم قبل از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey Prevalence of Self Medication and Factors Effected in Woman’s Arak City
بررسی شیوع خود درمانی و برخی از عوامل موثر بر آن در زنان شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Indications and Methods of Hysterectomy in Referring Patients to the Imam Sajad Educational Treatment Hospital Yasouj
بررسی اندیکاسیونها و روشهای انجام هیسترکتومی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی ـ درمانی امام سجاد (ع) یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Knowledge of Kerman’s High School for Boys Students about the Consequences of Psychoactive Substance Abuse
بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهر کرمان در مورد سوء مصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation of Stressful Life Events and Cancer in Refers to Oncology Unit in Ramsar Imam Saggad Hospital
ارتباط عوامل استرس زای زندگی با بروز سرطان درمراجعه کنندگان به بیمارستان امام سجاد(ع)رامسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Life in Cancer Patients Undergoing Chemotherapy
بررسی کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2007-12)


A Survey on Behavioral Habits about Urinary Tract Infection Among Female Students of Nursing and Midwifery Faculty of Hamadan
بررسی عادات رفتاری دانشجویان مونث دانشکده پرستاری و مامائی همدان در مورد عفونت مجاری ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational Needs of Patients Suffering Osteoporosis Referring to Bone Densitometry Centers
بررسی نیازهای آموزشی بیماران مبتلا به استئوپروز مراجعه کننده به مراکز سنجش تراکم استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge of Couple about Thalassaemia at the Stage of Marriage in Bahar City
بررسی آگاهی زوجین در شرف ازدواج درباره بیماری تالاسمی در شهرستان بهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study to Determine the Relationship between Endemic Goiter and Food Habits
بررسی ارتباط گواتر آندمیک و عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی شهر خوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patient Satisfaction of Communication in Emergency Department in Hospital
بررسی رضایت بیمار از نحوه ارتباط کادر درمانی در بخش اور‏‏ژانس بیمارستان شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge Assessment of Women about the Benefits and Proper Method of Breast Feeding
بررسی میزان آگاهی زنان در مورد فواید شیر مادر و نحوه صحیح شیردهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intensity of Fatigue in Cancer Patients before and after 3 Cycles Chemotherapy
بررسی تغییرات شدت خستگی در مبتلایان به سرطان قبل و بعد از سه دوره شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Effects of Pre – Surgical Preparation on the Recovery Condition of Patients after Abdominal Surgery
بررسی تاثیرآمادگی قبل ازعمل بر وضعیت بهبودی بعد ازعمل جراحی شکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (0-0)


The View Point of Nursing and Midwifery Students About Characteristics of Effective Clinical Instructors
بررسی خصوصیات مدرس بالینی اثربخش از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Psychosomatic Health status in Elderly Population That Coverage by Shahre - Kord Behzisty Center
بررسی وضعیت سلامت جسمی روانی سالمندان تحت پوشش مراکز بهزیستی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Reasons in Relapsing of Addiction Patients Who Referred to Reference Center in Hamdan
بررسی عوامل مؤثر در بازگشت به اعتیاد در مراجعین به مراکز خود ارجاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Dentists Process in Yasooj City Regarding the Observation of Infection Control Principles
بررسی عملکرد دندانپزشکان شهر یاسوج در زمینه رعایت اصول کنترل عفونت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Respiratory Exercise on Quality of Life Asthmatic Patients
بررسی تأثیر آموزش تمرینات تنفسی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study about Incidence of Vomiting after General Surgery with Two Different Anesthetic Protocol
بررسی تأثیر استفاده از دو پروتکل بیهوشی در میزان بروز استفراغ بعد از بیهوشی بیماران تحت عمل جراحی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preavalance and Rrisk Factors of Placenta Previa in Valie Asr Hospital of Zanjan
بررسی عوامل مؤثر بر جفت سرراهی در زایمان های بیمارستان ولی عصر زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurse’s Mental Health in Qazvin’s Hospitals
بررسی وضعیت سلامت روانی کادر پرستاری مراکز آموزشی ـ درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (0-0)


The Investigation of the Relationship Between Mental Health Condition and Martital Satisfaction
بررسی ارتباط سلامت روان و رضایت زناشویی زنان متاهل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health in Nursing Students in Qazvin University of Medical Sciences
بررسی سلامت روانی دانشجویان پرستاری و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparative Study of Elementary School Students’ Adjustment in Divorced Families Living with Single Parent
بررسی مقایسه ای میزان سازگاری کودکان دبستانی خانواده های مطلقه در شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Study of Childhood Burns in Urmia, Iran
بررسی اپیدمیولوژی سوختگی در کودکان استان آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Quality of Life in End Stage Renal Disease Undergoing Hemodialysis Treatment
بررسی کیفیت زندگی بیماران مرحله نهایی بیماری کلیوی تحت درمان با همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Investigation of Marital Satisfaction in House wives and Employed Women in Shaharekord
بررسی مقایسه ای میزان رضایت مندی از زندگی زناشوئی زنان شاغل و خانه دار شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Needle Stick Injuries in Nurses in Hospitals Affiliated to Shahid Sadoghi University of Medical Sciences
بررسی وضعیت آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز و برنده و اقدامات فوری پس از آسیب در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Health Staff Function about Children Anthropometric in Reference to Medical and Health Centers in Hamadan City
ارزشیابی عملکرد کارکنان بهداشتی در مورد تن سنجی کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2006-9)


The Effect of Prophylactic Antibiotics in decrease the risk of Post Cesarean Infections in Patients with Meconium Stained Amniotic
بررسی تاثیر آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در کاهش عفونت ناشی از وجود مکونیوم در مایع آمنیوتیک در مادران بعد از عمل سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contamination with Oxyure and Giardia in Children of Kindergartens and Welfare Centers in Tehran
بررسی میزان آلودگی به اکسیور و ژیاردیا در کودکان 6 – 1 سال مهدکودک‌ها و مراکز بهزیستی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Documentation Inpatient's Files by Nursing Staff
بررسی نحوه ثبت اطلاعات در پرونده های بیماران بستری توسط کادر پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Effect of Education in the Importance of Clinical breast examination in teachers of Yasooj city
بررسی تاثیر آموزش در زمیـنـه اهمیـت مـعاینـات کلینیـکی پستـان (CBE ) در معلمین شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Viewpoints of Anesthetists about Their Absorption Duty and the Hardness of Working Conditions
بررسی دیدگاه بیهوشی دهندگان در مورد میزان دریافتی حق جذب و فوق العاده سختی محیط کار حرفه بیهوشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Collaborative Learning on Critical Thinking of Nursing and Midwifery Students
بررسی مقایسه ای تأثیر یادگیری انفرادی و مشارکتی بر تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری و مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Effect of Education on Knowledge and View of Senior Students in Tehran High Schools about Aids
بررسی تاثیرآموزش بر آگاهی ونگرش دانش آموزان سال آخر دبیرستانهای شهر تهران درباره بیماری ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Mothers’ Knowledge and Practice Regarding Care of 0-5 Years Old Children with Acute Diarrhea
بررسی میزان آگاهی و عملکرد مادران در رابطه با مراقبت از کودکان 5 ـ 0 ساله دچار اسهال حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2006-1)


Frequency of Job Stress in Clinical Nurses
بررسی میزان استرس شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای سطح شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Epidemiology Rabies in Torbat Heydariyeh in 2003
بررسی اپیدمیولوژی بیماری هاری در شهرستان تربت حیدریه سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of the Health Behavior of Jenior Undergraduates of the Nursing Concerning Risk Factors of Coronary Artery Diseases
بررسی رفتارهای بهداشتی دانشجویان سال اول کارشناسی پرستاری در رابطه با عوامل مستعدکننده بیماریهای عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency and Mode of Pregnant Women for Prenatal Care and Factors Affecting Them
بررسی نحوه مراجعه زنان باردار جهت مراقبتهای دوران بارداری و عوامل مؤثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Effect of Diet Education with Individuality and Sociality Specification of Type 2 Diabet patients
بررسی ارتباط بین تأثیر آموزش رژیم غذایی با مشخصات فردی و اجتماعی بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparition of Two Educational Methods of Lecture and Group Discussion on Learning and Reminding of Nursing Students
بررسی مقایسه ای دو روش آموزش بر اساس سخنرانی و بحث گروهی بر میزان یادگیری و یاددهی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence and View Point of pregnant Women about Factors Associated with Unwanted pregnancy in Shahrekord
بررسی شیوع وعلل حاملگی های ناخواسته از دیدگاه زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Rate of Neural Tube Defects and Survey of Effective Factors
بررسی میزان نقایص لوله عصبی و فاکتورهای موثر در بروز آن در زمان لقاح در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles